SFS 1997:1034 Lag om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) / SFS 1997:1034 Lag om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden
SFS 1997_1034 Lag om ändring i lagen (1983_1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:1034
Utkom från trycket
den 15 december 1997

Lag
om ändring i lagen (1983:1092) med
reglemente för Allmänna pensionsfonden;

utfärdad den 4 december 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1983:1092) med regle-

mente för Allmänna pensionsfonden2 skall ha följande lydelse.

2 §3 Riksförsäkringsverket skall varje år överföra

1. till första fondstyrelsens förvaltning tilläggspensionsavgifter som er-

läggs av staten, kommuner och därmed jämförliga samfälligheter samt av
bolag, föreningar och stiftelser, i vilka staten, kommuner eller därmed jäm-
förliga samfälligheter har ett bestämmande inflytande,

2. till andra fondstyrelsens förvaltning tilläggspensionsavgifter som er-

läggs av andra arbetsgivare än som har nämnts under 1, såvitt de avser ett av-
giftsunderlag som per år överstiger 240 gånger det basbelopp som gäller en-
ligt lagen (1962:381) om allmän försäkring samt

3. till tredje fondstyrelsens förvaltning övriga tilläggspensionsavgifter,
4. till första-tredje fondstyrelsernas förvaltning pensionsavgifter enligt la-

gen (1994:1744) om allmän pensionsavgift fördelade på respektive fondsty-
relse med en andel som motsvarar den andel av tilläggspensionsavgifterna
som förs till var och en av fondstyrelserna.

Vad som sägs i första stycket 1-4 gäller med den begränsning som följer

av bestämmelserna i 26 § om fjärde och femte fondstyrelsernas rätt att rekvi-
rera medel hos Riksförsäkringsverket.

Till varje fondstyrelses förvaltning skall också hänföras avkastningen av

de medel som styrelsen förvaltar.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

2. �ldre föreskrifter i 2 § första stycket 2 gäller fortfarande för avgifter

som belöper på tid före ikraftträdandet.

3. �ldre föreskrifter i 2 § första stycket 4 gäller fortfarande i fråga om

penningmedel som förs till Allmänna pensionsfonden enligt 3 § lagen
(1958:295) om sjömansskatt.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Göran Haag
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1997/98:33, bet. 1997/98:SkU9, rskr. 1997/98:71.

2

Lagen omtryckt 1991:1857.

3

Senaste lydelse 1994:1749.

1917

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.