SFS 2022:1547 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) / SFS 2022:1547 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
SFS2022-1547.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2000:192) om allmänna

pensionsfonder (AP-fonder)

Utfärdad den 24 november 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2000:192) om
allmänna pensionsfonder (AP-fonder)2

dels att rubriken närmast före 4 kap. 1 c § ska utgå,
dels att nuvarande 4 kap. 1 c § ska betecknas 1 kap. 4 §,
dels att den nya 1 kap. 4 §, 4 kap. 2 a och 2 b §§, 5 kap. 1, 2, 3, 6 och 7 §§

och rubriken närmast före 5 kap. 6 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas sju nya paragrafer, 5 kap. 1 a�1 c, 2 a, 2 b, 6 a och

6 b §§, och närmast före 1 kap. 4 § och 5 kap. 1 a, 1 c, 2 a, 2 b, 6 a, 6 b och
7 §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.
Innebörden av vissa uttryck

4 §3 I denna lag betyder

1. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
2. fastighetsbolag: ett bolag som har till huvudsakligt ändamål att äga

eller förvalta fast egendom eller tomträtt, och

3. riskkapitalföretag: ett företag som har till huvudsakligt ändamål att
� äga och förvalta aktier eller andra andelar som inte handlas på en

handelsplats eller en motsvarande marknadsplats utanför EES, eller

� lämna och förvalta krediter till andra än konsumenter.

4 kap.
2 a §
4 Första�Fjärde AP-fonderna ska samverka med varandra och med
Sjunde AP-fonden när det gäller målet i 1 a §. Samverkan ska omfatta åtmin-
stone att de tar fram

1. en gemensam värdegrund för förvaltningen av fondmedlen, och
2. gemensamma riktlinjer för vilka tillgångar som fondmedel inte bör

placeras i.

2 b §5 Första�Fjärde AP-fonderna ska samverka med varandra och med
Sjätte och Sjunde AP-fonderna när det gäller redovisning av hur målet i 1 a §

1 Prop. 2021/22:280, bet. 2022/23:SfU5, rskr. 2022/23:27.
2 Senaste lydelse av rubriken närmast före 4 kap. 1 c § 2020:144.
3 Senaste lydelse av tidigare 4 kap. 1 c § 2020:144.
4 Senaste lydelse 2022:786.
5 Senaste lydelse 2022:786.

SFS

2022:1547

Publicerad
den

30 november 2022

background image

2

SFS

2022:1547

har uppnåtts. Samverkan ska omfatta åtminstone att fonderna tar fram
gemensamma riktlinjer för redovisningen.

5 kap.
1
§6 Sjunde AP-fonden förvaltar fonder för de ändamål som framgår av
bestämmelserna om premiepension i socialförsäkringsbalken. Förvaltningen
ska ske uteslutande i pensionsspararnas intresse.

De medel som enligt 64 kap. 18 § första stycket 2 socialförsäkringsbalken

förs över till fonder som Sjunde AP-fonden förvaltar ska placeras så att
långsiktigt hög avkastning uppnås vid den valda risknivån.

Medlen i de fonder som Sjunde AP-fonden förvaltar ska förvaltas på ett

föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande.
Vid förvaltningen ska Sjunde AP-fonden fästa särskild vikt vid hur en håll-
bar utveckling kan främjas utan att det görs avkall på målet i andra stycket.

�verföring av medel

1 a § När medel förs över med stöd av 64 kap. 23 § tredje stycket social-
försäkringsbalken, ska pensionsspararen kunna bestämma att medlen ska

1. placeras i en eller flera angivna fonder,
2. fördelas mellan fonderna efter pensionsspararens ålder, eller
3. fördelas mellan fonderna efter den risknivå som pensionsspararen

anger.

När medel förs över med stöd av 64 kap. 24 §, 26 § andra stycket eller

27 b § socialförsäkringsbalken, ska medlen fördelas mellan fonderna efter
pensionsspararens ålder.

Sjunde AP-fonden ska ta emot medel till och betala ut medel från

fonderna enligt de anvisningar som Pensionsmyndigheten lämnar.

