SFS 2000:198 Lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift / SFS 2000:198 Lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift
000198.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:676) om statlig
ålderspensionsavgift;

utfärdad den 13 april 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 och 9 §§ lagen (1998:676) om

statlig ålderspensionsavgift skall ha följande lydelse.

8 §

Fördelningen av avgiften skall göras enligt följande. Den andel som be-

räknas motsvara pensionsrätt för premiepension för samma år förs till Riks-
gäldskontoret för tillfällig förvaltning enligt 8 kap. 1 § första stycket lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. �&terstoden förs till Första�
Fjärde AP-fonderna för förvaltning enligt lagen (2000:192) om allmänna
pensionsfonder (AP-fonder).

Regeringen skall för varje år fastställa andelarna efter förslag från Riks-

försäkringsverket.

9 §

Slutlig avstämning av avgifterna skall göras året efter fastställelseåret.

Den skillnad som framkommer mellan beräknade belopp och de belopp som
slutligt framräknas för det aktuella året skall regleras i samband med att stor-
leken på de preliminära avgifterna bestäms. Det belopp som skall regleras
gentemot Riksgäldskontoret beräknas med sådan avkastning som anges i
8 kap. 1 § första stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension
och det belopp som skall regleras gentemot Första�Fjärde

AP-fonderna med

sådan ränta som anges i 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483).

Med fastställelseår avses detsamma som enligt 1 kap. 8 § första stycket la-

gen om inkomstgrundad ålderspension.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:46, bet. 1999/2000:FiU19, rskr. 1999/2000:181.

SFS 2000:198

Utkom från trycket
den 27 april 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.