SFS 1998:711 Lag om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) / SFS 1998:711 Lag om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden
980711.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för
Allmänna pensionsfonden;

utfärdad den 17 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1983:1092) med

reglemente för Allmänna pensionsfonden

2

dels

att 1�4 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att rubriken närmast före 44 § skall lyda ⬝V Anmälningsskyldighet⬝

och att rubriken närmast före 45 § skall lyda ⬝VI Sammanställning och redo-
visning⬝,

dels

att det i lagen skall föras in nio nya paragrafer, 43 a�43 i §§, samt

närmast före 43 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

3

De penningmedel som enligt 4 kap. 3 § lagen (1981:691) om socialav-

gifter och 6 § lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift skall föras till
Allmänna pensionsfonden, skall förvaltas av första�sjätte fondstyrelserna.

De medel som enligt 8 kap. 2 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ål-

derspension förs till Premiesparfonden inom Allmänna pensionsfonden skall
förvaltas av sjunde fondstyrelsen.

Bestämmelser finns om första�tredje fondstyrelserna i 2�16, 21�25, 44

och 45 §§, om fjärde�sjätte fondstyrelserna i 26, 28�37, 39, 43, 44 och 45 §§
samt om sjunde fondstyrelsen i 43 a�45 §§.

2 §

4

Av de medel som avses i 1 § första stycket skall Riksförsäkringsverket

varje år överföra till

1. första fondstyrelsens förvaltning ålderspensionsavgifter som erläggs av

staten, kommuner och därmed jämförliga samfälligheter samt av bolag, för-
eningar och stiftelser, i vilka staten, kommuner eller därmed jämförliga sam-
fälligheter har ett bestämmande inflytande,

2. andra fondstyrelsens förvaltning ålderspensionsavgifter som erläggs av

andra arbetsgivare än de som har nämnts under 1, om avgiftsunderlaget per
år överstiger 240 gånger det prisbasbelopp som gäller enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring,

3. tredje fondstyrelsens förvaltning övriga ålderspensionsavgifter,

1

Prop. 1997/98:151, bet. 1997/98:SfU13, rskr. 1997/98:315 och 316.

2

Lagen omtryckt 1991:1857

.

3

Senaste lydelse 1997:952.

4

Senaste lydelse 1997:1034.

SFS 1998:711

Utkom från trycket
den 30 juni 1998

background image

2

SFS 1998:711

4. första�tredje fondstyrelsernas förvaltning pensionsavgifter enligt lagen

(1994:1744) om allmän pensionsavgift fördelade på respektive fondstyrelse
med en andel som motsvarar den andel av ålderspensionsavgifterna som förs
till var och en av fondstyrelserna.

Vad som sägs i första stycket 1�4 gäller med den begränsning som följer

av bestämmelserna i 26 § om fjärde och femte fondstyrelsernas rätt att rekvi-
rera medel hos Riksförsäkringsverket.

Till varje fondstyrelses förvaltning skall också hänföras avkastningen av

de medel som styrelsen förvaltar.

3 §

Pensionsutbetalningar, förvaltningskostnader och andra utgifter avse-

ende försäkring för inkomstpension och tilläggspension enligt lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension samt försäkring för tilläggs-
pension i form av ålderspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäk-
ring skall, i den mån andra medel inte står till förfogande, betalas genom till-
skott som Riksförsäkringsverket erhåller från fondstyrelserna. De medel som
behövs för ett kalenderår skall tillskjutas av varje fondstyrelse i förhållande
till de avgifter som under det närmast föregående året har överförts till dess
förvaltning.

Varje fondstyrelse skall med de medel som den förvaltar betala kostna-

derna för dess verksamhet och för revision av dess förvaltning.

4 §

5

Varje fondstyrelse skall bestå av nio ledamöter, som förordnas av re-

geringen. Av ledamöterna utses

i första fondstyrelsen tre efter förslag av sammanslutningar, som företrä-

der kommunerna och landstingskommunerna, och tre efter förslag av riks-
sammanslutningar av arbetstagare,

i andra fondstyrelsen tre efter förslag av rikssammanslutningar av arbets-

givare, en efter förslag av sammanslutningar som företräder konsumentkoo-
perationen och fyra efter förslag av rikssammanslutningar av arbetstagare
samt

i tredje fondstyrelsen två efter förslag av rikssammanslutningar av arbets-

givare, fyra efter förslag av rikssammanslutningar av arbetstagare och två ef-
ter förslag av sammanslutningar som företräder personer vilka erlägger
egenavgifter för ålderspension.

Om förslag inte avges, förordnar regeringen ledamöter ändå.
För varje ledamot utses i samma ordning en suppleant.
Ledamöter och suppleanter skall vara bosatta i Sverige och får inte vara

underåriga, i konkurs, underkastade näringsförbud eller ha förvaltare enligt
11 kap. 7 § föräldrabalken.

IV Sjunde fondstyrelsen

43 a §

Sjunde fondstyrelsen skall förvalta en särskild fond inom Allmänna

pensionsfonden, Premiesparfonden.

Fonden skall förvaltas för de ändamål som framgår av bestämmelserna om

premiepension i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Fond-

5

Senaste lydelse 1988:1301.

background image

3

SFS 1998:711

styrelsen skall i sin förvaltning handla uteslutande i pensionsspararnas in-
tresse.

