SFS 1996:697 Lag om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) / SFS 1996:697 Lag om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden
SFS 1996_697 Lag om ändring i lagen (1983_1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:697

Utkom från trycket

den 20 juni 1996

Lag

om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för
Allmänna pensionsfonden;

utfärdad den 6 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1983:1092) med

reglemente för Allmänna pensionsfonden2

dels att punkterna 2-4 i övergångsbestämmelserna till lagen (1991:1857)

om ändring i nämnda lag skall upphöra att gälla,

dels att 1, 12, 15 a, 16, 25, 26, 29, 32, 43 och 45 §§ skall ha följande ly-

delse,

dels att huvudrubriken närmast före 26 § skall lyda "III Fjärde-sjätte

fondstyrelserna",

dels att det i lagen skall föras in två nya paragrafer, 31 och 36 §§, av föl-

jande lydelse.

1 §3 De penningmedel som enligt 4 kap. 3 § lagen (1981:691) om social-
avgifter, 6 § lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter och 3 § lagen
(1958:295) om sjömansskatt skall föras till Allmänna pensionsfonden, skall

förvaltas av första-sjätte fondstyrelserna.

Bestämmelser om första-tredje fondstyrelserna finns i 2-16, 21-25, 44

och 45 §§ samt om fjärde-sjätte fondstyrelserna i 26, 28-37, 39 och 43-
4 5 § § .

12 §4 Varje fondstyrelse får placera de medel som styrelsen förvaltar i

1. skuldförbindelser med låg kreditrisk,

2. andra skuldförbindelser utfärdade av svenska aktiebolag eller ekono-

miska föreningar, till belopp som sammanlagt motsvarar högst fem procent
av det totala marknadsvärdet av de tillgångar som styrelsen förvaltar.

Skuldförbindelser enligt första stycket 1 får vara utställda i utländsk valu-

ta. Om sådana skuldförbindelser har utfärdats av annan än svensk juridisk
person, skall de vara föremål för handel på en svensk eller utländsk börs, en
auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad. Det sam-

manlagda marknadsvärdet av varje fondstyrelses innehav av skuldför-

bindelser i utländsk valuta får uppgå till ett belopp som motsvarar högst tio
procent av det totala marknadsvärdet av de tillgångar som styrelsen förval-
tar.

Trots vad som sägs i första stycket får en fondstyrelse inte placera fond-

medel i konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt
till nyteckning.

Om någon av gränserna i denna paragraf efter förvärvet kommer att över-

skridas, skall innehavet avvecklas i motsvarande mån så snart det är lämp-
ligt.

1

Prop. 1995/96:171, bet. 1995/96:NU24, rskr. 1995/96:284.

2

Lagen omtryckt 1991:1857.

Senaste lydelse av
punkt 2 i övergångsbestämmelserna 1995:855
punkt 3 i övergångsbestämmelserna 1995:856
punkt 4 i övergångsbestämmelserna 1995:855.

3

Senaste lydelse 1994:1749.

4

Senaste lydelse 1993:547.

1030

background image

SFS 1996:697

15 a §5 En fondstyrelse får förvärva fast egendom, tomträtt eller bostads-

rätt för att bereda styrelsen lokaler för verksamheten eller för att bereda
bostad åt någon som är anställd hos fondstyrelsen.

En styrelse får dessutom, för att tillgodose kravet på en ändamålsenlig

förvaltning av de medel som styrelsen förvaltar, själv eller genom bolag
som i sin helhet innehas av fondstyrelsen eller flera fondstyrelser gemen-
samt

1. förvärva och till nyttjande upplåta fast egendom eller tomträtt,

2. förvärva aktier i ett bolag som har till ändamål att äga eller förvalta

sådan egendom (fastighetsbolag), och

3. förvärva andelar i en utländsk fond som äger fastigheter eller aktier i

fastighetsbolag.

Det sammanlagda marknadsvärdet av varje fondstyrelses innehav av till-

gångar som förvärvats enligt andra stycket får uppgå till ett belopp som
motsvarar högst fem procent av det totala marknadsvärdet av de tillgångar
som styrelsen förvaltar. Om denna gräns efter förvärvet kommer att över-
skridas, skall innehavet avvecklas i motsvarande mån så snart det är lämp-
ligt.

16 §6 Fondstyrelsernas räkenskapsår är kalenderår.

Varje fondstyrelse skall före den 15 februari varje år lämna årsredovis-

ning. Denna består av resultaträkning och balansräkning samt förvaltnings-
berättelse. �&rsredovisningen skall upprättas i enlighet med god redovis-
ningssed.

