SFS 2004:68 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) / SFS 2004:68 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)
040068.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:192) om allmänna
pensionsfonder (AP-fonder);

utfärdad den 19 februari 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 kap. 2, 7 och 8 §§ lagen

(2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) skall ha följande ly-
delse.

5 kap.

2 §

Sjunde AP-fonden skall ingå samarbetsavtal enligt 8 kap. 3 § första

stycket 2 lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension med Premie-
pensionsmyndigheten samt göra de åtaganden som anges i samma stycke 3�6.

Fondbestämmelserna för Premiesparfonden och Premievalsfonden får

inte medge att medel delas ut till någon annan än Premiepensionsmyndighe-
ten. Sjunde AP-fonden får inte heller genom Premiesparfonden eller Premie-
valsfonden utöva sådan fondverksamhet som avser förvaltning av special-
fonder enligt 6 kap. lagen (2004:46) om investeringsfonder.

7 §

Följande bestämmelser i lagen (2004:46) om investeringsfonder skall

gälla för förvaltningen av Premiesparfonden och Premievalsfonden:

� 2 kap. 18 § om förbud för vissa personer med insynsställning att handla

med en investeringsfond,

� 2 kap. 21 § första stycket om skadestånd,
� 4 kap. 2 § om företrädare för andelsägarna i en investeringsfond m.m.,
� 4 kap. 8 och 9 §§ om upprättande och godkännande av fondbestämmel-

ser,

� 4 kap. 13 § första stycket om inlösen av fondandelar,
� 4 kap. 15�23 §§ om information om en investeringsfond,
� 5 kap. 1, 3�19 och 21�25 §§ om placering av medel i en värdepappers-

fond m.m., samt

� 10 kap. 17 § om skyldighet för revisor att anmäla vissa förhållanden till

Finansinspektionen.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket skall

Premiesparfonden och Premievalsfonden anses som värdepappersfonder och
Premiepensionsmyndigheten som fondandelsägare. Vad som sägs om fond-
bolag skall avse Sjunde AP-fonden.

1

Prop. 2002/03:150, bet. 2003/04:FiU14, rskr. 2003/04:139.

SFS 2004:68

Utkom från trycket
den 2 mars 2004

background image

2

SFS 2004:68

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, utom så-

vitt avser 2 kap. 18 § om förbud för vissa personer med insynsställning att
handla med en investeringsfond och 2 kap. 21 § första stycket om skade-
stånd, föreskriva avvikelser och medge undantag i det enskilda fallet från de
bestämmelser som anges i första stycket.

8 §

Sjunde AP-fonden skall stå under tillsyn av Finansinspektionen. För

tillsynen gäller bestämmelserna i 10 kap. 1 och 14�16 §§ samt 12 kap. 1 §
lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket skall

vad som sägs om fondbolag avse Sjunde AP-fonden.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.