SFS 2019:1217 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) / SFS 2019:1217 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
SFS2019-1217.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2000:192) om allmänna

pensionsfonder (AP-fonder)

Utfärdad den 5 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 7 § lagen (2000:192) om all-
männa pensionsfonder (AP-fonder) ska ha följande lydelse.

5 kap.
7 §
2 Följande bestämmelser i lagen (2004:46) om värdepappersfonder ska
gälla för förvaltningen av fonderna:

� 2 kap. 18 § om förbud för vissa personer med insynsställning att handla

med en värdepappersfond,

� 2 kap. 21 § första stycket om skadestånd,
� 4 kap. 2 § om företrädare för andelsägarna i en värdepappersfond m.m.,
� 4 kap. 8 och 9 §§ om upprättande och godkännande av fondbestämmel-

ser,

� 4 kap. 13 § första stycket om inlösen av fondandelar,
� 4 kap. 15�28 §§ om information om en värdepappersfond,
� 5 kap. 1, 3�19 och 21�26 §§ om placering av medel i en värdepappers-

fond m.m., samt

� 10 kap. 8 § om skyldighet för revisor att anmäla vissa förhållanden till

Finansinspektionen.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket ska fond-

erna anses som värdepappersfonder och Pensionsmyndigheten som fond-
andelsägare. Det som föreskrivs om fondbolag ska avse Sjunde AP-fonden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, utom

såvitt avser 2 kap. 18 § om förbud för vissa personer med insynsställning att
handla med en värdepappersfond och 2 kap. 21 § första stycket om skade-
stånd, meddela föreskrifter om avvikelser från de bestämmelser som anges
i första stycket och i ett enskilt fall besluta om undantag från dessa bestäm-
melser.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:37, bet. 2019/20:FiU19, rskr. 2019/20:88.

2 Senaste lydelse 2019:539.

SFS

2019:1217

Publicerad
den

10 december 2019

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.