SFS 1990:1010

901010.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:1010 Lag

Ulkom Iran tr\ckct
den 30 november 1990

m.

Omirvck

om ändring i lagen (1974: 202) om beräkning av straflFtid

utfärdad den 22 nove mber 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4, 6, 10 och 28 §§ lagen

(1974; 202) om beräkning av strafftid m. m. skal) ha följande lydelse.

Lagen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna lag träder i kraft.

Inledande bestämmelser

1 § Dom på fängelse skal l befordras till verkställighet enligt denna lag.

Lagen gäller även i fråg a om hur tid för sådan verkställighet skall beräknas.

Vad i denna lag är föreskrivet om fängelse gäller även fängelse vilket

ålagts som förvandlingsstraff för böter. L uf^ (1981:212).

Befordran av dom till verkställighet m. m.

2 § Har den som dömts till fängelse icke inom föreskriven tid fullföljt

talan i målet såvitt angår den ådömda påföljden, får domen verkställas i

1856

' Prop. 1989/90; 154. 1990/9l;Jul)2, rskr. 14.

¬

background image

denna del utan hinder av att åklagare eller målsägande fullföljt talan mot

SFS 1990:1010

domen.

Dom som avses i första stycket får även i andra fall än som sägs där

verkställas utan hinder av att dom en ej vunnit laga kraft. Härom är sä rskilt
stadgat. LaK(l9H}:2}2).

3 § Dom på fäng else får även ver kställas, om den dömde före fullföljds­
tidens utgång i den ordnin g som anges i denna lag av ger förklaring att han
avstår från talan mot domen såvitt angår den ådömda påföljden och
medger att den får verkställas (nöjdförklaring ). La^ (1981:212).

4

Den som är häktad får avge nöjdförklaring inför chefen för den

kriminalvårdsanstalt där han är intagen eller chefen för det häkte eller den
rättspsykiatriska klinik d är han förvaras eller inför någon an nan tjänste­

man där som har förordnats att ta emot sådan förklaring. I fråga om
häktad som förvaras på rättspsykiatrisk klinik kan regeringen föreskriva

att nöjdförklaring i vissa fall skall avges inför n ärmaste polismyndighet.

Nöjdförklaring som avses i första stycket gäller endast om den som

mottager förklaringen har tillgång till domen eller rättens bevis om målets
utgång, såvitt rör den dömde (domsbevis), samt den dömde haft betänke­
tid till andra dagen efter den då domen avkunnades för honom vid rätte n

eller på annat sätt delgavs honom. Den dömde skall om möjligt beredas

tillfälle att under betänketiden samråda med sin försvarare.

Den som får taga emot nöjdförklaring enligt första stycket skall så snar t

det kan ske erinra den dömde om hans rätt att avge nöjd förklaring samt
upplysa den dömde om när och hur det kan ske. Det åligger honom vidare

att den dag, då nöjdförklarin gen först kan avges, efterhöra om den dömde

vill avge sådan förklaring. iMg (1990:1010).

5 § Bestämmelserna i 4 § ä ger motsvarande tillämpning i fråga om den

som är omhändertagen enligt 28 kap. 11 tredje stycket brottsbalken eller

som undergår fängelse eller på annan grund är intagen i kriminalv årdsan­
stalt. Lag (1987: 764).

6 §' Den som inte är häktad eller intagen i kriminalvård sanstalt får avge

nöjdförklaring inför chefen för en kriminalvårdsanstalt eller ett häkte eller

någon annan tjänsteman där som har förordnats att ta emot sådan förkla­

ring eller inför polismyndighet.

Nöjdförklaring enligt första stycket får avges endast om den som vill

avge förklaringen överlämnar dom eller domsbevis till den som skall taga

emot förklaringen. Lag (1990:1010).

1 § När nöjdförklaring avges, skall vittne närvara. Den som mottagit

nöjdförklaring skall göra anteckning därom på den handling på grund
varav förklaringen avgivits. Anteckningen skall und erskrivas även av den

dömde och vittnet.

' .Senaste lydelse 1986: fi.'i.V

' Senaste lydelse 1986:65.1.

1857

¬

background image

SFS 1990; 1010

8 § Nöjdförklaring som avgivits enligt denna lag får icke återtag as. Har

den dömde fullföljt talan mot domen i vad han därigenom dömts till

fängelse, skall denna talan anses återka llad genom nöjdförklaringen. Lag

(1981:212).

9 § �r den som skall undergå fängelse häktad, omhändertagen enligt 28

kap. 11 § tredje stycket brottsbalken eller intagen i kriminalvårdsanstalt
för undergående av påföljd i a nnat mål när domen får verkställas, skall

styresmannen vid den kriminalvårdsanstalt där han är intagen eller före­

ståndaren för det häkte eller chefen för den rättspsykia triska klinik där han

förvaras omedelbart befordra domen till verkställighet.