25 §7 Sedan revisionsberättelsen har kommit fondstyrelsen till hända,
skall styrelsen genast överlämna årsredovisningen och revisionsberättelsen
till regeringen, som senast den 1 juni samma år skall avgöra frågan om
fastställelse av balansräkningen.

26 § Riksförsäkringsverket skall till fjärde och femte fondstyrelsernas
förvaltning överföra de medel, som styrelserna rekvirerar hos verket.
Medlen avräknas på medel som belöper på första, andra och tredje fond-

styrelserna i förhållande till kapitalbehållningarna enligt dessa styrelsers
balansräkningar avseende ställningen vid utgången av närmast föregående
år.

Till fjärde och femte fondstyrelsernas förvaltning skall också, med den

begränsning som följer av 28 §, hänföras avkastningen av de medel som
styrelserna förvaltar. Avkastningen av de medel som sjätte fondstyrelsen
förvaltar skall hänföras till den fondstyrelsens förvaltning.

De medel som enligt första stycket överförs till en fondstyrelses för-

valtning får uppgå till högst en procent av det sammanlagda anskaffnings-
värdet vid utgången av närmast föregående kalenderår på de medel som

första-tredje fondstyrelserna förvaltar.

29 § Var och en av fjärde-sjätte fondstyrelserna skall med de medel som
styrelsen förvaltar betala kostnaderna för dess verksamhet och för revi-
sionen av dess förvaltning.

5

Senaste lydelse 1993:542.

6

Senaste lydelse 1993:542.

7

Senaste lydelse 1993:542.

1031

background image

1032

SFS 1996:697

31 § Sjätte fondstyrelsen skall bestå av fem ledamöter, som förordnas av
regeringen. Av ledamöterna förordnas en till ordförande och en till vice
ordförande.

32 §8 Om en ledamot eller suppleant entledigas eller avlider eller om
hans uppdrag av annat skäl upphör under den tid för vilken han blivit för-
ordnad, skall för den återstående tiden i hans ställe en ny ledamot
respektive suppleant förordnas. Detta skall i fråga om fjärde och femte
fondstyrelserna ske i den ordning som anges i 30 § och i fråga om
ledamöterna i sjätte fondstyrelsen i den ordning som anges i 31 §.

36 § Sjätte fondstyrelsen får placera de medel som styrelsen förvaltar

1. i aktier i svenska aktiebolag,

2. i sådana konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med op-

tionsrätt till nyteckning som har utfärdats av svenska aktiebolag,

3. som riskkapital i svenska ekonomiska föreningar samt
4. i andelar i svenska kommanditbolag.
Styrelsen får inte förvärva så många vid en svensk börs inregistrerade

aktier i ett aktiebolag att dessa uppgår till 30 procent eller mer av samtliga
aktier i bolaget eller, om aktierna har olika röstvärde, att röstetalet för akti-
erna uppgår till 30 procent eller mer av röstetalet för samtliga aktier i bola-
get. Detta gäller inte förvärv av aktier i ett svenskt riskkapitalbolag.

43 §9 Föreskrifterna i 4 § fjärde stycket, 5 § första och andra styckena, 7-

10 §§, 11 § tredje och fjärde styckena, 12 a §, 14 §, 15 §, 15 a § första

stycket, 16 §, 16 a § samt 21-25 §§ gäller också i fråga om fjärde-sjätte
fondstyrelserna. För fjärde och femte fondstyrelserna gäller även 4 § andra
och tredje styckena.

45 §10 Regeringen skall årligen göra en sammanställning av fondstyrel-

sernas årsredovisningar och göra en utvärdering av fondstyrelsernas
förvaltning av fondkapitalet.

Sammanställningen, fondstyrelsernas årsredovisningar och regeringens

utvärdering skall överlämnas till riksdagen senast den 1 juni året efter rä-
kenskapsåret.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

2. Första-tredje fondstyrelserna skall från styrelsernas förvaltning till

sjätte fondstyrelsen, efter rekvisition från den styrelsen, senast den 1 juli

1997 överföra tillgångar motsvarande sammanlagt tio miljarder kronor.

�verföringen från första-tredje fondstyrelserna skall ske i förhållande till
kapitalbehållningarna enligt dessa styrelsers balansräkningar avseende
ställningen vid utgången av år 1995.

3. Avvecklingsstyrelsen skall byta namn och utgöra den sjätte fond-

styrelse som avses i 31 §.

8
9

10

Senaste lydelse 1993:542.

Senaste lydelse 1993:542.
Senaste lydelse 1993:542.

background image

SFS 1996:697

På regeringens vägnar

ERIK�&SBRINK

Göran Haag
(Finansdepartementet)

1033

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.