SFS 2006:252 Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård / SFS 2006:252 Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
060252.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av
sluten ungdomsvård;

utfärdad den 6 april 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19 § lagen (1998:603) om verk-

ställighet av sluten ungdomsvård skall ha följande lydelse.

19 §

2

Om den dömde behöver hälso- och sjukvård, skall han vårdas enligt

de anvisningar som ges av läkare. Kan nödvändig undersökning och behand-
ling inte lämpligen genomföras vid det särskilda ungdomshemmet, bör den
allmänna sjukvården anlitas. Om det behövs, får den dömde föras över till
ett allmänt sjukhus. Får någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen
och är verksam vid ett särskilt ungdomshem kännedom om att den dömde
har en sådan smittsam sjukdom som enligt 1 kap. 3 § andra stycket smitt-
skyddslagen (2004:168) utgör allmänfarlig sjukdom, skall den som förestår
vården vid hemmet underrättas, om det inte står klart att det inte finns risk
för smittspridning. Föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård ges i lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

Om det finns anledning till det, skall den som enligt första stycket vistas

utanför det särskilda ungdomshemmet stå under bevakning eller vara under-
kastad särskilda föreskrifter. Tiden för sådan vistelse skall räknas in i verk-
ställighetstiden.

I fråga om behandlingen av den som har förts över till en sådan sjukvårds-

inrättning som avses i 6 § första stycket lagen om rättspsykiatrisk vård för
frivillig psykiatrisk vård, tillämpas föreskrifterna i 18�24

§§ lagen

(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård samt bestämmelsen i 8 § andra
stycket lagen om rättspsykiatrisk vård om befogenhet för Statens institu-
tionsstyrelse att besluta om särskilda restriktioner.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:63, bet. 2005/06:SoU14, rskr. 2005/06:195.

2 Senaste lydelse 2004:188.

SFS 2006:252

Utkom från trycket
den 20 april 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.