Förvaras den som är häktad i målet ej i krim inalvårdsanstalt, skall han

för verkställighet förpassas till sådan anstalt.

�r den dömde häktad i annat mål nä r domen får verkställas och förvaras

han ej i krim inalvårdsanstalt, får verkställigheten påbörjas där han förva­
ras. Lag (1987:764).

10 §⬢* �r den som skall undergå fängelse icke häktad eller intagen i

kriminalvårdsanstalt när domen enligt 2 § första stycket får verkställas,

skall kriminalvårdsstyrelsen förelägga honom att senast viss dag inställa
sig vid den krimin alvårdsanstalt, där domen skall verkställas.

Om den dömde inte efterkommer eller inte kan nås av föreläggande

enligt första stycket eller om fara föreligger för dett a, skall polismyndighe­

ten i den ort där han vistas på begäran av kriminalvårdsstyrelsen låta
förpassa honom till anst alten.

Avger den dömde nöjdförklaring inför en tjänsteman vid kriminalvårds­

anstalt eller häkte, skall den som tar emot förklaringen omedelbart beford­

ra domen till verkställighet. Avger den dömde nöjdförklaring inför polis­
myndighet, skall den som tar emot förklaringen se till att den dömde

förpassas till k riminalvårdsanstalt.

Påträffas någon som avvikit från kriminalvårdsanstalt eller som annars

enligt särskilt beslut skall återföras till kriminalvårdsanstalt för fortsatt

verkställighet av ett fängelse straff, skall polismyndigheten förpassa honom

till sådan anstalt.

Om det bedöms kunna ske utan fara för att den dömde avviker, får

polismyndigheten förelägga honom att inställa sig vid kriminalvårdsan­

stalten i stä llet för att förpassa honom dit. Lag (1990:1010).

11 § Den som skall förpassas till kriminalvårdsanstalt för att undergå

påföljd får i anslutning härtill tillfälligt förvaras i allmänt häkte eller
polisarrest i avvakt an på beslut o m anstaltsplacering eller om det behövs

med hänsyn till transportförhållandena. Lag (1976:375).

12 § Om särskilda skäl föreligger med hänsyn till den dömdes hälsotill­
stånd, arbets- eller utbildningsförhållanden eller andra omständigheter, får

kriminalvårdsstyrelsen på ansökan av den som dömts till fängelse och ick e

är häktad bevilja uppskov med verkställigheten under viss tid, högst sex

månader från den dag då domen enligt vad ovan är föreskrivet i denna lag

1858

^ -Senaste lydelse 1986:6.5.f

¬

background image

får verkställas. Föreligger synnerliga skäl får uppskov beviljas under ytter-

SFS 1990:1010

ligare högst sex m ånader. Kvinna som är havande eller ammar barn får

beviljas uppskov under tid som prövas skälig.

Uppskov får ej beviljas, om det finns skälig anledning antaga att den

dömde avviker. Uppkommer anledning till sådant antagande sedan upp­

skov beviljats, skall beslutet återkallas.

Visar den dömde att han har ge tt in ansökan om uppskov sist den dag då

han enligt 10 § fö rsta stycket senast skulle ha inställt sig v id kriminalvårds-
anstalt o ch har upp skov inte tidigare sökts i målet, skall verkställigheten
anstå i avva ktan på kriminalvårdsstyrelsens beslut. Lag (J982:364).

13 § Visar den som har dömts till fängelse att en ansökan o m att han av
nåd skall b efrias från straffet eller få detta utbytt mot böter, villkorlig dom,
skyddstillsyn eller överlämnande till särskild vård har get ts in till reger ing­

en sist den dag då han enligt 10 § förs ta stycket senast skulle ha inställt sig
vid kriminalvårdsanstalt, skall verkställigheten anstå i avvaktan på rege ­
ringens beslut med anledning av ansökningen. Detta gäller dock inte om
den dömde är intagen i häkte eller krimi nalvårdsanstalt, om nåd tidigare
har sökts i målet eller om det finns skälig anledning antaga att den d ömde

avviker. Lag (1986:653).

14 § Regeringen äger för annat fall än som avses i 12 eller 13 § meddela

bestämmelser angående anstånd under högst sex månader med verkställig­
heten av dom beträffande den som dömts till fängelse och icke är häktad

eller på annan grund intagen i krimi nalvårdsanstalt. Lag (1979:692).

15 § Om fängelse börjat verkställas och högre rätt förlänger tiden, skall

verkställigheten fortsätta enligt den tidigare domen till dess den dömde

avger nöjdförklaring i fråga om den nya domen eller denna på annan grund

får verkställas. Lag (1981:212).

16 § har upphävts genom tag (1981:212).

17 § har upphävts genom lag (1979:692).

18 § Häktas den som undergår fängelse av annan anledning än misstan­
ke om brott, skall verkställigheten avbrytas. Lag (1981:212).

Beräkning av strafftid m. m.

