SFS 2009:1002 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) / SFS 2009:1002 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)
091002.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:192) om allmänna
pensionsfonder (AP-fonder);

utfärdad den 22 oktober 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 1 och 2 §§, 4 kap. 1 § samt

5 kap. 1, 2, 5 och 7 §§ lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-
fonder) ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

2

Försäkringskassan ska omgående till var och en av Första�Fjärde AP-

fonderna överföra en fjärdedel av de medel som enligt 6 § lagen (2000:981)
om fördelning av socialavgifter ska föras till dessa fonder. Pensionsmyndig-
heten ska omgående till var och en av Första�Fjärde AP-fonderna överföra
en fjärdedel av de medel som enligt 8 § lagen (1998:676) om statlig ålders-
pensionsavgift och 6 § lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift ska fö-
ras till dessa fonder.

2 §

3

Pensionsmyndigheten ska, i den mån andra medel inte står till för-

fogande, från Första�Fjärde AP-fonderna rekvirera de medel som behövs för
att finansiera försäkringen för inkomstpension och tilläggspension enligt la-
gen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

Pensionsmyndigheten ska också från fonderna rekvirera de medel som be-

hövs för att föra över värdet av pensionsrätt för inkomstpension och värdet
av rätt till tilläggspension enligt lagen (2002:125) om överföring av värdet
av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna.

Vid tillämpningen av första och andra styckena ska var och en av fon-

derna tillskjuta en fjärdedel av medlen.

4 kap.

1 §

4

Första�Fjärde AP-fonderna ska förvalta fondmedlen på sådant sätt att

de blir till största möjliga nytta för försäkringen för inkomstgrundad ålders-
pension.

1 Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4.

2 Senaste lydelse 2004:847.

3 Senaste lydelse 2004:847.

4 Senaste lydelse 2004:847.

SFS 2009:1002

Utkom från trycket
den 3 november 2009

background image

2

SFS 2009:1002

Den totala risknivån i fondernas placeringar ska vara låg. Fondmedlen

ska, vid vald risknivå, placeras så att långsiktigt hög avkastning uppnås.

Fonderna ska i sin placeringsverksamhet ha nödvändig beredskap för att

kunna överföra medel till Pensionsmyndigheten enligt 2 kap. 2 §.

5 kap.

1 §

Sjunde AP-fonden förvaltar Premiesparfonden och Premievalsfonden

för de ändamål som framgår av bestämmelserna om premiepension i lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Förvaltningen ska ske uteslu-
tande i pensionsspararnas intresse.

Sjunde AP-fonden får ur vardera av Premiesparfonden och Premievals-

fonden ta ut medel för de förvaltningskostnader som uppkommit för respek-
tive fond. Om kostnaderna avser både Premiesparfonden och Premievalsfon-
den, ska de fördelas mellan fonderna på ett skäligt sätt.

Sjunde AP-fonden ska ta emot medel till och betala ut medel från Premie-

sparfonden och Premievalsfonden enligt de anvisningar som Pensionsmyn-
digheten lämnar.

2 §

5

Sjunde AP-fonden ska ingå samarbetsavtal enligt 8 kap. 3 § första

stycket 2 lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension med Pen-
sionsmyndigheten samt göra de åtaganden som anges i samma stycke 3�6.

Fondbestämmelserna för Premiesparfonden och Premievalsfonden får inte

medge att medel delas ut till någon annan än Pensionsmyndigheten. Sjunde
AP-fonden får inte heller genom Premiesparfonden eller Premievalsfonden
utöva sådan fondverksamhet som avser förvaltning av specialfonder enligt
6 kap. lagen (2004:46) om investeringsfonder.

5 §

Premiesparfonden och Premievalsfonden ska vara indelade i fond-

andelar. Alla fondandelar i en fond ska vara lika stora.

Värdet av en fondandel i Premiesparfonden eller Premievalsfonden är

fondens värde delat med antalet fondandelar. Fondernas tillgångar ska vär-
deras med ledning av gällande marknadsvärde. Sjunde AP-fonden ska dagli-
gen beräkna fondandelsvärdet och underrätta Pensionsmyndigheten om vär-
det.

När medel tillförs Premiesparfonden eller Premievalsfonden, ska Sjunde

AP-fonden utfärda fondandelar till Pensionsmyndigheten. När medel betalas
ur en av fonderna, ska det ske genom inlösen av fondandelar.

7 §

6

Följande bestämmelser i lagen (2004:46) om investeringsfonder ska

gälla för förvaltningen av Premiesparfonden och Premievalsfonden:

� 2 kap. 18 § om förbud för vissa personer med insynsställning att handla

med en investeringsfond,

� 2 kap. 21 § första stycket om skadestånd,
� 4 kap. 2 § om företrädare för andelsägarna i en investeringsfond m.m.,
� 4 kap. 8 och 9 §§ om upprättande och godkännande av fondbestäm-

melser,

5 Senaste lydelse 2004:68.

6 Senaste lydelse 2008:280.

background image

3

SFS 2009:1002

� 4 kap. 13 § första stycket om inlösen av fondandelar,
� 4 kap. 15�23 §§ om information om en investeringsfond,
� 5 kap. 1, 3�19 och 21�25 §§ om placering av medel i en värdepap-

persfond m.m., samt

� 10 kap. 8 § om skyldighet för revisor att anmäla vissa förhållanden till

Finansinspektionen.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket ska Pre-

miesparfonden och Premievalsfonden anses som värdepappersfonder och
Pensionsmyndigheten som fondandelsägare. Det som sägs om fondbolag ska
avse Sjunde AP-fonden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, utom så-

vitt avser 2 kap. 18 § om förbud för vissa personer med insynsställning att
handla med en investeringsfond och 2 kap. 21 § första stycket om skade-
stånd, meddela föreskrifter om avvikelser från de bestämmelser som anges i
första stycket och i ett enskilt fall besluta om undantag från dessa bestäm-
melser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Katarina Back
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.