SFS 1988:1301

881301.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:1301

om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för

Utkom från trycket

allmänna pensionsfonden;

den i6 december i988

utfärdad den 1 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4, 30 och 31 §§ lagen (1983:1092)

med reglemente för allmänna pensionsfonden skall ha följande lydelse.

4

Vaije fondstyrelse skall bestå av nio ledamöter, som förordnas av

regeringen. Av ledamöterna utses

i första fondstyrelsen tre efter förslag av sammanslutningar, som företrä­

der kommunerna och landstingskommunerna, och tre efter förslag av

rikssammanslutningar av arbetstagare,

i andra fondstyrelsen tre efter förslag av rikssammanslutningar av ar­

betsgivare, en efter förslag av sammanslu tningar som företräder konsu-

;i

mentkooperationen och fyra efter förslag av rikssammanslutningar av
arbetstagare samt

i'

i tredje fond styrelsen två efter förslag av rikssamma nslutningar av ar­

betsgivare, fyra efter förslag av rikssammanslutningar av arbetstagare och
två efter förslag av sammanslutningar som företräder personer vilka erläg-

'

ger egenavgifter för tilläggspension.

i!

Om förslag inte avges, förordnar regeringen ledamöter ändå.

; |

För vaije ledamot utses i samma ordning en suppleant.

^ j.

Ledamöter och suppleanter skall vara bosatta i Sverige och får inte vara

underåriga eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

⬢ '

i!!

30 §' Var och en av Qärde och femte fondsty relserna skall bestå av

fjorton ledamöter som förordnas av regeringen. Av ledamöterna utses två
efter förslag av sammanslutningar som företräder kommunerna, tre efter
förslag av rikssammanslutningar av arbetsgivare, fem efter förslag av

' Prop. 1987/88:124, 1988/89: LU9, rskr. 10.

'Senaste lydelse 1988:747.

' Senaste lydelse 1988:747.

2919

¬

background image

SFS 1988:1301

rikssammanslutningar av arbetstaga re och två efter förslag av rikssahi-i

manslutningar inom kooperationen.

'''

Om förslag inte avges, förordnar regeringen ledamöter ändå.
För vaije ledamot utses i samma ordning en suppleant.
Ledamöter och suppleanter skall vara bosatta i Sverige och får inte vara

underåriga eller ha förvaltare enligt 11 kap . 7 § föräldrabalken.

31 §' Vaije löntagarfondstyrelse skall bestå av nio ledamöt er. För leda­

möterna skall finnas fyra suppleanter.

Regeringen förordnar ledamöter och suppleanter.
Ledamöter och suppleanter skall vara bosatta i Sverige och får inte vara

underåriga eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Av ledamö­
terna skall minst fem och av suppleanterna minst två företräda löntagarin-
tressen. Vid utseendet av ledamöter och suppleanter skall det tillses att
löntagarfondstyrelsema får en regional anknytning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Anders Nordström
(F inansdepartementet)

' Senaste lydelse 1988:747.

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.