SFS 1989:512

890512.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

't:,

SFS 1989:512 Lag

Utkom från trycket

oHi ändring 1 lagen (1983:1092) med reglemente for

den 19 juni 1989

allmänna pensionsfonden;

utfärdad den 8 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 15 a och 35 §§ lagen (1983; 1 092)
med reglemente för allmänna pensionsfonden skall ha följande lydelse.

15 a

En fondstyrelse fär förvärva fast egendom, tomträtt eller bostads­

rätt för att bereda styrelsen lokaler för verksamheten eller för att bereda,
bostad åt någon som är anställd hos fondstyrelsen.

En styrelse får dessutom, för att tillgodose kravet på en ändamålsenlig

förvaltning av de medel som styrelsen förvaltar, själv eller genom bolag

som i sin helhet innehas av fondstyrelsen eller flera fondstyrelser gemen­
samt

1. förvärva och till nyttjande upplåta fast egendom eller tomträtt samt

2. förvärva aktier i ett bolag som har till ändamål att äga eller förvalta

sådan egendom (fastighetsbolag).

Det sammanlagda värdet av vaije fondstyrelses innehav av tillgångar

som förvärvats enligt andra stycket får uppgå till belopp som motsvarar

högst fem procent av det totala anskaffningsvärdet av de tillgångar som

styrelsen förvaltar. Vid beräkningen skall tillgångar som förvärvats enligt 1

tas upp till anskaffningskostnaden och tillgångar som förvärvats enligt 2

till den andel av anskaffningskostnaderna för fastigheterna i bolaget som
motsvarar styrelsens innehav av aktier i bolaget.

35

Fjärde och femte fondstyrelserna får placera de medel som styrel­

serna förvaltar

1. i aktier i svenska aktiebo lag,
2. i standardiserade köp- och säljoptioner avseende aktier i svenska

aktiebolag,

3. i så dana konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med op­

tionsrätt till nyteckning som har utfärdats av svenska aktiebolag,

4. i ak tier i utländska aktiebolag eller andelar i utländska aktiefonder

samt i såd ana konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med op­

tionsrätt till nyteckning som har utfärdats av utländska aktiebolag,

5. som i riskkapital i svenska ekonomiska föreningar samt
6. i andelar i svenska komm anditbolag.

Fondstyrelserna får inte förvärva värdepapper enligt första stycket 4 i

sådan omfattning att värdepapperens sammanlagda värde kommer att
överstiga tio procent av värdet av de medel som respektive styrelse

förvaltar.

Allmänna pensionsfonden får inte vara komplementär i ett kommandit­

bolag.

772

' Prop. 1988/89:150 (bil. 6), FiU30, rskr. 327.

^ Senaste lydelse 1988:1545.

^ Senaste lydelse 1988:747.

/

¬

background image

f (rf''.

:, ⬢ /

; �énna lag träder i kraft den 1 juli 19 89.

SFS 1989:512

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Håkan Klahr

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.