SFS 1991:1857

911857.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1857

Utkom från trycket

den 30 december 1991

Omtryck

Lag

om ändring I lagen (1983:1092) med reglemente för

allmänna pensionsfonden;

uträrdad den 19 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (198 3:1092) med

reglemente för allmänna pensionsfonden

dels att 27, 31, 36, 38 och 41 §§ samt punkterna 3 och 7 i övergångsbe­

stämmelserna till lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pen­
sionsfonden skall upphöra att gälla,

delsaii 1, 2, 12, 21, 28, 29, 32, 33, 37, 40, 42 och 43 §§ samt huvudrubri­

ken närmast före 26 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen närmast före 44 § skall införas en ny rubrik av

följande lydelse.

Lagen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna lag träder i kraft.

I Inledande bestämmelse

1

De penningmedel, som enligt 4 kap. 3 § lagen (1981:691) om social­

avgifter skall föras till allmänna pensionsfonden, skall förvaltas av första-
femte fondstyrelserna.

Bestämmelser om första�tredje fondstyrelserna finns i 2 �25 och 44 § §

samt om fjärde och femte fondstyrelserna i 26, 28-30, 32-35, 37, 39, 40

och 42-44 §§. Lag (1991:1857).

II Första�tredje fondstyrelserna

Medelstilldelning

2

Riksförsäkringsverket skall varje år �verföra

1. till första fondstyrelsens förvaltning tilläggspensionsavgifter som er-

läggs av staten, kommuner och därmed jämförliga samfälligheter samt av

bolag, föreningar och stiftelser, i vilka staten, kommuner eller därmed

jämförliga samfälligheter har ett bestämmande inflytande,

2. till andra fondstyrelsens förvaltning tilläggspensionsavgifter som er-

läggs av andra arbetsgivare än som har nämnts under 1, såvitt de avser
månad med ett avgiftsunderlag som �verstiger 20 gånger det basbelopp

som gäller enligt lagen (1962:381 ) om allmän försäkring samt

3. till tredje fondstyrelsens förvaltning övriga tilläggspensionsavgifter.

Vad som sägs i första stycket 1 � 3 gäller med den begränsning som följer

av bestämmelserna i 26 § om Qärde och femte fondstyrelsemas rätt att

rekvirera medel hos riksförsäkringsverket.

Till varje fondstyrelses förvaltning skall oekså hänföras avkastningen av

de medel som styrelsen förvaltar. Lag (199 1:1857).

3390

' Prop. 1991/92:36. FiU9, rskr. 91.

' Senaste lydelse 1988: 747.

' Senaste lydelse 1988:747.

¬

background image

Pensionsutbetalningar m.m.

SFS 1991:1857

3 § Pensionsutbetalningar, förvaltningskostnader och andra utgifter av­
seende försäkringen för tilläggspension skall, i d en mån andra medel inte
står till förfogande, betalas genom tillskott som riksförsäkringsverket er­

håller från fondstyrelserna. De medel som behövs för ett kalenderår skall
tillskjutas av varje fondstyrelse i förhållande till de avgifter som under det

närmast föregående året har överförts till dess förvaltning.

Varje fondstyrelse skall med de medel som den förvaltar betala kostna­

derna för dess verksamhet och för revision av dess förvaltning.

Organisation
4 § Varje fondstyrelse skall bestå av nio ledamöter, som förordnas av
regeringen. Av ledamöterna utses

i första fon dstyrelsen tre efter förslag av sammanslutningar, som företrä­

der kommunerna och landstingskommunerna, och tre efter förslag av

rikssammanslutningar av arbetstagare,

i a ndra fondstyrelsen tre efter förslag av rikssammanslutningar av ar­

betsgivare, en efter förslag av sammanslutningar som företräder konsu­
mentkooperationen och fyra efter förslag av rikssammanslutningar av

arbetstagare samt

i tredje fondstyrelsen två efter förslag av rikssammanslutningar av ar­

betsgivare, fyra efter förslag av rikssammanslutningar av arbetstagare och
två efter förslag av sammanslutningar som företräder pereoner vilka erläg-

ger egenavgifter för tilläggspension.

Om förslag inte avges, förordnar regeringen ledamöter ändå.
För varje ledamot utses i sa mma ordning en suppleant.

Ledamöter och suppleanter skall vara bosatta i Sverige och får inte vara

underåriga eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Lag
(1988:1301).

5 § Ledamöter och suppleanter förordnas för tiden intill dess balansräk­

ning har fastställts under tredje året efter det då förordnandet meddelades.

