SFS 1996:795 Lag om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m. m.

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård / SFS 1996:795 Lag om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m. m.
SFS 1996_795 Lag om ändring i lagen (1974_202) om beräkning av strafftid m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1260

SFS 1996:795
Utkom från trycket
den 2 juli 1996

Lag
om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid
m. m.;

utfärdad den 13 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 och 9 §§ lagen (1974:202) om

beräkning av strafftid m. m. skall ha följande lydelse.

4 §2 Den som är häktad får avge nöjdförklaring inför chefen för det häkte
där han är intagen eller, om han är intagen i kriminalvårdsanstalt, inför
chefen för anstalten eller inför någon annan tjänsteman där som har
förordnats att ta emot sådan förklaring. Om den häktade är intagen på en
sådan enhet som avses i 6 § första stycket andra meningen lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller i 5§ lagen (1991:1137) om
rättspsykiatrisk undersökning, får han avge nöjdförklaring inför chefs-

1

Prop. 1995/96:176, bet. 1995/96:SoU18, rskr. 1995/96:281.

2

Senaste lydelse 1991:1145.

background image

SFS 1996:795

överläkaren, verksamhetschefen eller inför annan tjänsteman som någon av
dem har förordnat.

Nöjdförklaring som avses i första stycket gäller endast om den som mot-

tager förklaringen har tillgång till domen eller rättens bevis om målets
utgång, såvitt rör den dömde (domsbevis), samt den dömde haft betänketid
till andra dagen efter den då domen avkunnades för honom vid rätten eller
på annat sätt delgavs honom. Den dömde skall om möjligt beredas tillfälle
att under betänketiden samråda med sin försvarare.

Den som får taga emot nöjdförklaring enligt första stycket skall så snart

det kan ske erinra den dömde om hans rätt att avge nöjdförklaring samt
upplysa den dömde om när och hur det kan ske. Det åligger honom vidare
att den dag, då nöjdförklaring först kan avges, efterhöra om den dömde vill
avge sådan förklaring.

9 §3 �r den som skall undergå fängelse häktad, omhändertagen enligt
28 kap. 11 § tredje stycket brottsbalken eller intagen i kriminalvårdsanstalt
för att undergå påföljd i annat mål när domen får verkställas, skall
kriminalvårdsanstalten eller häktet där han är intagen omedelbart befordra
domen till verkställighet. Om han är intagen på en sådan enhet som avses i
5§ lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning, är det i stället

verksamhetschefen som skall göra det.

Förvaras den som är häktad i målet ej i kriminalvårdsanstalt, skall han för

verkställighet förpassas till sådan anstalt.

�r den dömde häktad i annat mål när domen får verkställas och förvaras

han ej i kriminalvårdsanstalt, får verkställigheten påbörjas där han förvaras.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Fredrik Wersäll

3

Senaste lydelse 1991:1145. (Justitiedepartementet)

1261

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.