SFS 1979:692

790692.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1979:692

om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid

från trycket

m. m.;

den 17 juli 1979

utfärdad den 5 juli 1979.

Enligt riksdagens besluf föreskrivs i fråga om lagen (1974:202) om be­

räkning av strafftid m. m.

dels att 17 och 26 §§ skal l upphöra att gälla,
dels att i 4, 13 och 14 §§ ord en "Kungl. Maj:t" i oli ka böjningsformer

skall bytas ut mot "regeringen" i mo tsvarande form,

dels att i 6 § ordet "krigsmakten" skall bytas ut mot "försvarsmakten",

dels2i\X 1-3,8-10, 15, 16, 18, 20, 21, 24 och 27 §§ skall ha nedan angiv­

na lydelse.

1 § Dom på fängelse eller internering skall befordras till verkställighet

enligt denna lag. Lagen gäller även i fråga om hur tid för sådan verkställig­

het skall beräknas.

Vad i d enna lag är föreskrivet om fängelse gäller även fängelse vilket

ålagts som förvandlingsstraff för böter.

2 § Har den som dömts till fängelse eller internering icke inom föreskri­

ven tid fullföljt ta lan i målet såvitt angår den ådömda påföljden, får domen
verkställas i denna del utan hinder av att åklagare eller målsägande fullföljt

talan mot domen.

Dom som avses i första stycket får även i a ndra fall än som sägs där

verkställas utan hinder av att domen ej vunnit laga kraft. Härom är särskilt
stadgat.

1 Prop. 1978/79:212, JuU 38. rskr 408.

1745

IIO-SFS 1979

¬

background image

SFS 1979:692

3 § Dom på fängelse eller internering får även verkställas, om den döm­

de före fullföljdstidens utgång i den ordning som anges i de nna lag avger

förklaring att han avstår från talan mot domen såvitt angår den ådömda på­
följden och medger att den får verkställas (nöjdforklaring).

8 § Nöjdförklaring som avgivits enligt denna lag får icke återtagas. Har

den dömde fullföljt talan mot domen i vad han dä rigenom dömts till fängel­
se eller internering, skall denna talan anses återkallad genom nöjdförkla­

ringen.

9 § �r den som skall undergå fängelse eller internering häktad eller är

han intagen i krim inalvårdsanstalt för undergående av påföljd i a nnat mål

när domen får verkställas, skall styresmannen vid den kriminalvårdsan­

stalt där han är intagen eller föreståndaren for det häkte eller chefen för
den rättspsykiatriska klinik där han förvaras eller, om han hålles i militär­

häkte, den befattningshavare som har uppsikt över häktet omedelbart be­

fordra domen till verkställighet.

Förvaras den som är häktad i måle t ej i kri minalvårdsanstalt, skall han

för verkställighet förpassas till sådan anstalt.

�r den dömde häktad i annat mål n är domen får verkställas och förvaras

han ej i kr iminalvårdsanstalt, får verkställigheten påbörjas där han förva­
ras.

10 § �r den som skall undergå fängelse eller internering icke häktad eller

intagen i krimin alvårdsanstalt när domen enligt 2 § första stycket får verk­

ställas, skall kriminalvårdsstyrelsen förelägga honom att senast viss dag

inställa sig vid den kriminalvårdsanstalt, där domen skall verkställas.

Kan det befaras att den dömde avviker eller efterkommer han icke före­

läggande enligt första stycket, skall polismyndigheten i den ort där han vis­

tas på begäran av kriminalvårdsstyrelsen låta förpassa honom till anstal­

ten.

Avger den dömde nöjdförklaring inför styresman vid kriminalvårdsan­

stalt eller föreståndare för allmänt häkte, skall den som lager emot förkla­

ringen omedelbart befordra domen till verkställighet. Avger den dömde

nöjdforklaring infor polismyndighet eller befattningshavare vid försvars­
makten, skall den som tager emot förklaringen låta förpassa den dömde till
kriminalvårdsanstalt enligt bestämmelser som kriminalvårdsstyrelsen
meddelar. Befattningshavare vid försvarsmakten skall begära biträde av

polismyndigheten i orten för att verkställa förpassningen.

Om del bedöms kunna ske utan fara för att den dömde avviker, får polis­

myndigheten förelägga honom att inställa sig vid kri minalvårdsanstalten i

stället för att förpassa honom dit.

1746

15 § Om fängelse eller internering börjat verkställas och högre rätt i stäl­

let dömer til! annan av dessa påföljder eller förlänger tiden för fängelse,
skall v erkställigheten fortsätta enligt den tidigare domen till dess den döm­

de avger nöjdförklaring i fråga om den nya domen eller denna på annan
grund får verkställas.

¬

background image

16 § Bestämmelserna i 2- 11 och 15 § § äger motsvarande tillämpning när

SFS 1979: 692

domstol förordnar om återintagning i anstalt a v den som dömts till interne­
ring.

18 § Häktas den som undergår fängelse eller internering av annan anled­
ning än misstanke om brott, skall verkställigheten avbrytas.

20 § För den som börjat undergå fängelse på viss tid skall kriminalvårds­

styrelsen så snart det kan ske fastställa dagen för strafftidens slut. �versti­
ger strafftiden tre månader, skall styrelsen även ange den eller de dagar,

som är av betydelse för tillämpning av bestämmelserna i b rottsbalken om

villkorlig frigivning, samt den strafftid som då återstår.

När ändring i beslu tet påkallas av omständigheterna, skall anmälan där­

om göras till krim inalvårdsstyrelsen som har att förordna i ären det.

21 § Förekommer till verkställighet fängelse i högst tre månader, skall

vid beräkn ing av strafftiden omräkning ske till d agar, därvid månad skall

anses utgöra trettio dagar. Antalet dagar skall läggas till den dag från vil­

ken tiden räknas.

Skall tid för fängelse räknas efter månad eller år, skall den dag som ge­

nom sitt tal i må naden motsvarar den från vilken strafftiden räknas anses

som slutdag. Finns ej motsvarande dag i slutmånaden, skall den månadens
sista dag anses som slutdag. Ingår även dagar i ti den, skall antalet dagar
läggas till slutdagen för den övriga tiden.

�r tiden för fängelse bestämd endast i da gar, skall antalet dagar läggas

till den dag från vilken tiden räknas.

Uppkommer vid beräkning av tid för fängelse del av månad, anses må­

naden utgö ra trettio dagar. Del av dag bortfaller.

24 § Har villkorligt medgiven frihet förklarats helt eller delvis förverkad,

skall vad som förverkats anses som nytt straff vid beräkning av tiden.

27 § Bestämmelserna i denna lag om beräkning av tid för fängelse gäller i

tillämpliga delar i fråga om tid för internering.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om dom på ungdoms­

fängelse och förordnande enligt 28 kap. 3 § brottsbalken om behandling i

anstalt, som har meddelats före ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i 20 och 21 §§ i dera s nya lydelse tillämpas även före

den 1 januari 1980 i fråga om den som efter utgången av år 1979 kan fri ges

villkorligt enligt 26 kap. 6 § brottsbalken i dess lydelse enligt lagen
(1979:680) om ändring i bro ttsbalken.

På regeringens vägnar

JAN-ERIK WIKSTR�M

Bo Svensson

(Justitiedepartementet)

1747

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.