SFS 2020:478 Lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift / SFS 2020:478 Lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift
SFS2020-478.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:676) om statlig

ålderspensionsavgift

Utfärdad den 4 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1998:676) om statlig
ålderspensionsavgift ska ha följande lydelse.

2 §2 Avgiften utgör 10,21 procent av ersättning i form av

1. sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt 24�28 och 31 kap. social-

försäkringsbalken samt arbetsskadesjukpenning enligt 40 kap. nämnda balk
eller motsvarande ersättning som utgetts enligt nämnda balk eller annan
författning eller på grund av regeringens förordnande, i den utsträckning
ersättningen trätt i stället för en försäkrads inkomst av anställning enligt
59 kap. 8�11 §§ socialförsäkringsbalken eller inkomst av annat förvärvs-
arbete enligt 59 kap. 14 § första stycket 1�3 nämnda balk,

2. föräldrapenningsförmåner enligt 11�13 kap. socialförsäkringsbalken,
3. närståendepenning enligt 47 kap. socialförsäkringsbalken,
4. ersättning enligt 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön,
5. livränta enligt 41�44 kap. socialförsäkringsbalken eller annan mot-

svarande livränta som bestäms med tillämpning av 41 och 42 kap. nämnda
balk,

7. omvårdnadsbidrag enligt 22 kap. socialförsäkringsbalken,
8. dagpenning från arbetslöshetskassa,
9. statlig ersättning som lämnas för arbete i etableringsjobb,
10. aktivitetsstöd till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt pro-

gram,

14. ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

(TUFF),

15. dagpenning till totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt lagen

(1994:1809) om totalförsvarsplikt och till andra som får dagpenning enligt
de grunder som gäller för totalförsvarspliktiga, samt

16. bidrag från Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden i den ut-

sträckning som regeringen så föreskriver.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2020.

1 Prop. 2019/20:117, bet. 2019/20:AU12, rskr. 2019/20:282.
2 Senaste lydelse 2018:1267.

SFS

2020:478

Publicerad
den

6 juni 2020

background image

SFS

2020:478

2

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)