SFS 2020:478 Lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift / SFS 2020:478 Lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift
SFS2020-478.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:676) om statlig

ålderspensionsavgift

Utfärdad den 4 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1998:676) om statlig
ålderspensionsavgift ska ha följande lydelse.

2 §2 Avgiften utgör 10,21 procent av ersättning i form av

1. sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt 24�28 och 31 kap. social-

försäkringsbalken samt arbetsskadesjukpenning enligt 40 kap. nämnda balk
eller motsvarande ersättning som utgetts enligt nämnda balk eller annan
författning eller på grund av regeringens förordnande, i den utsträckning
ersättningen trätt i stället för en försäkrads inkomst av anställning enligt
59 kap. 8�11 §§ socialförsäkringsbalken eller inkomst av annat förvärvs-
arbete enligt 59 kap. 14 § första stycket 1�3 nämnda balk,

2. föräldrapenningsförmåner enligt 11�13 kap. socialförsäkringsbalken,
3. närståendepenning enligt 47 kap. socialförsäkringsbalken,
4. ersättning enligt 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön,
5. livränta enligt 41�44 kap. socialförsäkringsbalken eller annan mot-

svarande livränta som bestäms med tillämpning av 41 och 42 kap. nämnda
balk,

7. omvårdnadsbidrag enligt 22 kap. socialförsäkringsbalken,
8. dagpenning från arbetslöshetskassa,
9. statlig ersättning som lämnas för arbete i etableringsjobb,
10. aktivitetsstöd till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt pro-

gram,

14. ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

(TUFF),

15. dagpenning till totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt lagen

(1994:1809) om totalförsvarsplikt och till andra som får dagpenning enligt
de grunder som gäller för totalförsvarspliktiga, samt

16. bidrag från Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden i den ut-

sträckning som regeringen så föreskriver.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2020.

1 Prop. 2019/20:117, bet. 2019/20:AU12, rskr. 2019/20:282.
2 Senaste lydelse 2018:1267.

SFS

2020:478

Publicerad
den

6 juni 2020

background image

SFS

2020:478

2

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.