Regeringen får entlediga en ledamot eller suppleant även om den tid för

vilken han är förordnad inte har gått ut.

Om en ledamot eller suppleant entledigas eller avlider eller om hans

uppdrag av annat skäl upphör under den tid för vilken han förordnats,

skall för den återstående tiden i hans ställe en ny ledamot respektive
suppleant förordnas i den ordning som anges i 4 §.

6 § Av de utan förslag utsedda ledamöterna i första fondstyrelsen för­
ordnar regeringen en till ordförande. I andra och tredje fondstyrelserna
skall den utan förslag utsedde ledamoten vara ordförande. Varje fondsty­

relse väljer inom sig vice ordförande.

A

7 § En fondstyrelse sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen
skall också kallas samman om en ledamot begär det.

Styrelsen är beslutför om de närvarande vid sammanträdet är fler än

hälften av antalet ledamöter. Ett ärende får dock inte tas upp till behand­

ling om inte såvitt möjligt samtliga ledamöter eller, vid förfall för någon av
dem, en suppleant för denne har fått tillfälle att delta i är endets behand-

3391

ling.

¬

background image

SFS 1991:1857

Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta förenar sig om.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid styrelsesammanträden skall protokoll föras. Om någon ledamot i

samband med beslutet anmäler skiljaktig mening, skall denna antecknas i

protokollet.

8 § Varje fondstyrelse får uppdra åt enskilda ledamöter eller tjänstemän

hos styrelsen att var för sig eller två eller flera i förening avgöra ärenden

som annars ankommer på styrelsens egen pr övning. Det åligger styrelsen
att meddela föreskrifter om den befogenhet som ett sådant uppdrag med­

för. Om uppdraget avser beviljande av lån skall grunderna för långivning­

en fastställas.

Uppdrag enligt första stycket får när som helst återkallas eller inskrän­

kas. Utan hinder av sådant uppdrag får styrelsen själv avgöra ärenden av

vaije slag.

9 § Fondstyrelsen får anställa de tjänstemän som behövs samt bestäm­

ma deras löner och övriga anställningsvillkor.

10 § Regeringen bestämmer arvoden och andra ersättningar till ledamö­

ter och suppleanter i fondstyrelserna.

Förvaltning

11 § Fondstyrelserna skall, inom ramen för vad som är förenligt med

den allmänna ekonomiska politiken och med beaktande av kreditmarkna­
dens funktionssätt, förvalta anförtrodda medel på sådant sätt att de blir till
största möjliga gagn för försäkringen för tilläggspension.

Fondmedlen skall placeras så att kraven på god avkastning, tillfredsstäl­

lande betalningsberedskap och betryggande säkerhet tillgodoses.

12 §'' Vaije fondstyrelse får placera de medel som styrelsen förvaltar

1. i obligationer utfärdade av staten, kommuner eller därmed jämförliga

samfälligheter, Sveriges allmänna hypoteksbank, Konungariket Sveriges
stadshypotekskassa, Svenska bostadskreditkassan, Svenska skeppshypo-
tekskassan eller Skeppsfartens sekundärlånekassa eller av kreditaktiebolag

som står under tillsyn av finansinspektionen,

2. i obliga tioner garanterade av staten, kommuner eller därmed jämför­

liga samfalligheter,

3. i oblig ationer och andra för den allmänna rörelsen avsedda skuldför­

bindelser som har offentligen utbjudits av svenska bankaktiebolag, värde­
pappersbolag, Sveriges investeringsbank aktiebolag eller Nordiska investe­

ringsbanken med undantag av konvertibla skuldebrev, skuldebrev förena­

de med optionsrätt till nyteckning och sådana obligationer med längre
löptid än ett år, som har utfärdats av bankaktiebolag, sparbanker eller
centrala föreningsbanker,

4. i and ra skuldförbindelser utfärdade av

a) staten, kommuner eller därmed jämförliga samfalligheter, riksban-

3392

' Senaste lydelse 1991:993.

