SFS 2009:1460 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) / SFS 2009:1460 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)
091460.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:192) om allmänna
pensionsfonder (AP-fonder);

utfärdad den 10 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2 § och 5 kap. 1�7 §§ lagen

(2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) ska ha följande ly-
delse.

1 kap.

2 §

2

Första�Fjärde AP-fonderna förvaltar de medel som enligt 6 § lagen

(2000:981) om fördelning av socialavgifter, 8 § lagen (1998:676) om statlig
ålderspensionsavgift och 6 § lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift
ska föras till Första�Fjärde AP-fonderna.

Sjunde AP-fonden förvaltar de medel som enligt 8 kap. 2 § första stycket

2 lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension ska föras till fonder
som förvaltas av Sjunde AP-fonden.

5 kap.

1 §

3

Sjunde AP-fonden förvaltar fonder för de ändamål som framgår av be-

stämmelserna om premiepension i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ål-
derspension. Förvaltningen ska ske uteslutande i pensionsspararnas intresse.

När medel förs över med stöd av 8 kap. 4 § andra stycket lagen om in-

komstgrundad ålderspension, ska pensionsspararen kunna bestämma att
medlen ska

1. placeras i en eller flera angivna fonder,
2. fördelas mellan fonderna efter pensionsspararens ålder, eller
3. fördelas mellan fonderna efter den risknivå som pensionsspararen

anger.

När medel förs över med stöd av 8 kap. 4 § tredje eller fjärde stycket la-

gen om inkomstgrundad ålderspension, ska medlen fördelas mellan fonderna
efter pensionsspararens ålder.

Sjunde AP-fonden får ur var och en av fonderna ta ut medel för de förvalt-

ningskostnader som uppkommit för respektive fond. Om kostnaderna avser
flera av fonderna, ska de fördelas mellan fonderna på ett skäligt sätt.

1 Prop. 2009/10:44, bet. 2009/10:SfU9, rskr. 2009/10:113.

2 Senaste lydelse 2000:998.

3 Senaste lydelse 2009:1002.

SFS 2009:1460

Utkom från trycket
den 18 december 2009

background image

2

SFS 2009:1460

Sjunde AP-fonden ska ta emot medel till och betala ut medel från fon-

derna enligt de anvisningar som Pensionsmyndigheten lämnar.

2 §

4

Sjunde AP-fonden ska ingå samarbetsavtal enligt 8 kap. 3 § första

stycket 2 lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension med Pen-
sionsmyndigheten samt göra de åtaganden som anges i samma stycke 3�6.

Fondbestämmelserna för de fonder som förvaltas av Sjunde AP-fonden

får inte tillåta att medel delas ut till någon annan än Pensionsmyndigheten.
Sjunde AP-fonden får inte heller genom fonderna utöva sådan fond-
verksamhet som avser förvaltning av specialfonder enligt 6 kap. lagen
(2004:46) om investeringsfonder.

3 §

Sjunde AP-fonden får inte till fonderna förvärva så många aktier i ett

svenskt eller utländskt aktiebolag att röstetalet för dem tillsammans med
dessa fonders övriga aktier i samma bolag överstiger fem procent av rösteta-
let för samtliga aktier i bolaget.

4 §

Sjunde AP-fonden får rösta för sådana aktier i ett svenskt aktiebolag

som den förvärvat till fonderna endast när kravet på långsiktigt hög avkast-
ning eller behovet av att trygga placeringarnas säkerhet inte kan tillgodoses
på annat sätt.

5 §

5

De fonder som förvaltas av Sjunde AP-fonden ska vara indelade i

fondandelar. Alla fondandelar i en fond ska vara lika stora.

Värdet av en fondandel i en fond är fondens värde delat med antalet fond-

andelar. Fondernas tillgångar ska värderas med ledning av gällande mark-
nadsvärde. Sjunde AP-fonden ska dagligen beräkna fondandelsvärdet och
underrätta Pensionsmyndigheten om värdet.

När medel tillförs någon av fonderna, ska Sjunde AP-fonden utfärda fond-

andelar till Pensionsmyndigheten. När medel betalas ur någon av fonderna,
ska det ske genom inlösen av fondandelar.

6 §

Följande bestämmelser i denna lag för Första�Fjärde AP-fonderna ska

gälla också i fråga om Sjunde AP-fonden:

� 3 kap. om fondernas ledning utom 3 § första stycket,
� 4 kap. 1 § andra stycket om mål för placeringsverksamheten med den

avvikelsen att det för förvaltningen av fonderna inte krävs att den totala risk-
nivån ska vara låg,

� 4 kap. 2 § om verksamhetsplan utom vad gäller riktlinjer för utövande

av rösträtt i enskilda företag, och

� 4 kap. 18 § första stycket om förvaltningsuppdrag.

7 §

6

Följande bestämmelser i lagen (2004:46) om investeringsfonder ska

gälla för förvaltningen av fonderna:

� 2 kap. 18 § om förbud för vissa personer med insynsställning att handla

med en investeringsfond,

4 Senaste lydelse 2009:1002.

5 Senaste lydelse 2009:1002.

6 Senaste lydelse 2009:1002.

background image

3

SFS 2009:1460

� 2 kap. 21 § första stycket om skadestånd,
� 4 kap. 2 § om företrädare för andelsägarna i en investeringsfond m.m.,
� 4 kap. 8 och 9 §§ om upprättande och godkännande av fondbestämmel-

ser,

� 4 kap. 13 § första stycket om inlösen av fondandelar,
� 4 kap. 15�23 §§ om information om en investeringsfond,
� 5 kap. 1, 3�19 och 21�25 §§ om placering av medel i en värde-

pappersfond m.m., samt

� 10 kap. 8 § om skyldighet för revisor att anmäla vissa förhållanden till

Finansinspektionen.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket ska fon-

derna anses som värdepappersfonder och Pensionsmyndigheten som fondan-
delsägare. Det som föreskrivs om fondbolag ska avse Sjunde AP-fonden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, utom så-

vitt avser 2 kap. 18 § om förbud för vissa personer med insynsställning att
handla med en investeringsfond och 2 kap. 21 § första stycket om skade-
stånd, meddela föreskrifter om avvikelser från de bestämmelser som anges i
första stycket och i ett enskilt fall besluta om undantag från dessa bestäm-
melser.

1. Denna lag träder i kraft den 3 maj 2010.
2. Premiesparfonden och Premievalsfonden ska avvecklas senast den 31

maj 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.