SFS 1986:653

860653.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:653 Lag

Utkom från trycket

den 15 juli 1986

om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafTtid

m.m.;

1300

utfärdad den 26 juni 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4, 6, 9, 10 och 13 §§ lagen

(1974:202) om beräkning av strafftid m. m. skall ha följande lydelse.

4

Den som är häktad fär avge nöjdförklaring inför styresmannen vid

den kriminalvårdsanstalt där han är intagen eller föreståndaren för det

häkte eller chefen för den rättspsykiatriska klinik där han förvaras. �r den

som sålunda äger mottaga nöjdförklaring ej närvarande, får förklaringen

avges inför den som är i hans ställe. I fråga om häktad som förvaras på

rättspsykiatrisk klinik kan regeringen förordna att nöjdförklaring i vissa

fall skall avges inför närmaste polismyndighet.

Nöjdförklaring som avses i första stycket gäller endast om den som

mottager förklaringen har tillgång till domen ell er rättens bevis om målets

utgång, såvitt rör den dömde (domsbevis), samt den dömde haft betänketid
till andra dagen efter den då domen avkunnades för honom vid rätten eller
på annat sätt delgavs honom. Den dömde skall om möjligt beredas tillfälle

att under betänketiden samråda med sin försvarare.

Den som får taga emot nöjdförklaring enligt första stycket skall så snart

det kan ske erinra den dömde om hans rätt att avge nöjdförklaring samt

upplysa den dömde om när och hur det kan ske. Det åligger honom vidare

att den dag, då nöjdförklaring först kan avges, efterhöra om den dömde vill
avge sådan förklaring.

6

Den som ic ke är häktad eller intagen i kriminalvårdsa nstalt får avge

nöjdförklaring inför styresman vid kriminal vårdsanstalt eller föreståndare

' Prop. 1985/86:9, JuU 24, rskr. 213.

^ Senaste lydelse 1979:692.

'Senaste lydelse 1979:692.

¬

background image

.

'⬢*. "t-:

.⬢ i -

för allmänt häkte eller den som är i så dan befattningshavares ställe eller

SFS 1986:653

inför polismyndighet.

Nöjdförklaring enligt första stycket får avges endast om den som vill

avge förklaringen överlämnar dom eller domsbevis till den som skall taga
emot förklaringen.

9 §'' �r den som skall undergå fängelse häktad eller är han intagen i

kriminalvårdsanstalt för undergående av påföljd i annat mål när domen får
verkställas, skall styresmannen vid den kriminalvårdsanstalt där han är
intagen eller föreståndaren för det häkte eller chefen för den rättspsykia­
triska klinik där han förvaras omedelbart befordra domen till verkstäl­
lighet.

Förvaras den som är häktad i målet ej i kriminalvårdsanstalt, skall han

för verkställighet förpassas till sådan anstalt.

�r den dömde häktad i annat mål när domen far verkställas och förvaras

han ej i kriminalvårdsanstalt, får verkställigheten påböijas där han förva­

ras.

10

�r den som skall undergå fängelse icke häktad eller intagen i krimi­

nalvårdsanstalt när domen enligt 2 § första stycket får verkställas, skall
kriminalvårdsstyrelsen förelägga honom att senast viss dag inställa sig vid

den kriminalvårdsanstalt, där domen skall verkställas.

Om den dömde inte efterkommer eller inte kan nås av föreläggande

enligt första stycket eller om fara för detta föreligger, skall polismyndighe­

ten i den ort där han vistas på begäran av kriminalvårdsstyrelsen låta

förpassa honom till anstalten.

Avger den dömde nöjdförklaring inför styresman vid kriminalvårdsan­

stalt eller föreståndare för allmänt häkte, skall den som tager emot förkla­
ringen omedelbart befordra domen till verkställighet. Avger den dömde

nöjdförklaring inför polismyndighet, skall den som tager emot förklaringen

låta förpassa den dömde till kriminalvårdsanstalt enligt bestämmelser som

kriminalvårdsstyrelsen meddelar.

Påträffas någon som avvikit från kriminalvårdsanstalt eller som annars

enligt särskilt beslut skall återföras till kriminalvårdsanstalt eller som an­

nars enligt särskilt beslut skall återföras till kr iminalvårdsanstalt för fort­

satt verkställighet av ett fängelsestraff, skall polismyndigheten förpassa

honom till sådan anstalt.

Om det bedöms kunna ske utan fara för att den dömde avviker, får

polismyndigheten förelägga honom att inställa sig vid kriminalvårdsanstal­

ten i stället för att förpassa honom dit.

13

Visar den som har dömts till fängelse att en ansökan om att han av

nåd skall befrias från straffet eller få detta utbytt mot böter, villkorlig dom,
skyddstillsyn eller överlämnande till särskild vård har getts in till regering­

en sist den dag då han enligt 10 § första stycket senast skulle ha inställt sig
vid kriminalvårdsanstalt, skall verkställigheten anstå i avvaktan på rege-

" Senaste lydelse 1981:212.

^ Senaste lydelse 1984: 397.

^ Senaste lydelse 1982:364.

1301

¬

background image

f '

SFS 1986:653

ringens beslut med anledning av ansökningen. Detta gäller dock inte om

den dömde är intagen i häkte eller kriminalvårdsanstalt, om nåd tidigare

har sökts i målet eller o m det finns skälig anledning antaga att den dömde

avviker.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1987.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Ulf Berg

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.