SFS 2007:555 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) / SFS 2007:555 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)
070555.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:192) om allmänna
pensionsfonder (AP-fonder);

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 kap. 5, 6, 8 och 9 §§ lagen

(2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) skall ha följande ly-
delse.

4 kap.

5 §

Första�Fjärde AP-fonderna får bara förvärva sådana aktier eller andra

andelar i företag som är, eller inom ett år från emissionen av dem avses bli,
upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad
utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Denna begräns-
ning gäller inte aktier och andra andelar i

1. företag som har till huvudsakligt ändamål att äga eller förvalta fast

egendom eller tomträtt (fastighetsbolag), eller

2. företag som har till huvudsakligt ändamål att äga och förvalta sådana

aktier eller andra andelar i företag som inte är upptagna till handel på en reg-
lerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES (riskkapitalföre-
tag).

6 §

Var och en av Första�Fjärde AP-fonderna får inneha sådana aktier i

svenska aktiebolag som är upptagna till handel på en reglerad marknad i
Sverige till ett marknadsvärde som uppgår till högst två procent av det totala
marknadsvärdet av sådana aktier i bolagen.

Vid tillämpning av första stycket skall inte beaktas
1. sådana aktier i bolagen som ingår i svenska eller utländska fonder i

vilka AP-fonden innehar andelar som inte medför rätt att rösta för aktierna,
och

2. aktier i fastighetsbolag i vilka fonden innehar så många aktier att röste-

talet för dem överstiger tio procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

8 §

Av var och en av Första�Fjärde AP-fondernas tillgångar, värderade till

marknadsvärdet, får högst fem procent bestå av

1. sådana aktier eller andra andelar i riskkapitalföretag som inte är upp-

tagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utan-
för EES,

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

SFS 2007:555

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

2

SFS 2007:555

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

2. fordringsrätter som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad

eller en motsvarande marknad utanför EES, och

3. andelar i svenska och utländska fonder som huvudsakligen placerar i

sådana aktier eller andra andelar i företag som inte är upptagna till handel på
en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

Ingen av Första�Fjärde AP-fonderna får vara komplementär i ett svenskt

eller utländskt kommanditbolag.

9 §

Ingen av Första�Fjärde AP-fonderna får inneha så många aktier eller

andra andelar i ett företag att röstetalet för dem överstiger tio procent eller,
beträffande sådana riskkapitalföretag som avses i 8 § första stycket 1, trettio
procent av röstetalet för samtliga aktier eller andelar i företaget.

Begränsningen i första stycket gäller inte
1. sådana aktier eller andra andelar i fastighetsbolag som inte är upptagna

till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför
EES,

2. sådana aktier eller andra andelar i fastighetsbolag som är upptagna till

handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES
och i vilka bolag fonden ensam eller tillsammans med någon eller några av
de andra tre AP-fonderna innehade minst hälften av röstetalet för samtliga
aktier eller andra andelar i bolaget när aktierna eller de andra andelarna togs
upp till handel, och

3. andelar i svenska och utländska fonder som inte medför rätt att utöva

rösträtt för de aktier eller andra andelar i företag som ingår i dessa fonder.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.