SFS 2013:571 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) / SFS 2013:571 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
130571.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:192) om allmänna
pensionsfonder (AP-fonder);

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 2, 7 och 8 §§ samt rubriken

närmast före 5 kap. 2 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-
fonder) ska ha följande lydelse.

5 kap.

Samarbetsavtal med Pensionsmyndigheten m.m.

2 §

2

Sjunde AP-fonden ska ingå samarbetsavtal enligt 64 kap. 19 § 2 social-

försäkringsbalken med Pensionsmyndigheten samt göra de åtaganden som
anges i samma paragraf.

Fondbestämmelserna för de fonder som förvaltas av Sjunde AP-fonden får

inte tillåta att medel delas ut till någon annan än Pensionsmyndigheten.
Sjunde AP-fonden får inte heller genom fonderna utöva sådan fondverksam-
het som avser förvaltning av specialfonder enligt 12 kap. lagen (2013:561)
om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

7 §

3

Följande bestämmelser i lagen (2004:46) om värdepappersfonder ska

gälla för förvaltningen av fonderna:

� 2 kap. 18 § om förbud för vissa personer med insynsställning att handla

med en värdepappersfond,

� 2 kap. 21 § första stycket om skadestånd,
� 4 kap. 2 § om företrädare för andelsägarna i en värdepappersfond m.m.,
� 4 kap. 8 och 9 §§ om upprättande och godkännande av fondbestämmel-

ser,

� 4 kap. 13 § första stycket om inlösen av fondandelar,
� 4 kap. 15�23 §§ om information om en värdepappersfond,
� 5 kap. 1, 3�19 och 21�25 §§ om placering av medel i en värdepappers-

fond m.m., samt

� 10 kap. 8 § om skyldighet för revisor att anmäla vissa förhållanden till

Finansinspektionen.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket ska fon-

derna anses som värdepappersfonder och Pensionsmyndigheten som fondan-
delsägare. Det som föreskrivs om fondbolag ska avse Sjunde AP-fonden.

1 Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292.

2 Senaste lydelse 2010:1281.

3 Senaste lydelse 2009:1460.

SFS 2013:571

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

2

SFS 2013:571

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, utom så-

vitt avser 2 kap. 18 § om förbud för vissa personer med insynsställning att
handla med en värdepappersfond och 2 kap. 21 § första stycket om skade-
stånd, meddela föreskrifter om avvikelser från de bestämmelser som anges i
första stycket och i ett enskilt fall besluta om undantag från dessa bestämmel-
ser.

8 §

4

Sjunde AP-fonden ska stå under tillsyn av Finansinspektionen. För till-

synen gäller bestämmelserna i 10 kap. 1 § första och andra styckena, 2, 4, 7,
10 och 11 §§ samt 14 kap. 1 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket ska det

som sägs om fondbolag avse Sjunde AP-fonden.

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2008:280.

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.