SFS 1983:1092

831092.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:1092 Lag

Utkom från trycket

med reglemente för allmänna pensionsfonden;

den 30 december 1983

utfardad den 22 december 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

I Inledande bestämmelse
1 § De p enningmedel, som enligt 4 kap. 3 § lagen (1981: 691) om so cial­
avgifter, 1 § lagen (1983:219) om tillfällig vinstskatt samt 1 § lagen
(1983:1086) om vinstdelningsskatt skall ingå til l allmänna pensionsfond en,
skall förvaltas av nio styrelser, nämligen första-Qärde fondstyrelserna

samt första�femte löntagarfondstyrelserna.

Bestämmelser om första-tredje fondstyrelserna finns i 2 -25 §§ sa mt

om fjärde fondstyrelsen och löntagarfondstyrelserna i 2 6-43 §§.

II Första�tredje fondstyrelserna

Medelstilldelning

2 § Riksförsäkringsverket skall varje år överföra

1. till förs ta fondstyrelsens förvaltning tilläggspensionsavgifter som er -

läggs av staten, kommuner och därmed jämförliga samfalligheter sam t av

bolag, föreningar och stiftelser, i vilka staten, kommuner eller därmed

jämförliga samfalligheter har ett bestämmande inflytande,

2. till andra fondstyrelsens förvaltning tilläggspensionsavgifter som er-

läggs av andra arbetsgivare än som har nämnts under 1 och som debiterats

på grundval av ett avgiftsunderlag som överstiger 225 gånger det basbelopp

som gäller enligt lagen (196 2: 381) om allmän försäkring,

3. till tredje fondstyrelsens förvaltning övriga tilläggspensionsavgifter

samt

4. till varje fondstyrelses förvaltning en tredjedel av vinstskatten och av

vinstdelningsskatten.

Vad som sägs i första stycket 1 -4 gäller med den begränsning som följer

av bestämmelserna i 26 och 27 §§ om fjärde fondstyrelsens och löntagar­
fondstyrelsernas rätt att rekvirera medel hos riksf örsäkringsverket.

Till varje fondstyrelses förvaltning skall också hänföras avkastningen av

de medel som styre lsen förvaltar.

Pensionsntbetalningar in. ni.

3 § Pensionsutbetalningar, förvaltningskostnader och a ndra utgifter av­
seende försäkringen för tilläggspension skall, i den mån and ra medel inte
står till förfogande, betalas genom tillskott som riksförsäkringsverket er­

håller från fo ndstyrelserna. De medel som behövs för ett kalenderår skall

tillskjutas av varje fondstyrelse i förhållande till de avgifter som under d et

närmast föregående året har överförts till dess förvaltning.

Varje fondstyrelse skall med de medel som den förvaltar betala kostna­

derna för dess verksamhet och för revision av dess förvaltning.

2886

' Prop, 1983/84: 50. FiU 2 0. rskr 122.

¬

background image

Orfionisation

SFS 1983:1092

4 § Varje fondstyrelse skall bestå av nio ledamöter, som förordnas av
regeringen. Av ledamöterna utses

i första fondstyrelsen tre efter förslag av sammanslutningar, som före­

träder kommunerna och landstingskommunerna, och tre efter förslag av
rikssammanslutningar av arbetstagare,

i andra fondstyrelsen tre efter förslag av rikssammanslutningar av ar-

bet.sgivare. en efter förslag av sammanslutningar som företräder konsu­
mentkooperationen och fyra efter förslag av rikssammanslutningar av ar­
betstagare samt

i tredje fondstyrelsen två efter förslag av rikssammanslutningar av ar­

betsgivare. fyra efter förslag av rikssammanslutningar av arbetstagare och

två efter förslag av sammanslutningar som företräder personer vilka erläg-
ger egenavgifter för tilläggspension.

Om förslag inte avges, förordnar regeringen ledamöter ändå.
För varje ledamot utses i samma ordning en suppleant.
Ledamöter och suppleanter skall vara myndiga och här i riket bosatta

svenska medborgare.

