SFS 2020:144 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) / SFS 2020:144 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
SFS2020-144.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2000:192) om allmänna

pensionsfonder (AP-fonder)

Utfärdad den 19 mars 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2000:192) om allmänna
pensionsfonder (AP-fonder)

dels att 4 kap. 5, 6, 7, 8 a och 9 §§ och rubriken närmast före 4 kap. 5 §

ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 1 c och 5 b §§, och

närmast före 4 kap. 1 c § en ny rubrik av följande lydelse.

4 kap.
Uttryck i kapitlet

1 c § I detta kapitel betyder

1. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
2. fastighetsbolag: ett bolag som har till huvudsakligt ändamål att äga

eller förvalta fast egendom eller tomträtt, och

3. riskkapitalföretag: ett företag som har till huvudsakligt ändamål att
� äga och förvalta aktier eller andra andelar som inte handlas på en

handelsplats eller en motsvarande marknadsplats utanför EES, eller

� lämna och förvalta krediter till andra än konsumenter.

Förvärv och innehav av likvida och illikvida tillgångar2

5 §3 Första�Fjärde AP-fonderna ska huvudsakligen förvärva eller inneha
sådana tillgångar som är likvida. Med likvida tillgångar avses

1. penningmarknadsinstrument eller överlåtbara värdepapper som är, eller

inom ett år från emissionen avses bli, föremål för handel på en handelsplats
eller en motsvarande marknadsplats utanför EES,

2. fondandelar som kan lösas in med kort varsel,
3. kontoplaceringar i kreditinstitut eller andra liknande kortfristiga

likviditetsplaceringar, och

4. derivatinstrument.
Första�Fjärde AP-fonderna får, med de begränsningar som följer av

denna lag, även förvärva eller inneha illikvida tillgångar. Med illikvida till-
gångar avses tillgångar som inte är likvida.

1 Prop. 2019/20:57, bet. 2019/20:FiU27, rskr. 2019/20:182.

2 Senaste lydelse 2018:2013.

3 Senaste lydelse 2018:2013.

SFS

2020:144

Publicerad
den

20 mars 2020

background image

2

SFS

2020:144

5 b § Första�Fjärde AP-fonderna får inte ta på sig det operativa företags-
ledningsansvaret i ett riskkapitalföretag vars aktier eller andra andelar inte
är upptagna till handel på en handelsplats eller en motsvarande marknads-
plats utanför EES.

6 §4 Var och en av Första�Fjärde AP-fonderna får inneha sådana aktier i
svenska aktiebolag som är upptagna till handel på en reglerad marknad i
Sverige till ett marknadsvärde som uppgår till högst 2 procent av det totala
marknadsvärdet av sådana aktier i bolagen.

Vid tillämpning av första stycket ska en AP-fond inte beakta
1. sådana aktier i bolagen som ingår i svenska eller utländska fonder i

vilka AP-fonden innehar andelar som inte medför rätt att rösta för aktierna,
och

2. aktier i fastighetsbolag i vilka AP-fonden innehar så många aktier att

röstetalet för dem överstiger 10 procent av röstetalet för samtliga aktier i
bolaget.

7 § Första�Fjärde AP-fonderna får endast förvärva obligationer och andra
fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning. Denna begränsning
gäller inte

1. placeringar som syftar till att tillgodose en fonds behov av likviditet,
2. krediter till ett fastighetsbolag, om fonden innehar aktier eller andra

andelar i bolaget,

3. krediter till ett riskkapitalföretag, om fonden innehar aktier eller andra

andelar i företaget och dessa inte är upptagna till handel på en handelsplats
eller en motsvarande marknadsplats utanför EES, och

4. placeringar genom fonder eller riskkapitalföretag.

8 a §5 Första�Fjärde AP-fonderna får förvärva eller inneha aktier eller
andra andelar som inte handlas på en handelsplats eller en motsvarande
marknadsplats utanför EES bara genom

1. fonder,
2. fastighetsbolag, eller
3. riskkapitalföretag.
Sådana aktier eller andra andelar i ett företag får också förvärvas eller

innehas av Första�Fjärde AP-fonderna om en fond som AP-fonden för-
värvar eller innehar aktier eller andra andelar i också förvärvar eller innehar
aktier eller andra andelar i företaget. En AP-fond får inte ta på sig det opera-
tiva företagsledningsansvaret i ett sådant företag.

9 §6 Ingen av Första�Fjärde AP-fonderna får inneha så många aktier eller
andra andelar i ett företag att röstetalet för dem överstiger 10 procent eller,
beträffande sådana aktier eller andra andelar i riskkapitalföretag som inte är
upptagna till handel på en handelsplats eller en motsvarande marknadsplats
utanför EES, 35 procent av röstetalet för samtliga aktier eller andra andelar
i företaget.

Begränsningen i första stycket gäller inte
1. sådana aktier eller andra andelar i fastighetsbolag som inte är upptagna

till handel på en handelsplats eller en motsvarande marknadsplats utanför
EES,

4 Senaste lydelse 2018:2013.

5 Senaste lydelse 2018:2013.

6 Senaste lydelse 2018:2013.

background image

3

SFS

2020:144

2. sådana aktier eller andra andelar i fastighetsbolag som är upptagna till

handel på en handelsplats eller en motsvarande marknadsplats utanför EES
och i vilka bolag fonden innehade aktier eller andra andelar i bolaget när
aktierna eller de andra andelarna togs upp till handel,

3. sådana aktier eller andra andelar i riskkapitalföretag som är upptagna

till handel på en handelsplats eller en motsvarande marknadsplats utanför
EES och i vilka företag fonden innehade aktier eller andra andelar i företaget
när aktierna eller de andra andelarna togs upp till handel, och

4. andelar i svenska och utländska fonder som inte medför rätt att utöva

rösträtt för de aktier eller andra andelar i företag som ingår i dessa fonder.

Ingen av Första�Fjärde AP-fonderna får öka sitt innehav i ett sådant

fastighetsbolag som avses i andra stycket 2 så länge fondens innehav över-
stiger begränsningen i första stycket.

När aktierna eller de andra andelarna i ett sådant riskkapitalföretag som

avses i andra stycket 3 har tagits upp till handel ska fonden avveckla den del
av innehavet som överstiger begränsningen i första stycket så snart det är
lämpligt med hänsyn till marknadsförhållandena.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.