SFS 1987:644

870644.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag'

SFS 1987:644

'^1

om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för

Utkom från trycket

allmänna pensionsfonden:

den26juni i987

'Stll

utfärdad den 11 juni 1987.

i[l5

[⬢JiJ

:en
IE?

a c

ne

iöi

i?

lE

E

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 12 och 18 §§ lagen (1983 ; 1092)

med re glemente för allmänna pensionsfonden^ orden "centralkassor för
jordbrukskredit" skall bytas ut mot "centrala föreningsbanker".

Denna lag träder i kraft den I juli 1987.

På regeringens vägnar

BENGT K. �&. JOHANSSON

Anders Nordström

(Finansdepartementet)

i äi

' Prop. 1986/87:12, NU 36, rskr. 356.

^ Senaste lydelse av

12 § 1984:435

18 § 1984:435.

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.