¬

background image

ken, bankaktiebolag, sparbanker^ centrala jforeningsbanker eller andra kre-

SFS 1991:1857

ditinrättningar som regeringen godkäririer,

b) bolag, föreningar eller stiftelser som i 2 § första stycket 1 s ägs, såvida

staten, en kommun eller en därmed jämförlig samfällighet har iklätt sig

borgen för förbindelserna,

c) svenska aktiebolag eller ekonomiska föreningar utan borgensåtagan­

den enligt b), til l belopp som sammanlagt motsvarar högst fem p rocent av

anskaffningsvärdet av de tillgångar som styrelsen förvaltar,

5. i skuldförbindelser utfärdade av en annan fondstyrelse,

6. i fordringar hos kreditinrättningar i enlighet med bestämmelserna om

återlån,

7. i aktier utgivna av PenningmarknadsCentralen PmC Aktiebolag samt
8. i obligationer och andra för den allmänna rörelsen avsedda skuldför­

bindelser som är utställda i u tländsk valuta och som har offentligen utbju-

dits av ett emissionsinstitut, dock med undantag av konvertibla skulde­
brev och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyte ckning.

Det sammanlagda värd et av varje fondstyrelses innehav av tillg ångar

som förvärvats enligt första stycket 8 får uppgå till ett belopp som motsva­

rar högst tio pro cent av de t totala anskaffningsvärdet av de ti llgångar som
styrelsen förvaltar. Lag (1991:1857).

12 a § En fondstyrelse får handla med optione r och terminer eller andra

likartade finansiella instrument för att effektivisera förvaltningen av fon­
dens tillgångar eller för att skydda fondens tillgångar mot valutakursförlus­

ter eller andra risker. Lag (1991:1091).

13 § Om det behövs för en tillfredsställande betalningsberedskap eller

för att tillgodose kravet på ändamålsenlig förvaltning får fondmedel place­
ras hos riksbanken, annan bank eller postgirot.

14 § Om det är uppenbart att allmänna pensionsfonden annars skulle

lida en avsevärd förlust får en fondstyrelse, i avs ikt att skydda en fordran,

på offentlig auktion eller fondbörs köpa in egendom som är utmätt eller
pantsatt för fordringen eller överta egendom som betalning för fordringen.

Egendom som förvärvats på detta sätt skall avyttras s å snart det är lämp­

ligt och senast då det kan ske utan förlust.

15 § För att tillgodose ett tillfälligt penningbehov får vaije fondsty relse

ta upp kredit hos en kreditinrättning eller hos en annan fondstyrelse.

15 a § En fondstyrelse får förvärva fast egendom, tomträtt eller bo stads­

rätt för att bereda styrelsen lokaler för verksamheten eller för att bereda
bostad åt nå gon som är anställd hos fondstyrelsen.

En styrelse får dessu tom, för att tillgodose kravet på en ändam ålsenlig

förvaltning av de medel som styr elsen förvaltar, själv eller genom bolag

som i sin helh et innehas a v fondstyrelsen eller flera fondstyrelser gemen­

samt

1. förvärva och till nyttjande upplåta fast egendom eller tomträtt samt
2. förvärva aktier i ett bolag som har till ändamål att äga eller förvalta

sådan egendom (fastighetsbolag).

3393

107-SFS 1991

¬

background image

SFS 1991:1857

Det sammanlagda värdet av vaije fondstyrelses innehav av tillgångar

som förvärvats enligt andra stycket får uppgå till belopp som motsvarar

högst fem procent av det totala anskaffningsvärdet av de tillgångar som

styrelsen förvaltar. Vid beräkningen skall tillgångar som förvärvats enligt 1

tas upp till anskaffningskostnaden och tillgångar som förvärvats enligt 2
till den andel av anskaffningskostnaderna för fastigheterna i bolaget som
motsvarar styrelsens innehav av aktier i bolaget. Lag (1989:512).

15 b § En fondstyrelse får själv eller genom bolag som innehas av fond­
styrelsen vid förvärv av tillgångar som sägs i 15 a § andra stycket 1 överta
ansvaret för lån som har lämnats mot säkerhet av panträtt i sådana

tillgångar eller ta upp nya lån om det behövs för en normal förvaltning av
tillgångarna. Lag (1987:1326).

16 § Fondstyrelsemas räkenskapsår är kalenderår.

Varje fondstyrelse skall före den 1 april vaije år redovisa för sin förvalt­

ning under föregående räkenskapsår genom att lämna förvaltningsberättel­

se med resultaträkning samt balansräkning avseende ställningen vid årets

utgång.

1 balansräkningen skall tillgångarna tas upp till anskaffningskostnaden.

En osäker fordran skall dock tas upp till det belopp som kan beräknas
komma att inflyta. En värdelös fordran får inte tas upp som tillgång.

Till förvaltningsberättelsen skall också fogas resultaträkning och balans­

räkning som är uppställda efter reala principer. Lag (1991:1091) .

