SFS 1986:321

860321.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:321

Lag

Utkom från trycket

om ändring i lagen (1974 :202) om beräkning av strafftid

den 10 juni 198 6

m.J

Utfärdad den 29 maj 198 6.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 20 och 28 §§ lagen (1974: 202) om

beräkning av strafftid m.m. skall ha följande l ydelse.

20

För den som har börjat undergå fängelse på viss tid skall kriminal-

j-,

vårdsstyrelsen så snart det kan ske fastställa dagen för strafftidens slut.

,

il

' Prop. 1985/86: 147, JuU 31, rskr. 276.

632

^ Senaste lydelse 1983: 242.

't:

' <⬢

¬

background image

erstiger strafftiden två månader, skall styrelsen därvid även fastställa

punkten för villkorlig frigivning och för prövotidens utgång eller, om det

f är fråga om ett sådant fall som avses i 26 kap. 9 § första stycket första

meningen b rottsbalken, ange den eller de dagar, som är av betydelse för

tillämpningen av bestämmelserna om sådan frigivning, samt den strafftid
som då återstår.

När omständigheterna ger anledning till det , får ett beslut enligt f örsta

stycket ändras.

SFS 1986:321

28

När inte annat är angivet meddelar kriminalvårdsstyrelsen de be­

slut som avses i denna lag. Styrelsen får dock överlåta åt chef för kriminal­

vårdsregion eller styresman vid kriminalvårdsanstalt att meddela sådana
beslut. Beslut enligt lagen länder omedelbart till efterrättelse, om ej annat

förordnas.

Kriminalvårdsstyrelsen kan ändra ett beslut som enligt första stycket

andra meningen har meddelats av en tjänsteman som där anges. Den som
beslutet angår får påkalla styrelsens prövning, om beslutet har gått honom
emot.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Ulf Berg

(Justitiedepartementet)

Senaste lydelse 1981: 329.

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.