1 b § Sjunde AP-fonden ska i sin placeringsverksamhet ha nödvändig
beredskap för att kunna överföra medel till Pensionsmyndigheten enligt
1 a § tredje stycket.

Uttag av medel för kostnadstäckning

1 c § Sjunde AP-fonden får ur var och en av de fonder som fonden för-
valtar ta ut medel för de förvaltningskostnader som uppkommit för respek-
tive fond. Om kostnaderna avser flera av fonderna, ska de fördelas mellan
fonderna på ett skäligt sätt.

2 §7 Sjunde AP-fonden ska ingå samarbetsavtal enligt 64 kap. 3 § andra
stycket 2 socialförsäkringsbalken med Pensionsmyndigheten.

Fondbestämmelserna för de fonder som förvaltas av Sjunde AP-fonden

får inte tillåta att medel delas ut till någon annan än Pensionsmyndigheten.

Verksamhetsplan

2 a § Sjunde AP-fonden ska årligen fastställa en verksamhetsplan. Denna
ska innehålla riktlinjer för placeringsverksamheten och en riskhanterings-
plan.

Riktlinjerna för placeringsverksamheten ska innehålla strategier för hur

målen i 1 § andra och tredje styckena ska uppnås.

6 Senaste lydelse 2022:762.
7 Senaste lydelse 2022:762.

background image

3

SFS

2022:1547

Riskhanteringsplanen ska beskriva de huvudsakliga risker som är

förenade med placeringsverksamheten och hur dessa risker ska hanteras. Det
ska vidare finnas interna instruktioner för hantering av dessa risker. Risk-
hanteringsplanen och instruktionerna ska följas upp löpande.

Samverkan

2 b § Sjunde AP-fonden ska samverka med Första�Fjärde AP-fonderna
när det gäller målet i 1 § tredje stycket. Samverkan ska omfatta åtminstone
de områden som anges i 4 kap. 2 a §.

Sjunde AP-fonden ska samverka med Första�Fjärde och Sjätte AP-

fonderna när det gäller redovisning av hur målet i 1 § tredje stycket har upp-
nåtts. Samverkan ska omfatta åtminstone att fonderna tar fram gemensamma
riktlinjer för redovisningen.

3 §8 Sjunde AP-fonden får inte till fonderna förvärva så många aktier i ett
svenskt eller utländskt aktiebolag att röstetalet för dem tillsammans med
dessa fonders övriga aktier i samma bolag överstiger 10 procent av röstetalet
för samtliga aktier i bolaget eller, beträffande sådana aktier eller andra
andelar i riskkapitalföretag som inte är upptagna till handel på en handels-
plats eller en motsvarande marknadsplats utanför EES, 35 procent av röste-
talet för samtliga aktier eller andra andelar i företaget.

Begränsningen i första stycket gäller inte
1. sådana aktier eller andra andelar i fastighetsbolag som inte är upptagna

till handel på en handelsplats eller en motsvarande marknadsplats utanför
EES,

2. sådana aktier eller andra andelar i fastighetsbolag som är upptagna till

handel på en handelsplats eller en motsvarande marknadsplats utanför EES
och i vilka bolag fonden innehade aktier eller andra andelar i bolaget när
aktierna eller de andra andelarna togs upp till handel,

3. sådana aktier eller andra andelar i riskkapitalföretag som är upptagna

till handel på en handelsplats eller en motsvarande marknadsplats utanför
EES och i vilka företag fonden innehade aktier eller andra andelar i företaget
när aktierna eller de andra andelarna togs upp till handel, och

4. andelar i svenska och utländska fonder som inte medför rätt att utöva

rösträtt för de aktier eller andra andelar i företag som ingår i dessa fonder.

Sjunde AP-fonden får inte öka innehavet i ett sådant fastighetsbolag som

avses i andra stycket 2 så länge innehavet överstiger begränsningen i första
stycket.

När aktierna eller de andra andelarna i ett sådant riskkapitalföretag som

avses i andra stycket 3 har tagits upp till handel ska fonden avveckla den del
av innehavet som överstiger begränsningen i första stycket så snart det är
lämpligt med hänsyn till marknadsförhållandena.

