SFS 1991:1145

911145.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag,

SFS 1991:1145

om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid utkom frän trycket

m.in.^

den 9 juli 1991

utfärdad den 20 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föres krivs att 4 och 9 § § lagen (1974:202) om

beräkning av strafftid m. m. skall ha följande lydelse.

' Prop. 1990/91: 58, JuU34, rskr. 330.

2053

¬

background image

SFS 1991:1145

4

Den som är häktad får avge nöjdfbrklaring inför chefen för det: i

häkte där han är intagen eller, om han är intagen i kriminalvårdsanstaiti

inför chefen för anstalten eller inför någon annan tjänsteman där som har

förordnats att ta emot sådan förklaring. Om den häktade är intagen på en

sådan enhet som avses i 6 § första stycket andra meningen lagen

(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller i 5 § lagen (1991:1137) om

rättspsykiatrisk undersökning, får han avge nöjdförklaring inför chefsöver­

läkaren eller någon annan läkare som denne har förordnat.

Nöjdförklaring som avses i första stycket gäller endast om den som

mottager förklaringen har tillgång till domen eller rättens bevis om målets

utgång, såvitt rör den dömde (domsbevis), samt den dömde haft betänke­
tid till andra dagen efter den då domen avkunnades för honom vid rätten

eller på annat sätt delgavs honom. Den dömde skall om möjligt beredas

tillfälle att under betänketiden samråda med sin försvarare.

Den som får taga emot nöjdförklaring enligt första stycket skall så snart

det kan ske erinra den dömde om hans rätt att avge nöjdförklaring samt

upplysa den dömde om när och hur det kan ske. Det åligger honom vidare

att den dag, då nöjdförklaring först kan avges, efterhöra om den dömde

vill avge sådan förklaring.

9 §' �r den som skall undergå fängelse häktad, omhändertagen enligt 28

kap. 11 § tredj e stycket brottsbalken eller intagen i kriminalvårdsanstalt
för att undergå påföljd i a nnat mål när domen får verkställas, skall krimi­
nalvårdsanstalten eller häktet där han är intagen omedelbart befordra

domen till verkställighet. Om han är intagen på en sådan enhet som avses i

5 § lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning, är det i stället

chefsöveriäkaren som skall göra det.

Förvaras den som är häktad i målet ej i kriminalvårdsanstalt, skall han

för verkställighet förpassas till så dan anstalt.

�r den dömde häktad i annat mål när domen får verkställas och förvaras

han ej i krim inalvårdsanstalt, får verkställigheten påbörjas där han förva­
ras.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

2054

' Senaste lydelse 1990:1010.

'Senaste lydelse 1987:764.

'

i A

t-*'

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.