SFS 2005:658 Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård / SFS 2005:658 Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
050658.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av
sluten ungdomsvård;

utfärdad den 1 september 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 § lagen (1998:603) om

verkställighet av sluten ungdomsvård skall ha följande lydelse.

13 § Den dömde får hindras att lämna det särskilda ungdomshemmet och i
övrigt underkastas den begränsning av rörelsefriheten som är nödvändig för
att verkställigheten skall kunna genomföras. Den dömde får också hindras
att disponera sitt pass. Den dömdes rörelsefrihet får även inskränkas, när det
behövs av hänsyn till andra intagnas eller personalens säkerhet.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:119, bet. 2004/05:JuU27, rskr. 2004/05:290.

SFS 2005:658

Utkom från trycket
den 13 september 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.