SFS 2016:495 Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård / SFS 2016:495 Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
160495.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av
sluten ungdomsvård;

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1998:603) om verk-

ställighet av sluten ungdomsvård

dels att 10 a § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 10 b §, av följande lydelse.

10 a §

2

Om någon har dömts till sluten ungdomsvård eller om rätten, med

tillämpning av 34 kap. 3 § brottsbalken, har beslutat att sådan påföljd ska avse
ytterligare brott, ska, i fråga om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande
som verkställighet av påföljden, 19 a�c §§ lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m. tillämpas på motsvarande sätt.

10 b §

Förekommer till verkställighet på en gång en dom på sluten ung-

domsvård i minst två år och en dom på böter eller förvandlingsstraff för böter
som har meddelats innan den förstnämnda påföljden har börjat verkställas,
ska utdömd sluten ungdomsvård träda i stället för den andra påföljden.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Clara Ahlqvist
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:151, bet. 2015/16:JuU30, rskr. 2015/16:241.

2 Senaste lydelse 2015:100.

SFS 2016:495

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.