5 § Ledamöter och suppleanter förordnas för tiden intill dess balansräk­
ning har fastställts under tredje året efter det då förordnandet meddelades.

Regeringen får entlediga en ledamot eller suppleant även om den tid för

vilken han är förordnad inte har gått ut.

Om en ledamot eller suppleant entledigas eller avlider eller om hans

uppdrag av annat skäl upphör under den tid för vilken han förordnats, skall

för den återstående tiden i hans ställe en ny ledamot respektive suppleant
förordnas i den ordning som anges i 4 § .

6 § Av de utan förslag utsedda ledamöterna i första fondstyrelsen förord­
nar regeringen en till ordförande. I

andra och tredje fondstyrelserna skall

den utan förslag utsedde ledamoten vara ordförande. Varje fondstyrelse

väljer inom sig vice ordförande.

7 § En fondstyrelse sammanträder på kallelse äv ordföranden. Styrelsen
skall också kallas samman om en ledamot begär det.

Styrelsen är beslutför om de närvarande vid sammanträdet är fler än

hälften av antalet ledamöter. Ett ärende får dock inte tas upp till behand­
ling om inte såvitt möjligt samtliga ledamöter eller, vid förfall för någon av
dem. en suppleant för denne har fått tillfälle att delta i

ärendets behandling.

Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta förenar sig om.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid styrelsesammanträden skall protokoll föras. Om någon ledamot i

samband med beslutet anmäler skiljaktig mening, skall denna antecknas i
protokollet.

8 § Varje fondstyrelse får uppdra åt enskilda ledamöter eller tjänstemän
hos styrelsen att var för sig eller två eller flera i förening avgöra ärenden

som annars ankommer på styrelsens egen prövning. Det åligger styrelsen

att meddela föreskrifter om den befogenhet som ett sådant uppdrag med­

för. Om uppdraget avser beviljande av lån skall grunderna för långivningen

2887

fastställas.

¬

background image

SFS 1983:1092

Uppdrag enligt första stycket får när som helst återk allas eller inskrärt-,

kas. Utan hinder av sådant uppdrag far styrelsen själv avgöra ärenden av

varje slag.

9 § Fondstyrelsen far anställa de tjänstemän som behövs samt bestämma
deras löner och övriga anställningsvillkor.

10 § Regeringen bestämmer arvoden och andra ersättningar till leda­

möter och suppleanter i fondstyre lserna.

Fon'altning

11 § Fondstyrelserna skall, inom ramen för vad som är fö renligt med den
allmänna ekonomiska politiken och med b eaktande av kreditmarknadens
funktionssätt, förvalta anförtrodda medel på sådant sätt att de blir till
största möjliga gagn för försäkringen för tilläggspension.

Fondmedlen skall placeras så att kraven pä god avkastning, tillfredsstäl­

lande betalningsberedskap och betryggande säkerhet tillgodoses.

12 § Varje fondstyrelse får placera de medel som styr elsen förvaltar

1. i obligationer utfärdade av s taten, kommuner eller därmed jämförliga

samfälligheter, Sveriges allmänna hypoteksbank. Konungariket Sverige s
stadshypotekskassa. Svenska bostadskreditkassan. Svenska skeppshypo-

tekskassan eller Skeppsfartens sekundärlånekassa eller av kreditaktiebo­
lag som står under tillsyn av bankinspektionen.

2. i obligationer garanter ade av staten, kommuner eller därmed jäm för­

liga samfälligheter,

3. i obligationer och andr a för den allmänna rörelsen avsedda skuldför­

bindelser som har offentligen utbjudits av svenska bankaktiebolag. Sveri­

ges investeringsbank aktiebolag eller Nordiska investeringsbanken med

undantag av konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt
till nyteckning och sådana obligationer med längre löptid än ett år, som har
utfärdats av bankaktiebolag, sparbanker eller centralkassor för jord­
brukskredit.

