SFS 2000:179 Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård / SFS 2000:179 Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
000179.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av
sluten ungdomsvård;

utfärdad den 6 april 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i lagen (1998:603) om verk-

ställighet av sluten ungdomsvård skall införas en ny paragraf, 10 a §, av föl-
jande lydelse.

10 a §

Om någon har dömts till sluten ungdomsvård eller om rätten, med

tillämpning av 34 kap. 1 § 1 brottsbalken, har förordnat att sådan påföljd
skall avse ytterligare brott, skall, i fråga om tillgodoräknande av tid för fri-
hetsberövande som verkställighet av påföljden, 19 a § lagen (1974:202) om
beräkning av strafftid m.m. tillämpas på motsvarande sätt.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:26, bet. 1999/2000:JuU10, rskr. 1999/2000:151.

SFS 2000:179

Utkom från trycket
den 27 april 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.