SFS 2000:789 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) / SFS 2000:789 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)
000789.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:192) om allmänna
pensionsfonder (AP-fonder);

utfärdad den 26 oktober 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 2 § lagen (2000:192) om all-

männa pensionsfonder (AP-fonder) skall ha följande lydelse.

2 kap.

2 §

Riksförsäkringsverket skall, i den mån andra medel inte står till förfo-

gande, från Första�Fjärde AP-fonderna rekvirera de medel som behövs för
att finansiera försäkringen för inkomstpension och tilläggspension enligt la-
gen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Var och en av fonderna
skall tillskjuta en fjärdedel av medlen.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:138, bet. 2000/01:SfU4, rskr. 2000/01:11.

SFS 2000:789

Utkom från trycket
den 7 november 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.