4. i andr a skuldförbindelser utfärdade av staten, kommuner eller där­

med jämförliga samfälligheter, riksbanken, bankaktiebolag, sparbanker,

centralkassor för jordbrukskredit eller andra kreditinrättningar som rege­

ringen godkänner, eller av bolag, föreningar eller stiftelser som i 2 § första

stycket 1 sägs, såvida staten, en kommun eller en därmed jämförlig samfäl-
lighet har iklätt sig borgen för förbi ndelserna,

5. i skuldförbindelser ut färdade av en annan fondstyrelse samt
6. i fordringar hos kreditinrättningar i enlighet med bestämmelserna o m

återlån.

13 § Om det behövs för en tillfredsställande betalningsberedskap eller
för att tillgodose kravet på ändamålsenlig förvaltning får fondmedel pla­

ceras hos riksbanken, annan bank eller postgirot.

14 § Om det är uppenbart att allmänna pensionsfonden annars skulle lida
en avse värd förlust får en fondstyrelse, i avsikt att skydda en fordran, på

2888

offentlig auktion eller fondbörs köpa in egendom som är utmätt eller

/

¬

background image

pantsatt för fordringen eller överta egendom som betalning för fordringen.

SFS 1983:1092

Egendom som f örvärvats på detta sätt skall avyttras så snart det är lämp­
ligt och senas t då det kan ske utan förlust.

15 § För att tillgodose ett tillfälligt penningbehov får varje fondstyrelse
ta upp kredit hos en kreditinrättning eller hos en annan fondstyrelse.

16 § Fondstyrelsernas räkenskapsår är kalenderår.

Varje f ondstyrelse skall före den 1 febr uari vaije år redovisa för sin

förvaltning under föregående räkenskapsår genom att lämna förvaltnings­

berättelse med resultaträkning samt balansräkning avseende ställningen
vid årets utgång.

I balansräkningen skall tillgångarna tas upp till anskaff ningskostnaden.

En osäker fordran skall dock tas upp till det belopp som kan beräknas
komma att inflyta. En värdelös fordran får inte tas upp som tillgång.

17 § Första-tredje fondstyrelserna skall årligen gemensamt göra en
sammanställning av övriga fondstyrelsers verksamhetsberättelser. Sam­

manställningen skall överlämnas till regeringen före den 1 april året efter
räkenskapsåret.

�&t er lån

18 § Riksbanken, bankaktiebolag, sparbanker, centralkassor för jord­

brukskredit, Sveriges allmänna hypoteksbank. Svenska skeppshypoteks-

kassan och andra kreditinrättningar som regeringen godkänner får varje år
mot bevis om fullgjord avgiftsbetalning bevilja den som erlagt avgift till

försäkringen för tilläggspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäk­

ring återlån. Detta får ske med högst hälften av de avgifter som erlagts

1. under det närmast föregående året eller

2. under de fem närmast föregående åren. i den mån avgiftsbetalningar­

na inte redan utnyttjats som underlag för återlån.

�&terlån får inte beviljas, om lånebeloppet skulle understiga femtiotusen

kronor. �&terlån enligt första stycket 2 får uppgå till högst femhu ndratusen
kronor.

19 § En kreditinrättning, som har lämnat återlån enligt 18 §, får i sam­

band därmed till motsvarande belopp erhålla lån från en fondstyrelse.
Lånet skall lämnas av den fondstyrelse som enligt 2 § har att förvalta de

avgifter eller större delen av de avgifter för vilka återlånet beviljats. De lån

som kreditinrättningar erhåller under ett kalenderår på grund av återlån till

kommuner och landstingskommuner får uppgå till sammanlagt högst e tt­
hundra miljoner krono r.

Räntesatsen för lån från fon dstyrelser till kreditinrättningar enligt första

stycket skall motsvara räntesatsen för det senaste i Sverige utgivna lång­
fristiga statsobligationslånet, om inte regeringen har fastställt en annan
räntesats. Räntesatsen för lånet skall o mprövas vart femte år under dess
löptid. En fon dstyrelse och en kreditinrättning kan komma öve rens om att
den nya räntesatsen skall gälla även för övriga lån vilkas räntesats skall
omprövas under samma kalenderår.

