SFS 2002:632 Lag om ändring i lagen (2002:228) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift / SFS 2002:632 Lag om ändring i lagen (2002:228) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift
020632.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:228) om ändring i lagen
(1998:676) om statlig ålderspensionsavgift;

utfärdad den 13 juni 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § lagen (1998:676) om statlig ål-

derspensionsavgift i stället för dess lydelse enligt lagen (2002:228) om änd-
ring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

2 §

2

Avgiften utgör 10,21 procent av ersättning i form av

1. sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt lagen (1962:381) om all-

män försäkring samt sjukpenning eller särskild arbetsskadeersättning enligt
lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller motsvarande ersättning
som utgetts enligt annan författning eller på grund av regeringens förord-
nande, i den utsträckning ersättningen trätt i stället för en försäkrads inkomst
av anställning enligt 2 kap. 3 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålders-
pension eller inkomst av annat förvärvsarbete enligt 2 kap. 6 § första stycket
1�3 nämnda lag,

2. föräldrapenningförmåner enligt lagen om allmän försäkring,
3. ersättning enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för när-

ståendevård,

4. ersättning som en allmän försäkringskassa utgett enligt 20 § lagen

(1991:1047) om sjuklön,

5. livränta enligt 4 kap. lagen om arbetsskadeförsäkring eller motsvarande

livränta som bestäms med tillämpning av den lagen,

6. delpension enligt lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring,
7. vårdbidrag enligt lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbi-

drag, i den utsträckning bidraget inte är ersättning för merkostnader,

8. dagpenning från arbetslöshetskassa,
10. aktivitetsstöd till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt pro-

gram,

11. utbildningsbidrag för doktorander,
14. ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

(TUFF),

15.

dagpenning till totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt lagen

(1994:1809) om totalförsvarsplikt och till andra som får dagpenning enligt
de grunder som gäller för totalförsvarspliktiga, samt

1

Prop. 2001/02:161, bet. 2001/02:UbU15, rskr. 2001/02:312.

2

�ndringen innebär att punkten 13 upphävs.

SFS 2002:632

Utkom från trycket
den 2 juli 2002

background image

2

SFS 2002:632

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

16. bidrag från Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden i den ut-

sträckning som regeringen så föreskriver.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt. 

Populära lagar

Populära lagar

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen