SFS 1984:397

840397.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om äedrieg i lagem (1974; 2(0>2) om IberäkmEg av sUraffiid

SFS 1984:397

Utkom från trycket

den 19juni 1984

Utfärdad den 7 juni 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 10 § lagen (1974: 202) om beräk­

ning av strafftid m. m. skall ha nedan angivna lydelse.

10

�r den som skall undergå fängelse icke häktad eller intagen i

kriminalvårdsanstalt när domen enligt 2 § första stycket får verkställas,

skall kriminalvårdsstyrelsen förelägga honom att senast viss dag inställa

sig vid den kriminalvårdsanstalt, där domen skall verkställas.

Om den dömde inte efterkommer eller inte kan nås av föreläggande

enligt första stycket eller om fara föreligger för detta, skall polismyndighe­

ten i den ort där han vistas på begäran av kriminalvårdsstyrelsen låta

förpassa honom till anstalten.

Avger den dömde nöjdförklaring inför styresman vid kriminalvårdsan­

stalt eller föreståndare för allmänt häkte, skall den som tager emot förkla­

ringen omedelbart befordra domen till verkställighet. Avger den dömde
nöjdförklaring inf ör polismyndighet eller befattningshavare vid fö rsvars­
makten, skall den som tager emot förklaringen låta förpassa den dömde till
kriminalvårdsanstalt enligt bestämmelser som kriminalvårdsstyrelsen
meddelar. Befattningshavare vid försvarsmakten skall begära biträde av

polismyndigheten i orten för att verkställa förpassningen.

Påträffas någon som avvikit från kriminalvårdsanstalt eller som annars

enligt särskilt beslut skall återföras till kriminalvårdsanstalt för fortsatt

verkställighet av ett fängelsestraff, skall polismyndighet förpassa honom

till sådan anstalt.

Om det bedöms kunna ske utan fara för att den dömde avviker, får

polismyndigheten förelägga honom att inställa sig vid kriminalvårdsanstal­
ten i stället för att förpassa honom dit.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Sten Heckscher

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1983/84: 148, JuU 26, rskr 333.

^ Senaste lydelse 1981:212.

977

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.