Fondstyrelsen skall ta emot medel till och betala ut medel från fonden en-

ligt de anvisningar som Premiepensionsmyndigheten lämnar.

43 b §

Premiesparfonden skall vara indelad i fondandelar. Alla fondande-

lar skall vara lika stora.

Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet fondandelar.

Fondens tillgångar skall värderas med ledning av gällande marknadsvärde.
Fondstyrelsen skall dagligen beräkna fondandelsvärdet och underrätta Pre-
miepensionsmyndigheten om värdet.

När medel tillförs fonden, skall fondstyrelsen utfärda fondandelar till Pre-

miepensionsmyndigheten. När medel betalas ur fonden, skall det ske genom
inlösen av fondandelar.

43 c §

Fondstyrelsen skall förvalta fondmedlen så att den totala risknivån

är låg, samtidigt som medlen ger så god avkastning som möjligt.

Fondstyrelsen får inte förvärva så många aktier i ett svenskt aktiebolag att

röstetalet för dem tillsammans med fondstyrelsens övriga aktier i samma bo-
lag överstiger fem procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

43 d §

Fondstyrelsen får rösta för aktier som den förvärvat till Premiespar-

fonden endast när kravet på avkastning enligt 43 c § första stycket eller be-
hovet att trygga placeringarnas säkerhet inte kan tillgodoses på annat sätt.

43 e §

Följande bestämmelser i lagen (1990:1114) om värdepappersfon-

der, och föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser,
skall gälla för förvaltningen av Premiesparfonden:

� 6 a § om skyldighet för revisor att anmäla vissa förhållanden till Finans-

inspektionen,

� 7 § om förbud för vissa personer med insynsställning att handla med en

värdepappersfond,

� 9 och 10 §§ om upprättande och godkännande av fondbestämmelser,
� 12 § om företrädare för andelsägarna i en värdepappersfond m.m.,
� 13 § första stycket 2�4 och andra stycket om förbud mot att ta upp lån

m.m.,

� 17�22 §§, 23 § första stycket 2 och 3 samt 24�25 §§ om placering av

medel i en värdepappersfond,

� 26�29 §§ om information om en värdepappersfond,
� 32 § första stycket om inlösen av fondandelar, och
� 47 § om skadestånd.
Vid tillämpningen av de bestämmelser och föreskrifter som anges i första

stycket skall Premiesparfonden anses som en värdepappersfond och Premie-
pensionsmyndigheten som fondandelsägare. Vad som sägs om fondbolag
skall avse sjunde fondstyrelsen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, utom så-

vitt avser 47 § om skadestånd, medge undantag från de bestämmelser som
anges i första stycket. Ett beslut enligt detta stycke som meddelats av en an-
nan myndighet än regeringen, får överklagas hos allmän förvaltningsdoms-
tol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

background image

4

SFS 1998:711

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

43 f §

Fondstyrelsen skall bestå av sju ledamöter, som förordnas av reger-

ingen. Av ledamöterna förordnas en till ordförande och en till vice ordfö-
rande.

Om en ledamot entledigas eller avlider eller om hans uppdrag av annat

skäl upphör under den tid för vilken han blivit förordnad, skall en ny ledamot
förordnas i hans ställe för den återstående tiden.

43 g §

Fondstyrelsen skall ingå samarbetsavtal enligt 8 kap. 3 § första

stycket 2 lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension med Premie-
pensionsmyndigheten samt göra de åtaganden som anges i samma stycke 3,
4 och 6.

43 h §

Fondstyrelsen skall stå under tillsyn av Finansinspektionen. För till-

synen gäller bestämmelserna i 39�42 och 46 §§ lagen (1990:1114) om värde-
pappersfonder och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa
bestämmelser.

Vid tillämpningen av de bestämmelser och föreskrifter som anges i första

stycket skall vad som sägs om fondbolag avse sjunde fondstyrelsen.

43 i §

Bestämmelserna i 3 § andra stycket, 4 § fjärde stycket, 5 § första och

andra styckena, 7�10 §§, 11 § tredje och fjärde styckena, 16 och 16 a samt
21�25 §§ gäller också i fråga om sjunde fondstyrelsen.

1. Denna lag träder i kraft, såvitt avser 43 a, 43 f och 43 i §§, den 1 juli

1998 och i övrigt den 1 januari 1999.

2. Under åren 1999 och 2000 skall pensionsutbetalningar, förvaltningskostna-

der och andra utgifter avseende också folkpension i form av ålderspension
enligt 6 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring till personer som har
rätt till tilläggspension i form av ålderspension enligt 12 kap. samma lag, i
den mån andra medel inte står till förfogande, betalas genom tillskott som
Riksförsäkringsverket erhåller från första�tredje fondstyrelserna. De medel
som behövs för ett kalenderår skall tillskjutas av varje fondstyrelse i förhål-
lande till de avgifter som under det närmast föregående året har överförts till
dess förvaltning.

3. Första�tredje fondstyrelserna skall till Riksgäldskontoret överföra

45 miljarder kronor under år 1999 och 45 miljarder kronor under år 2000.
Beloppen skall överföras med lika stora andelar den 31 mars, den 30 juni,
den 30 september och den 31 december respektive år. Varje fondstyrelse
skall bidra till överföringarna i förhållande till det totala marknadsvärdet vid
utgången av närmast föregående räkenskapsår av de tillgångar som styrelsen
förvaltar.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Göran Haag
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.