17 § Första �tredje fondstyrelserna skall årligen gemensamt göra en
sammanställning av övriga fondstyrelsers verksamhetsberättelser.

Sammanställningen skall överlämnas till regeringen före den 1 maj året
efter räkenskapsåret.

Regeringen skall överlämna sammanställningen och fondstyrelsemas

verksamhetsberättelser till riksdagen senast den 15 oktober samma år. Lag

(1991:1091).

�&terlån

18 § Bankaktiebolag, sparbanker och centrala föreningsbanker får varje
år mot bevis om fullgjord avgiftsbetalning bevilja den som erlagt avgift till

försäkringen för tilläggspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäk­
ring återlån. Detta får ske med högst hälften av de avgifter som erlagts

1. under det närmast föregående året eller
2. under de fem närmast föregående åren, i den mån avgiftsbetalningar­

na inte redan utnyttjats som underlag för återlån.

�&terlån får in te beviljas staten, kommuner eller landstings kommuner.

Inte heller får återlån beviljas om lånebeloppet skulle understiga femtiotu­

sen kronor. �&terlån enligt första stycket 2 får uppgå till högst femhundra­

tusen kronor. Lag (1987:644).

19 § En kreditinrättning, som har lämnat återlån enligt 18 §, får i sam­

band därmed till motsvarande belopp erhålla lån från en fondstyrelse.
Lånet skall lämnas av den fondstyrelse som enligt 2 § ha r att förvalta de

3394

avgifter eller större delen av de avgifter för vilka återlånet beviljats.

¬

background image

Räntesatsen för lån från en fondstyrelse till en kreditinrättning enligt

SFS 1991; 1857

första stycket fastställs av fondstyrelsen. Räntesatsen för lånet skall om­

prövas vart femte år under dess löptid. Ert fondstyrelse och en kreditinrätt­

ning kan komma överens om att den rtya räntesatsen skall gälla även för
övriga lån vilkas räntesats skall omprövas under samma kalende rår. Lag
(1984:435).

20 § Ett återlån skall amorteras med ett i förväg bestämt belopp per år.
Vaije amortering skall göras me d en tiondedel eller, såvitt avser återlån

som beviljats med högre belopp än hälften av närmast föregående års
avgifter, en femtondedel av, lånesumman. Amortering får dock ske med
större belopp om särskilda skäl föreligger.

Det lån som en kreditinrättning erhållit från en fond styrelse enligt 19 §

skall återbetalas i samma takt som återlånet. �&terbetalningen får dock inte
ske långsa mmare än som föreskrivits i villkoren för återlånet. Har ett
återlån sagts upp till betalning på grund av att låntagaren inte läng re kan

förväntas fullgöra förbindelsen får kreditinrättningens lån hos fondstyrel­

sen, till den del det motsvarar obetald återlåneskuld, lösas i förtid.

Om långivaren och låntagaren är överens få r ett återlån överföras till en

annan kreditinrättning som har rätt att bevilja sådana lån. Lag
(1984:435).

Revision

21 § För vaije fondstyrelse förordnar regeringen fyra revisorer att grans­
ka styrelsens förvaltning. Av revisorerna utses en på förslag av finansin­

spektionen och två eft er samråd med de sammanslutningar som enligt 4 §
får föreslå ledamöter i fondstyrelsen. De revisorer som utses ut an samråd
skall vara gemensamma.

Den revisor som utsetts uta n förslag eller samråd skall som ordförande

leda revisionen.

Revisorerna får vid fullgörandet av sitt uppdrag anlita biträde. Lag

(1991:1857).

22 § Revisorerna förordnas för tiden intill dess balans räkning har fast­

ställts nästa gång.

Regeringen får entlediga en revisor, även om den tid för vilken han

blivit utsedd inte har gått ut.

Om en revi sor entledigas eller avlider eller om hans uppdrag av annat

skäl upphör under den tid för vilken han blivit utsedd, skall för den
återstående tiden en ny r evisor förordnas i hans ställe.

23 § Regeringen beslutar om arvoden och andra ersättni ngar till reviso­

rerna.

24 § För varje kale nderår skall revisorerna avge e n revisionsberättelse,
som skal l överlämnas till fondstyr elsen inom fjorton dagar efter det att

förvaltningsberättelsen enligt 16 § har kommit revisorerna till handa.

Revisionsberättelsen skall innehålla en redogörelse för omfattningen

och resultatet av revisorernas granskning och inventering av de under

styrelsens förvaltning stående tillgån garna samt uppgift om anmärkning

3395

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.