19 § Vid verkställighet av fängelse rä knas strafftiden, när den dömde är

häktad eller omhändertagen enligt 28 kap. 11 § tredje stycket brottsbalken

eller på annan grund intagen i kriminalvårdsanstalt, från den dag då
domen får verkställas och i an nat fall från den dag då den dömde enligt

10 § intages i allmänt häkte eller kriminalvårdsanstalt eller omhändertages

av polismyndighet för forpassning.

Tid, under vilken den dömde hållits i häkte i målet elle r varit omhänder­

tagen enligt 28 kap. 1 1 § tredje stycket brottsbalken efter det att slutlig
dom eller beslut däri meddelades, skall räknas so m tid varunder straffet
verkställts, l.ag (1987: 764).

¬

background image

SFS 1990:1010

20 § För den som har börjat undergå fängelse på viss tid skall kriminal­
vårdsstyrelsen så snart det kan ske fastställa dagen for strafftidens slut.

�verstiger strafftiden två månader, skall styrelsen därvid även fastställa
tidpunkten for villkorlig frigivning och för prövotidens utgång eller, om
det är fråga om ett sådant fall som avses i 26 kap. 9 § första stycket första

meningen brottsbalken, ange den eller de dagar, som är av betydelse for

tillämpningen av bestämmelserna om såd an frigivning, samt den strafftid

som då återstår.

När omständigheterna ger anledning till det, får ett beslut enligt första

stycket ändras. Lag (1986:321).

21 § Förekommer till verkställighet fängelse i högst två månader, skall

vid beräkning av str afftiden omräkning ske till dagar, därvid månad skall

anses utgöra trettio dagar. Antalet dagar skall läggas till den dag från vilken

tiden räknas.

Skall tid for fängelse räknas efter månad eller år, skall den dag som

genom sitt tal i månaden motsvarar den från vilken strafftiden räknas
anses som slutdag. Finns ej motsvarande dag i slutmånaden, skall den

månadens sista dag anses som slutdag. Ingår även dagar i tiden, skall

antalet dagar läggas til l slutdagen for den övriga tiden.

,�r tiden för fängelse bestämd endast i dagar, skall antale t dagar läggas

till den dag från vilken tiden räknas.

Uppkommer vid beräkning av tid for fängelse del av månad, anses

månaden utgöra trettio dagar. De l av dag bortfaller. Lag (]982:364).

22 § Har domstol enligt 33 kap. 5-7 §§ brottsbalken förordnat att fäng­

else skall anses verkställt till visst an tal dagar, skall först be räknas slutdag

utan avseende därpå och avdraget beräknas från den dagen. Detsamma

gäller i fråga om tid som enligt 19 § andra stycket skall räknas som tid

varunder straffet verkställts.

23 § Har avbrott ägt rum i verkställigheten av fängelse, skall det antal

dagar avbrottet varat läggas till slutdagen.

Som avbrott anses ieke att den som undergår fängelse häktas med

anledning av misstanke om brott.

Genom beslut enligt lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt kan

bestämmas att viss tid icke skall inräknas i verkställighetstiden. Därvid

äger första stycket m otsvarande tillämpning.

24 § Har villkorligt medgiven frihet förklarats helt eller del vis förver­

kad, skall vad som förverkats anses som nytt straff vid beräkning av tiden.

Lag (1979:692).

25 § Skall dom på fängelse verkställas sedan den dömde börjat undergå

annat sådant straff men innan han frigivits, skall strafftiderna sammanläg­
gas för bestämmande av slutdage n.

26 § Om den dömde har varit intagen för vcrksläilighcl av en dom på

fängelse före den dag från vilken strafftiden enligt 19 § skall räknas, får

1860

kriminalvårdsstyrelsen f()rordna att den tid under vilken han sålunda har

¬

background image

Hl

varit berövad friheten skal! inräknas i verkställighetstiden. Lag (1981:

SFS 1990:1010

fe 212).

, ;r

k"

27 § har upphävts genom lag (1981:212).

�vriga bestämmelser

28

När inte annat är angivet meddelar kriminalvårdsstyrelsen de

beslut som avses i denna lag. Regeringen eller den myndighet som rege­
ringen bestämmer får föreskriva att någon annan kriminalvårdsmyndighet

än kriminalvårdsstyrelsen eller en tjänsteman inom kriminalvården får

meddela beslut enligt lagen. Beslut enligt lagen gäller o medelbart om inte
något annat förordnas.

Kriminalvårdsstyrelsen kan ändra ett beslut som någon anna n har fattat

enligt första stycket andra meningen. Den som beslutet a ngår får påkalla

styrelsens prövning om beslutet har gått honom emot. Lag (1990: /O/Oj.

29 § Talan mot kriminalvårdsstyrelsens beslut enligt de nna lag föres hos
kammarrätten genom besvär.

Mot kammarrättens beslut i fråga som avses i 12 § får talan ej föras.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Rosenberg
(Justitiedepartementet)

^Senaste lydelse 1986:321

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.