SFS 1998:29 Lag om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) / SFS 1998:29 Lag om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden
SFS 1998_29 Lag om ändring i lagen (1983_1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1998:29
Utkom från trycket
den 10 februari 1998

Lag
om ändring i lagen (1983:1092) med
reglemente för Allmänna pensionsfonden;

utfärdad den 15 januari 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 15 a och 15 b §§ lagen

(1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden2 skall ha föl-

jande lydelse.

15 a §3 En fondstyrelse får förvärva fast egendom, tomträtt eller bostads-

rätt för att bereda styrelsen lokaler för verksamheten eller för att bereda bo-

stad åt någon som är anställd hos fondstyrelsen.

En styrelse får dessutom för att tillgodose kravet på en ändamålsenlig för-

valtning av de medel som styrelsen förvaltar

1. förvärva aktier i ett bolag som har till ändamål att äga eller förvalta fast

egendom eller tomträtt (fastighetsbolag), och

2. förvärva andelar i en utländsk fond som äger fastigheter eller aktier i

fastighetsbolag.

Det sammanlagda marknadsvärdet av varje fondstyrelses innehav av till-

gångar som förvärvats enligt andra stycket får uppgå till ett belopp som mot-
svarar högst fem procent av det totala marknadsvärdet av de tillgångar som
styrelsen förvaltar. Om denna gräns efter förvärvet kommer att överskridas,
skall innehavet avvecklas i motsvarande mån så snart det är lämpligt.

15 b §4 För konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med options-

rätt till nyteckning utfärdade av fastighetsbolag gäller inte 12 § tredje

stycket.

För kredit som en fondstyrelse beviljar ett fastighetsbolag som i sin helhet

ägs av fondstyrelsen eller flera fondstyrelser gemensamt gäller inte 12 §
första stycket och andra stycket första och andra meningen. Sådan kredit får
vara utställd i utländsk valuta.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1998.

2. Lån som en fondstyrelse med stöd av 15 b § i dess tidigare lydelse har

övertagit ansvaret för eller tagit upp skall fondstyrelsen avveckla så snart det
kan ske med hänsyn till kravet på en ändamålsenlig förvaltning av de medel
som fondstyrelsen förvaltar och gällande avtal.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Göran Haag
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1997/98:1, bet. 1997/98:FiU2, rskr. 1997/98:120.

2

Lagen omtryckt 1991:1857.

3

Senaste lydelse 1996:697.

4

Senaste lydelse 1987:1326.

71

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.