2889

¬

background image

SFS 1983:1092

20 § Amortering skall vaije år göras på återlån. som inte i sin helhet

återbetalas inom ett år från utlämnandet. Varje amortering skall göras med

minst en tiondedel eller, såvitt avser återlån som beviljats med högre
belopp än hälften av närmast föregående års avgifter, minst en femton de­

del av lånesumman.

Det lån som en kreditinrättning erhållit från en fondstyrelse enligt 19 §

skall återbetalas i samma takt som återlånet. �&terbetalningen får dock inte
ske långsammare än som föreskrivits i villkoren för återlånet. Har ett
återlån sagts upp till betalning får kreditinrättningens lån hos fondstyrelsen

ändå, till den del det motsvarar obetald återlåneskuld, återbetalas på de

villkor som gällde före uppsägningen.

Om långivaren och låntagaren är överens far ett återlån överföras till en

annan kreditinrättning som har rätt att bevilja sådana lån.

Revision

21 § För vatje fondstyrelse förordnar regeringen fyra revisorer att grans­

ka styrelsens förvaltning. Av revisorerna utses en på förslag av bankin­

spektionen och två efter samråd med de samman slutningar som enligt 4 §
far föreslå ledamöter i fondstyre lsen. De revisorer som utses utan samråd

skall vara gemensamma.

Den revi sor som utsetts utan förslag eller samråd skall som ordfö rande

leda revisionen.

Revisorerna får vid fullgörandet av sitt uppdrag anlita biträde.

22 § Revisorerna förordnas för tiden intill dess balansräkning har fast­
ställts nästa gång.

Regeringen får entlediga en revisor, även om den tid för vilken han blivit

utsedd inte har gått ut.

Om en revisor entledigas eller avlider eller om hans uppdrag av annat

skäl upphör under den tid för vilken han blivit utsedd, skall för den
återstående tiden en ny revisor förordnas i hans st älle.

23 § Regeringen be slutar om arvoden och andra ersättningar till reviso­

rerna.

24 § För varje kalenderår skall revisorerna avge en revisionsberättelse,
som skall överlämnas till fondstyrelsen inom en månad efter det att förvalt­
ningsberättelsen enligt 16 § har kommit revis orerna till hand a.

Revisionsberättelsen skall innehålla en redogörelse för omfattningen och

resultatet av revisorernas granskning och inventering av de under styrel
sens förvaltning stående tillgångarna samt uppgift om anmärkning för elig

ger mot förvaltningsberättelsen med resultaträkning, mot balansräkningen

mot fondstyrelsens bokföring eller i övr igt mot fondstyrelsens förvaltning

Om det föreligger anledning till anmärkning skall den anges i revis ionsbc

rättelsen. Revisorerna får också meddela de erinringar i berättelsen som de

anser påkallade.

En revisor som är av skiljaktig mening eller i övrigt finner särskilt

uttalande påkallat får ange detta i revisions berättelsen, om han inte a vger

en särskild sådan berättelse.

2890

¬

background image

''25 § Sedan revisionsberättelsen har kommit fondstyrelsen till banda,

SFS 1983:1092

^skall styrelsen genast överlämna förvaltningsberättelsen och revisionsbe­

rättelsen till rege ringen, som före den 1 maj samma år skall avgöra frågan

om fastställelse av balansräkningen.

III Fjärde fondstyrelsen och löntagarfondstyrelserna

Medelstilldelning^

26 § Riksförsäkringsverket skall till fjärde fondstyrelsens förvaltning
överföra de medel, som styrelsen rekvirerar hos verket. Medlen avräknas

på de medel som belöper på första, andra och tredje fondstyrelserna i

förhållande till kapitalbehållningarna enligt dessa styrelsers balansräk­

ningar avseende ställningen vid utgången av närmast föregående år.

Till fondstyrelsens förvaltning skall också, med den begränsning som

följer av 28 §, hänföras avkastningen av de medel som styr elsen förvaltar.

De medel som överförs till fondstyrelsens förvaltning får uppgå till högst

1 850 miljoner kronor.

