SFS 2021:104 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) / SFS 2021:104 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
SFS2021-104.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2000:192) om allmänna

pensionsfonder (AP-fonder)

Utfärdad den 11 februari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2000:192) om all-
männa pensionsfonder (AP-fonder)

dels att 5 kap. 7 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 5 kap. 5 a §, och närmast före

5 kap. 5 a § en ny rubrik av följande lydelse.

5 kap.
Information om hållbarhet
5 a § Sjunde AP-fonden ska för varje fond som AP-fonden förvaltar lämna
den information som behövs för förståelsen av fondens förvaltning med
avseende på hållbarhet, däribland i frågor som rör miljö, sociala förhållan-
den, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korrup-
tion.

Informationen ska beskriva
1. vilka hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen,
2. den eller de metoder som används för hållbarhetsarbetet, och
3. uppföljningen av hållbarhetsarbetet.
Informationen ska finnas tillgänglig på Sjunde AP-fondens webbplats.

Därutöver ska information enligt andra stycket 1 och 2 lämnas i fondens
informationsbroschyr och årsberättelse. Information enligt andra stycket 3
ska lämnas i fondens årsberättelse eller i en separat rapport.

7 §2 Följande bestämmelser i lagen (2004:46) om värdepappersfonder ska
gälla för förvaltningen av fonderna:

� 2 kap. 18 § om förbud för vissa personer med insynsställning att handla

med en värdepappersfond,

� 2 kap. 21 § första stycket om skadestånd,
� 4 kap. 2 § om företrädare för andelsägarna i en värdepappersfond m.m.,
� 4 kap. 8 och 9 §§ om upprättande och godkännande av fondbestäm-

melser,

� 4 kap. 13 § första stycket om inlösen av fondandelar,

1 Prop. 2020/21:66, bet. 2020/21:FiU19, rskr. 2020/21:189.
2 Senaste lydelse 2019:1217.

SFS

2021:104

Publicerad
den

13 februari 2021

background image

SFS

2021:104

2

� 4 kap. 15�23 och 25�28 §§ om information om en värdepappersfond,
� 5 kap. 1, 3�19 och 21�26 §§ om placering av medel i en värdepappers-

fond m.m., samt

� 10 kap. 8 § om skyldighet för revisor att anmäla vissa förhållanden till

Finansinspektionen.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket ska

fonderna anses som värdepappersfonder och Pensionsmyndigheten som
fondandelsägare. Det som föreskrivs om fondbolag ska avse Sjunde AP-
fonden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, utom

såvitt avser 2 kap. 18 § om förbud för vissa personer med insynsställning att
handla med en värdepappersfond och 2 kap. 21 § första stycket om skade-
stånd, meddela föreskrifter om avvikelser från de bestämmelser som anges
i första stycket och i ett enskilt fall besluta om undantag från dessa
bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 10 mars 2021.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.