SFS 1988:747

880747.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:747

om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för

utkom från trycket

allmänna pensionsfonden;

^3 juni i988

utfärdad den 14 juni 1988.

Enligt riksdag ens beslut' föreskrivs att 1, 2, 4, 26, 28-33, 35, 37, 40-

43 §§ samt huvudrubriken närmast före 26 § lagen (1983:1092) med regle­
mente för allmänna pensionsfonden skall ha följande lydelse.

1 § De penningmedel, som enligt 4 kap. 3 § lagen (1981:691) om soci­

alavgifter, 1 § lagen (1983:219) om tillfällig vinstskatt samt 1 § lagen
(1983:1086) om vinstdelningsskatt skall föras till allmänna pensionsfon­
den, skall förvaltas av tio styrelser, nämligen första-femte fondstyrelser­

na samt första-femte löntagarfondstyrelserna.

Bestämmelser om första-tredje fondstyrelserna finns i 2-25 §§ samt

om Qärde och femte fondstyrelserna och löntagarfondstyrelserna i 26-

43 §§.

2

Riksförsäkringsverket skall varje år överföra

1. till första fondstyrelsens förvaltning tilläggspensionsavgifter som er-

läggs av sta ten, kommuner och därmed jämförliga samfalligheter samt av
bolag, föreningar och stiftelser, i vilka staten, kommuner eller därmed

jämförliga samfälligheter har ett bestämmande inflytande,

2. till andra fondstyrelsens förvaltning tilläggspensionsavgifter som er-

läggs av andra arbetsgivare än som har nämnts under I, såvitt de avser

månad med ett avgiftsunderlag som överstiger 20 g ånger det basbelopp

som gäller enligt lagen (1962:381) om allmän försä kring,

3. till tredje fondstyrelsens förvaltning övriga tilläggspensionsavgifter

samt

' Prop. 1987/88:167, NU 42, rskr. 406.

^ S enaste lydelse 1984:864.

1553

¬

background image

SFS 1988:747

4. till vaije fondstyrelses förvaltning en tredjedel av vinstskatten och av

vinstdelningsskatten.

Vad som sägs i första stycket 1 �4 gäller med den begränsning som följer

av bestämmelserna i 26 och 27 §§ om fjärde och femte fondstyrelsernas

samt löntagarfondstyrelsernas rätt att rekvirera medel hos riksförsäkrings­

verket.

Till vaije fondstyrelses förvaltning skall också hänföras avkastningen av

de medel som styrelsen förvaltar.

4 § Vaije fondstyrelse skall bestå av nio ledamöter, som förordnas av

regeringen. Av ledamöterna utses

i första fondstyrelsen tre efter förslag av sammanslutningar, som företrä­

der kommunerna och landstingskommunerna, och tre efter förslag av

rikssammanslutningar av arbetstagare,

i andra fondstyrelsen tre efter förslag av rikssammanslutningar av ar­

betsgivare, en efter förslag av sammanslutningar som företräder konsu­

mentkooperationen och fyra efter förslag av rikssammanslutningar av ar­
betstagare samt

i tr edje fondstyrelsen två efter förslag av rikssammanslutningar av ar­

betsgivare, fyra efter förslag av rikssammanslutningar av arbetstagare och

två efter förslag av sammanslutningar som företräder personer vilka erläg-

ger egenavgifter för tilläggspension.

Om förslag inte avges, förordnar regeringen ledamöter ändå.

För vaije ledamot utses i samma ordning en suppleant.

I Ledamöter och suppleanter skall vara myndiga och bosatta i Sverige.

I Hl Fjär de och femte fondstyrelserna samt löntagarfondstyrelserna

26

Riksförsäkringsverket skall till fjärde och femte fondstyr elsemas

förvaltning överföra de medel, som styrelserna rekvirerar hos verket.

