SFS 2004:839 Lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift / SFS 2004:839 Lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift
040839.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:676) om statlig
ålderspensionsavgift;

utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 8 §§ lagen (1998:676) om

statlig ålderspensionsavgift skall ha följande lydelse.

2 §

2

Avgiften utgör 10,21 procent av ersättning i form av

1. sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt lagen (1962:381) om all-

män försäkring samt sjukpenning eller särskild arbetsskadeersättning enligt
lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller motsvarande ersättning
som utgetts enligt annan författning eller på grund av regeringens förord-
nande, i den utsträckning ersättningen trätt i stället för en försäkrads inkomst
av anställning enligt 2 kap. 3 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålders-
pension eller inkomst av annat förvärvsarbete enligt 2 kap. 6 § första stycket
1�3 nämnda lag,

2. föräldrapenningförmåner enligt lagen om allmän försäkring,
3. ersättning enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för när-

ståendevård,

4. ersättning enligt 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön,
5. livränta enligt 4 kap. lagen om arbetsskadeförsäkring eller motsvarande

livränta som bestäms med tillämpning av den lagen,

6. delpension enligt lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring,
7. vårdbidrag enligt lagen (1998:703) om handikappersättning och vård-

bidrag, i den utsträckning bidraget inte är ersättning för merkostnader,

8. dagpenning från arbetslöshetskassa,
10. aktivitetsstöd till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt pro-

gram,

11. utbildningsbidrag för doktorander,
14. ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

(TUFF),

15.

dagpenning till totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt lagen

(1994:1809) om totalförsvarsplikt och till andra som får dagpenning enligt
de grunder som gäller för totalförsvarspliktiga, samt

16. bidrag från Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden i den ut-

sträckning som regeringen så föreskriver.

1 Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.

2 Senaste lydelse 2002:632.

SFS 2004:839

Utkom från trycket
den 9 november 2004

background image

2

SFS 2004:839

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

8 §

3

Fördelningen av avgiften skall göras enligt följande. Den andel som

beräknas motsvara pensionsrätt för premiepension för samma år förs till
Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning enligt 8 kap. 1 § första stycket
lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. �&terstoden förs, efter
avstämning gentemot Riksgäldskontoret enligt 9 §, till Första�Fjärde AP-
fonderna för förvaltning enligt lagen (2000:192) om allmänna pensionsfon-
der (AP-fonder).

Regeringen skall för varje år fastställa andelarna efter förslag från Försäk-

ringskassan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2001:1118.

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.