27 § Riksförsäkringsverket skall till varje löntagarfondstyrelses förvalt­

ning överföra de medel som styrelsen rekvirerar hos verket. Medlen avräk­
nas på de medel som riksförsäkringsverket enligt 2 § f örsta stycket 1 -4
skall överföra till för sta, andra och tredje fondstyrelserna med lika fördel­
ning mellan dessa s tyrelser.

Till en löntagarfondstyrelses förvaltning får överföras dels en femtedel

av vinstskatten o ch av vinstdelningsskatten, dels av tilläggspensionsavgif­

terna ett belopp motsvarande 0,04 enheter av procentsatsen för uttag av
tilläggspensionsavgift. Summan av de medel som ö verförs till en löntagar­

fondstyrelses förvaltning får dock inte överskrida den medelsram som
anges i fjärde styc ket.

Till varje löntagarfondstyrelses förvaltning skall också, med den be­

gränsning som följer av 28 §, hänföras avkastningen av de medel som
styrelsen förvaltar.

För varje löntagarfondstyrelse är medelsramen 400 miljoner kronor år

1984 och ökar därefter årligen till och med år 1990 m ed ett belopp motsva­

rande 20000 basbelopp för respektive år enligt lagen (19 62; 381) om allmän

försäkring.

Avkastning m.m.

28 § Fjärde fondstyrelsen och löntagarfondstyrelserna skall varje år före
utgången av maj månad till för sta, andra och tredje fondstyrelsernas för­
valtning överföra en avkastning för närmast föregående räkenskapsår be­
räknad till tre procent av nuvärdet av förvaltade medel. Med nuvärdet av

förvaltade medel avses summan av de medel som styrelsen intill räken­

skapsårets slut rekvirerat hos riksförsäkringsverket, omräknad efter de

förändringar av kon sumentprisindex som skett från det medlen tillställdes
styrelsen och fram till räkenskapsårets slut.

För medel som en fondstyrelse förvaltat under endast en del av räken­

skapsåret skall den enligt fö rsta stycket beräknade avkastningen minskas i

motsvarande mån.

2891

¬

background image

SFS 1983:1092

Avkastningen från Qärde fondstyrelsen skall fördelas mellan första, aiid-

ra och tredje fondstyrelserna i förhållande till de avräkningar som har skett

enligt 26 § första stycket till och med det år som avkastningen avser.

Avkastningen från löntagarfondstyrelserna skall fördelas lika mellan förs-

ta. andra och tredje fondstyrelserna

29 § Envar av Qärde fondstyrelsen och löntagarfondstyrelserna skall

^

med de medel som styrelsen förvaltar betala kostnaderna för dess verk-
samhet och för revisionen av dess förvaltning.

^

Organisation
30 § Fjärde fondstyrelsen skall bestå av tolv ledamöter som förordnas av

regeringen. Av ledamöterna utses två efter förslag av sammanslutningar

som företräder kommunerna, tre efter förslag av rikssammanslutningar av
arbetsgivare och fem efte r förslag av rikssammanslutningar av arbetstaga­

re.

Om förslag inte avges, förordnar regeringen ledamöter ändå.

För varje ledamot utses i samma ordning en su ppleant.

Ledamöter och suppleanter skall vara myndiga och här i riket bosatta

svenska medborgare.

31 § Vatje löntagarfondstyrelse skall bestå av nio ledamöter. För leda­

möterna skall fmnas fyra suppleanter.

Regeringen förordnar ledamöter och suppleanter.
Ledamöter och suppleanter skall vara myndiga och bosatta här i riket.

Av ledamöterna skall minst fem och av suppleanterna minst två företr äda

löntagarintressen. Vid utseendet av ledamöter och suppleanter skall det
tillses att löntagarfondstyrelserna får en regional anknytning.

32 § Ledamöter och suppleanter i Qärde fondstyrelsen förordnas för

tiden intill dess balansräkning har fastställts under tredje året efter det då

förordnandet meddelades.

Ledamöter och suppleanter i löntagarfondstyrelserna förordnas för tiden

intill dess balansräkning har fastställts under året efter det då förordnandet
meddelades.