Medlen avräknas på mede l som belöper på första , andra och tre dje fond­
styrelserna i förhå llande till kapitalbehållningarna enligt dessa styrelsers
balansräkningar avseende ställn ingen vid utg ången av närmast förgående

år.

Till flärde o ch femte fondstyrelsernas förvaltning skall också, med den

begränsning som följer av 28 §, hänföras avkastningen av de medel som

styrelserna förvaltar.

De medel som enligt första stycket överförs till en fondstyrelses förvalt­

ning far uppgå till högst en procent av det sammanlagda anskaffningsvär­

det vid utgången av närmast föregående kalenderår på de medel som

första-tredje fondstyrelserna förvaltar.

28 § Fjärde och femte fondstyrelserna samt löntagarfondstyrelserna
skall vaije år före utgången av maj månad till första, andra och trbdje

fondstyrelsernas förvaltning överföra en avkastning för närmast föregå­

ende räkenskapsår beräknad till tre procent av nuvärdet av förvaltade

medel. Med nuvärdet av förvaltade medel avses summan av de medel som

styrelsen intill räkenskapsårets slut rekvirerat hos riksförsäkringsverket,

1554

' Senaste lydelse 1984: 1034.

¬

background image

omräknad efter de förändringar av konsumentprisindex som skett fran det

SFS 1988:747

medlen tillställdes styrelsen och fram till räkenskapsårets slut.

För medel som en fondstyrelse förvaltat under endast en del av räken­

skapsåret skall den enligt första stycket beräknade avkastningen minskas i

motsvarande mån.

Avkastningen från Qärde och femte fondstyrelserna skall fördelas mellan

första, andra och tredje fondstyrelserna i förhållan de till de avräkningar
som har skett enligt 26 § första stycket till och med det år som avkastning­

en avser. Avkastningen från löntagarfondstyrelserna skall fördelas lika

mellan första, andra och tredje fondstyrelserna.

29 § Var och en av flärde och femte fondstyrelserna samt löntagarfond­

styrelserna skall med de medel som styrelsen förvaltar betala kostnaderna

för dess verksamhet och för revisionen av dess förvaltning.

30 § '' Var och en av fiärde och femte fondstyrelserna skall bestå av

florton ledamöter som förordnas av regeringen. Av ledamöterna utses två
efter förslag av samm anslutningar som f öreträder kommune rna, tre efter

förslag av rikssammanslutningar av arbetsgivare, fem efter förslag av

rikssammanslutningar av arbetstagare och två efter förslag av rikssam­
manslutningar inom kooperationen.

Om förslag inte avges, förordnar regeringen ledamöter ändå.

För vaije ledamot utses i samma ordning en suppleant.

I Ledamöter och suppleanter skall vara m yndiga och bosatta i Sverige.

31 § Vaije löntagarfondstyrelse skall bestå av nio ledamöter. För leda­

möterna skall finnas fyra suppleanter.

Regeringen förordnar ledamöter och suppleanter.
Ledamöter och suppleanter skall vara myndiga och bosatta i Sverige. Av

ledamöterna skall minst fem och av suppleanterna minst två företräda

löntagarintressen. Vid utseendet av ledamöter och suppleanter skal l det
tillses att löntagarfondstyrelsema får en regional anknytning.

32 § Ledamöter och suppleanter i Qä rde och femte fondstyrelserna för­

ordnas för tiden in till dess balansräkning har fastställts under tredje året

efter det då förordnandet meddelades.

Ledamöter och suppleanter i löntagarfondstyrelserna förordnas för tiden

intill dess balansräkning har fastställts under året efter det då förordnandet

meddelades.

Om en ledamot eller suppleant entledigas eller avlider eller om hans

uppdrag av annat skäl upphör under den tid för vilken han blivit förordnad,

skall för den återstående tiden i hans ställe en ny ledamot respektive
suppleant förordnas i den ordning som anges i 30 och 31 §§ .

33 § Av de utan förslag utsedda ledamöterna i flärde och femte fondsty­

relserna förordnar regeringen en till ordförande och en till vice ordförande

i vardera styrelsen.

