SFS 1987:764

870764.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:764

Utkom från trycket

den 7 juli 1987

1868

Lag

om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid

m. m.;

utfärdad den 11 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 5, 9 och 19 §§ lag en (1974:202)

om beräkning av strafftid m. m. skall ha följande lydelse.

5 § Bestämmelserna i 4 § äger motsvarande tillämpning i fråga om de n

som är omhändertagen enligt 28 kap. 11 § tredje s tycket brottsbalken eller

' Prop. 1986/87: 106, JuU 32, rskr. 279.

¬

background image

' göi n undergår fängelse eller på an nan grund är intagen i kri minalvårdsan-

SFS 1987:764

''' stalt.

9

�r den som skall undergå fängelse häktad, omhändertagen enligt

28 kap. 11 § tredje stycket brottsbalken eller intagen i kriminalvårdsanstalt
för undergående av påföljd i a nnat mål när domen får verkställas, skall

styresmannen vid den kriminalvårdsanstalt där han är intagen eller före­

ståndaren för det häkte eller chefen för den rättspsykiatriska klinik där han
förvaras omedelbart befordra domen till verkställighet.

Förvaras den som är häktad i målet ej i kriminalvårdsanstalt, skall han

för verkställighet förpassas till sådan anstalt.

�r den dömde häktad i annat mål när domen får verkställas och förvaras

han ej i kriminalvårdsanstalt, får verkställigheten påbörjas där han förva­
ras.

19 § Vid verkställighet av fängelse räknas strafftiden, när den dömde är

häktad eller omhändertagen enligt 28 kap. 11 § tredje stycket brottsbalken
eller på annan grund intagen i kriminalvårdsanstalt, från den dag då domen

får verkställas och i annat fall från den dag då den dömde enligt 10 §
intages i allmänt häkte eller kriminalvårdsanstalt eller omhändertages av

polismyndighet för förpassning.

Tid, under vilken den dömde hållits i hä kte i målet ell er varit omhänder­

tagen e nligt 28 kap. 11 § tredje stycket brottsbalken efter det att slutlig

dom eller beslut däri meddelades, skall räknas som tid varunder straffet

verkställts.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Ulf Berg

(Justitiedepartementet)

' Senaste lydelse 1986:653.

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.