Om en ledamot eller suppleant entledigas eller avlider eller om hans

uppdrag av annat skäl upphör under den tid för vilken han bli vit förordnad,

skall för den återstående tiden i hans ställe en ny ledamot respektive
suppleant förordnas i den ordning som anges i 3 0 och 31 §§.

33 § Av de utan förslag utsedda ledamöterna i Qärd e fondstyrelsen för­
ordnar regeringen en till ordförande och en till vice ordföran de.

För varje lön tagarfondstyrelse förordnar regeringen av ledamöterna en

till ordförande och en till vice ordförande.

Förvaltning

34 § Fondstyrelserna skall, inom ramen för vad som gagna r försäkringen
för tilläggspension och är förenligt med den allmä nna ekonomiska politiken

samt med beaktande av kreditmarknadens funktionssätt, förvalta anför-

2892

trodda medel genom placeringar på riskkapitalmarknaden. Placeringarna

¬

background image

sråkall syfta till att förbättra riskkapitalförsörjningen till gagn för svensk

SFS 1983:1092

pföduktion och sysselsättning.

jFondmedlen skall placeras så att kraven på god avkastning, långsik-

S lighet och riskspridnin g tillgodoses.

35 § Fjärde fondstyrelsen får placera de medel som styre lsen förvaltar

1. i aktier i svens ka aktiebolag med unda ntag av aktiebolag som driver

bank- eller försäkringsrörelse,

2. i så dana konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med op­

tionsrätt till nytec kning som har utfärdats av aktiebolag som avses i 1 samt

3. i aktier i utlä ndska aktiebolag samt i såd ana konvertibla skuldebrev

eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning som har utfärdats

^ av utländska aktiebolag.

^

Fondstyrelsen får inte förvärva värdepapper enligt första stycket 3 i

sådan omfattning att värdepapperens sammanlagda värde kommer att
överstiga en proc ent av värdet av de medel som styrelsen förvaltar.

36 § En löntagarfondstyrelse får placera de medel som styrelsen förval­

tar

1. i aktier i svenska aktiebolag,
2. i sådana konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med op­

tionsrätt till nyteckn ing som har utfärdats av aktiebolag som avses i 1 samt

3. som riskkapital i svenska ekonomiska föreningar.

37 § Fjärde fondstyrelsen får inte förvärva mer än tio procent av aktierna

i ett aktieb olag, om aktierna är inregistrerade vid Sto ckholms fondbörs.
Har aktierna olika röstvärde, får fondstyrelsen inte förvärva större antal än

att röstetalet för aktierna utgör högst tio procent av röstetalet för samtliga
aktier i bolaget.

En löntagarfondstyrelse får inte förvärva så många vid fondbörsen inre­

gistrerade aktier i ett aktie bolag att dessa uppgår till åtta procent eller mer

av samtliga aktier i bolaget eller, om aktierna har olika röstvärde, att

röstetalet för aktierna uppgår till åt ta procent eller mer av röstetalet för

samtliga aktier i bolaget.

38 § En löntagarfondstyrelse skall på begäran av en lokal facklig organi­

sation vid ett aktiebolag i vilket fondstyrelsen har förvärvat aktier eller, om
bolaget ingår som moderbolag i en koncern, dess svenska dotterbolag
överlåta åt organisationen att för högst ett år i sänder utöva rösträtt för

hälften av aktiernas röstetal.

Om flera lokala fackliga o rganisationer vid ett bolag eller inom en kon­

cern begär att få utöva rösträtt för aktier skall löntagarfondstyrelsen över­
låta åt organisationerna att var för sig för högst ett år i sänd er utöva rösträtt

för sammanlagt hälften av aktiernas röstetal. Styrelsen skall därvid fördela

rösträtten i enlighet med vad som överenskommits mellan organisationer­
na. Om någon överenskommelse inte har träffats, skall styrelsen fördela
rösträtten med ledning av det antal medlemmar i re spektive organisation

som är anställda i bolaget och dess svenska dotterbolag.