Bestämmelser för Första�Fjärde AP-fonderna som ska gälla för Sjunde

AP-fonden

6 §9 Bestämmelserna i 3 kap. om Första�Fjärde AP-fondernas ledning ska,
med undantag av 3 § första stycket, gälla också i fråga om Sjunde AP-
fonden.

Följande bestämmelser om medelsförvaltningen hos Första�Fjärde AP-

fonderna ska gälla också för Sjunde AP-fondens förvaltning av fonder:

8 Senaste lydelse 2009:1460.
9 Senaste lydelse 2018:2013.

background image

4

SFS

2022:1547

� 4 kap. 3 § om att göra placeringar och ingå andra avtal på kapital-

marknaden samt att också ta på sig förpliktelser som är förenade med sådana
avtal,

� 4 kap. 5�5 b §§ om förvärv och innehav av likvida och illikvida till-

gångar,

� 4 kap. 7 § om förvärv av obligationer och andra fordringsrätter,
� 4 kap. 8 a § om begränsning av förvärv och innehav av illikvida till-

gångar,

� 4 kap. 11 § om exponeringsbegränsning,
� 4 kap. 12 § om råvaruderivat,
� 4 kap. 13 och 14 §§ om skyddande av fordran,
� 4 kap. 17 § om krediter, och
� 4 kap. 18 § om förvaltningsuppdrag.

Begränsning av förvärv och innehav av illikvida tillgångar

6 a § Sjunde AP-fonden får till en fond som AP-fonden förvaltar förvärva
illikvida tillgångar endast om den förvaltade fondens innehav av sådana till-
gångar vid förvärvet uppgår till högst 20 procent av det verkliga värdet av
den fondens samtliga tillgångar, inbegripet värdet av det aktuella förvärvet.

Avveckling av vissa innehav

6 b § Om någon av de begränsningar som anges i 3 eller 6 a § eller i 4 kap.
11 § överskrids för en fond som Sjunde AP-fonden förvaltar, ska den över-
skjutande delen av innehavet avvecklas så snart det med hänsyn till mark-
nadsförhållandena är lämpligt. Den delen ska dock avvecklas senast när det
kan göras utan förlust för den berörda fonden. Motsvarande gäller egendom
som har förvärvats enligt 4 kap. 13 eller 14 §.

Bestämmelser i lagen om värdepappersfonder som ska gälla vid

förvaltningen

7 §10 Följande bestämmelser i lagen (2004:46) om värdepappersfonder ska
gälla för Sjunde AP-fondens förvaltning av fonder:

� 2 kap. 18 § om förbud för vissa personer med insynsställning att handla

med en värdepappersfond,

� 2 kap. 21 § om skadestånd,
� 4 kap. 2 § om företrädare för andelsägarna i en värdepappersfond m.m.,
� 4 kap. 8 och 9 §§ om upprättande och godkännande av fondbestäm-

melser,

� 4 kap. 13 § första stycket om inlösen av fondandelar,
� 4 kap. 15 § första och andra styckena, 16 § 1 och 2, 16 a §

första�tredje styckena, 17 §, 18 §, 19�22 §§, 23 § andra stycket och
25�28 §§ om information om en värdepappersfond,

� 5 kap. 1 § första stycket om placeringsinriktning enligt fondbestämmel-

serna, och

� 10 kap. 8 § om skyldighet för revisor att anmäla vissa förhållanden till

Finansinspektionen.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket ska

fonderna anses som värdepappersfonder och Pensionsmyndigheten som
fondandelsägare. Det som föreskrivs om fondbolag ska avse Sjunde AP-
fonden.

10 Senaste lydelse 2021:104.

background image

5

SFS

2022:1547

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, utom

såvitt avser 2 kap. 18 § om förbud för vissa personer med insynsställning att
handla med en värdepappersfond och 2 kap. 21 § om skadestånd, meddela
föreskrifter om avvikelser från de bestämmelser som anges i första stycket
och i ett enskilt fall besluta om undantag från dessa bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

NIKLAS WYKMAN

Johan Hedberg
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.