SFS 2018:773 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) / SFS 2018:773 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
SFS2018-773.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2000:192) om allmänna

pensionsfonder (AP-fonder)
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 1 och 2 §§ lagen (2000:192)

om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) ska ha följande lydelse.

5 kap.
1 §
2 Sjunde AP-fonden förvaltar fonder för de ändamål som framgår av

bestämmelserna om premiepension i socialförsäkringsbalken. Förvaltningen

ska ske uteslutande i pensionsspararnas intresse.

När medel förs över med stöd av 64 kap. 23 § tredje stycket social-

försäkringsbalken, ska pensionsspararen kunna bestämma att medlen ska

1. placeras i en eller flera angivna fonder,

2. fördelas mellan fonderna efter pensionsspararens ålder, eller

3. fördelas mellan fonderna efter den risknivå som pensionsspararen

anger.

När medel förs över med stöd av 64 kap. 24 § eller 26 § andra stycket

socialförsäkringsbalken, ska medlen fördelas mellan fonderna efter pen-

sionsspararens ålder.

Sjunde AP-fonden får ur var och en av fonderna ta ut medel för de för-

valtningskostnader som uppkommit för respektive fond. Om kostnaderna

avser flera av fonderna, ska de fördelas mellan fonderna på ett skäligt sätt.

Sjunde AP-fonden ska ta emot medel till och betala ut medel från fond-

erna enligt de anvisningar som Pensionsmyndigheten lämnar.

2 §3 Sjunde AP-fonden ska ingå samarbetsavtal enligt 64 kap. 3 § andra

stycket 2 socialförsäkringsbalken med Pensionsmyndigheten och åta sig att

uppfylla kraven i 17 c § andra stycket 3�6.

Fondbestämmelserna för de fonder som förvaltas av Sjunde AP-fonden

får inte tillåta att medel delas ut till någon annan än Pensionsmyndigheten.

Sjunde AP-fonden får inte heller genom fonderna utöva sådan fondverk-

samhet som avser förvaltning av specialfonder enligt 12 kap. lagen

(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2018.

1

Prop. 2017/18:247, bet. 2017/18:SfU30, rskr. 2017/18: 347.

2

Senaste lydelse 2010:1281.

3

Senaste lydelse 2013:571.

SFS 2018:773

Publicerad

den 15 juni 2018

background image

2

SFS 2018:773

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo

(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.