2893

¬

background image

SFS 1983:1092

39 § Om det behövs för en tillfredsställande betalningsberedskap eller

för att tillgodose kravet på ändamålsenlig förvaltning får fondmedel pla­
ceras hos riksbanken, annan bank eller postgirot. I samma syfte får fond­

medel placeras i stats skuldväxlar, skattkammarväxlar, bankcertifikat och

företagscertifikat.

Revision

40 § För Qärde fondstyrelsen förordnar regeringen fyra revisorer att
granska styrelsens förvaltning. Av revisorerna utses en på förslag av

bankinspektionen och två efter samråd med de sammanslutningar som

enligt 30 § får föreslå ledamöter i fondstyrelsen.

Om ordförande och om rätt att anlita biträde gäller vad som föreskrivs i

21 § .

41 § För vaije löntagarfondstyrelse förordnar regeringen tre revisorer att
granska styrelsens förvaltning. Av revisorerna utses en på förslag av

bankinspektionen. Revisorer får vara gemensamma för Qärde fond styrel­

sen och en eller flera löntagarfondstyrelser.

För varje löntagarfondstyrelse utser regeringen en av de utan förslag

utsedda revisorerna att som ordförande leda revisionen.

42 § Riksförsäkringsverket och riksrevisionsverket skall årligen avge ut­
låtande över fjärde fondstyrelsens och löntagarfondstyrelsernas förvalt­

ning av medel. Utlåtandena skall överlämnas till regeringen före den 1 april

året efter räkenskapsåret.

Gemensamma bestämmelser

43 § Föreskrifterna i 5 § andra stycket. 7-10 och 14-16 §§ samt 2 2-
25 §§ gäller också i fråga om Qärde fondstyrelsen och löntagarfondstyrel­
serna.

2894

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984. Genom lagen upphävs

reglementet (1959: 293) angående allmänna pensionsfondens förvaltning.

2. Om det i lag eller annan författning hänvisas till en föreskri ft som har

ersatts genom en bestämmelse i lagen (1983: 1092) med reglemente för
allmänna pensionsfonden, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

3. I samband med att regeringen utser ledamöter och suppleanter i en

löntagarfondstyrelse bestämmer regeringen vid vilken tidpunkt under år

1984 som styrelsen skall starta sin verk samhet.

4. I fråga om återlån , som avser avgifter betalda före den 1 januari 1978

eller som har beviljats f öre den 1 januari 1980, och lån till kreditin rättning
som har beviljat återlånet gäller fortfarande 14-16

reglementet

(1959:293) angående allmänna pensionsfondens förvaltning i sin närmast
före den 1 januari 1980 gällande lydelse. I fråga om lån som kreditinrättning

har erhållit enligt nu angivna 15 S första stycket får dock avtal träffas om

tillämpning av 19 § andra styc ket i den nya lagen.

5. 1 fråga om sådana lån från en fondstyrelse till en kreditinrättning, som

hänför sig till återlån beviljade före den II april 1981, gäller fortfarande

15 § andra stycket första meningen reglementet (1959:293) angående all-

/ ⬢

¬

background image

"fina pensionsfondens förvaltning i sin närmast före den I april 1981

SFS 1983:1092

'gällande lydelse.

ö. I andra fall än som avses i 4 och 5 gäUer bestämmelserna i den nya

lagen i fråga om återlån och lån till kreditinrä ttning på grund av återlån som

har beviljats eller sökts före ikraftträdandet.

7. Summan av de medel som enligt 27 § andra stycket första meningen

far öve rföras till en löntagarfondstyrelses förvaltning skall för år 1984

minskas med ett belopp om 20 miljoner kronor.

8. Bestämmelserna i 28 § skall tillämpas första gången för räkenskaps­

året 1984.

9. Vid tillämpningen av 28 § skall de medel som tidigare överförts till

fjärde fondstyrelsens förvaltning beräknas till ett nuvärde för augusti 1983

av 3042 miljoner kronor.

10. Innehar Qärde fondstyrelsen den 1 januari 1984 aktier i något eller

några aktiebolag utöver vad som medges i 37 §, får fondstyrelsen även i

fortsättningen inneha högst samma andel av aktierna.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

STEN ANDERSSON
(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.