För vaije lönt agarfondstyrelse förordnar regeringen av ledamöterna en

till ordförande och en till vice ordförande.

'' Se naste lydelse 1984; 191,

1555

¬

background image

SFS 1988:747

35

Fjärde och femte fondstyrelserna får placera de medel som styrel­

serna förvaltar

1. i aktier i svenska aktiebolag med undantag av aktiebolag som driver

bank- eller försäkringsrörelse,

2. i standardiserade köp- och säljoptioner avseende aktier i sådana

aktiebolag som avses i 1,

3. i sådana konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med op­

tionsrätt till nyteckning som har utfärdats av aktiebolag som avses i 1,

4. i akti er i u tländska aktiebolag samt i sådana konvertibla skuldebrev

eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning som har utfärdats
av utländska aktiebolag,

5. som riskkapital i svenska ekonomiska föreningar samt
6. i andelar i sven ska kommanditbolag.

Fondstyrelserna får inte förvärva värdepapper enligt första stycket 4 i

sådan omfattning att värdepapperens sammanlagda värde kommer att
överstiga en procent av värdet av de medel som respektive styrelse
förvaltar.

Allmänna pensionsfonden får inte vara komplementär i e tt kommandit­

bolag.

37 § Fjärde och femte fondstyrelserna får vardera inte förvärva så många

vid S tockholms fondbörs inregistrerade aktier i ett aktiebolag att dessa
uppgår till mer än tio pr ocent av samtliga aktier i bolaget eller, om aktierna
har olika röstvärde, att röstetalet för aktierna uppgår till mer än tio procent

av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

En löntagarfondstyrelse får inte förvärva så många vid fondbörsen inre­

gistrerade aktier i ett aktie bolag att dessa uppgår till sex procent eller mer
av samtliga aktier i bolaget eller, om aktierna har olika röstvärde, att
röstetalet för aktierna uppgår till sex procent eller mer av röstetalet för
samtliga aktier i bolaget.

40 § För vardera av Qärde och femte fondstyrelserna förordnar regering­
en fyra revisorer att granska styrelsens förvaltning. Av revi sorerna utses
en på förslag av bankinspektionen och två efter samråd med de samman­
slutningar som enligt 30 § får föreslå ledamöter i fondstyrelserna.

Om ordförande och om rätt att anlita biträde gäller vad som föreskrivs i

21 §.

41 § För vaije löntagarfondstyrelse förordnar regeringen tre revisorer att

granska styrelsens förvaltning. Av revisorerna utses en på förslag av

bankinspektionen. Revisorer får vara gemensamma för fjärde och femte

fondstyrelserna samt en eller flera löntagarfondstyrelser.

För varje löntagarfondstyrelse utser regeringen en av de utan förslag

utsedda revisorerna att som ordförande leda revisionen.

42 § Riksförsäkringsverket och riksrevisionsverket skall årligen avge ut­

låtande över fjärde och femte fondstyrelsernas samt löntagarfondstyrclscr-

nas förvaltning av medel. Utlåtandena skall överlämnas till regeringen före

den 1 april året efter räkenskapsåret.

1556

Senaste lydelse 1987; 1326,

¬

background image

43

Föreskrifterna i 5 § andra stycket, 7�10 §§, 14 §, 15 §, 15 a §

SFS 1988:747

första stycket, 16 § samt 22-25 §§ gäller också i fråga om flärde och femte

fondstyrelserna samt löntagarfondstyrelserna.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988,

Om en löntagarfondstyrelse den 1 juli 1988 har fler aktier i ett bola g än

vad som medges i 37 § får löntagarfondstyrelsen även i fortsättningen

inneha högst samma andel av aktierna i bolaget.

På regeringens vägnar

BENGT K. �&. JOHANSSON

Anders Nordström

(Finansdepartementet)

® Senaste lydelse 1987:1326.

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.