SFS 2008:280 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) / SFS 2008:280 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)
080280.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:192) om allmänna
pensionsfonder (AP-fonder);

utfärdad den 15 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 kap. 7 och 8 §§ lagen (2000:192)

om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) ska ha följande lydelse.

5 kap.

7 §

2

Följande bestämmelser i lagen (2004:46) om investeringsfonder ska

gälla för förvaltningen av Premiesparfonden och Premievalsfonden:

� 2 kap. 18 § om förbud för vissa personer med insynsställning att handla

med en investeringsfond,

� 2 kap. 21 § första stycket om skadestånd,
� 4 kap. 2 § om företrädare för andelsägarna i en investeringsfond m.m.,
� 4 kap. 8 och 9 §§ om upprättande och godkännande av fondbestämmel-

ser,

� 4 kap. 13 § första stycket om inlösen av fondandelar,
� 4 kap. 15�23 §§ om information om en investeringsfond,
� 5 kap. 1, 3�19 och 21�25 §§ om placering av medel i en värdepappers-

fond m.m., samt

� 10 kap. 8 § om skyldighet för revisor att anmäla vissa förhållanden till

Finansinspektionen.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket ska Pre-

miesparfonden och Premievalsfonden anses som värdepappersfonder och
Premiepensionsmyndigheten som fondandelsägare. Det som sägs om fond-
bolag ska avse Sjunde AP-fonden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, utom så-

vitt avser 2 kap. 18 § om förbud för vissa personer med insynsställning att
handla med en investeringsfond och 2 kap. 21 § första stycket om skade-
stånd, meddela föreskrifter om avvikelser från de bestämmelser som anges i
första stycket och i ett enskilt fall besluta om undantag från dessa bestäm-
melser.

1

Prop. 2007/08:57, bet. 2007/08:FiU30, rskr. 2007/08:169.

2

Senaste lydelse 2004:68.

SFS 2008:280

Utkom från trycket
den 27 maj 2008

background image

2

SFS 2008:280

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

8 §

3

Sjunde AP-fonden ska stå under tillsyn av Finansinspektionen. För

tillsynen gäller bestämmelserna i 10 kap. 1 § första och andra styckena, 2, 4,
7, 10 och 11 §§ samt 14 kap. 1 § lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket ska det

som sägs om fondbolag avse Sjunde AP-fonden.

Denna lag träder i kraft den 23 juli 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

3

Senaste lydelse 2004:68.

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.