SFS 2022:787 Lag om ändring i lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:193) om Sjätte AP-fonden / SFS 2022:787 Lag om ändring i lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden
SFS2022-787.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4

5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden

Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2000:193) om Sjätte
AP-fonden

dels att 3 kap. 1 § och 4 kap. 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 3 kap. 1 a�1 d §§, och närmast

före 3 kap. 1 d § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.
1 §
Sjätte AP-fonden ska, inom ramen för vad som är till nytta för
försäkringen för inkomstgrundad ålderspension, förvalta anförtrodda medel
genom placeringar på riskkapitalmarknaden.

Fondmedlen ska placeras så att kraven på långsiktigt hög avkastning och

tillfredsställande riskspridning tillgodoses.

1 a § Sjätte AP-fonden ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt
genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Vid förvaltningen
ska särskild vikt fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att det
görs avkall på målet i 1 §.

1 b § Sjätte AP-fonden ska fastställa närmare mål för sin placerings-
verksamhet.

1 c § Sjätte AP-fonden ska ha en värdegrund för förvaltningen av fond-
medlen och riktlinjer för vilka tillgångar som fondmedel inte bör placeras i.

Samverkan
1 d § Sjätte AP-fonden ska samverka med Första�Fjärde AP-fonderna när
det gäller redovisning av hur målet i 1 a § har uppnåtts. Samverkan ska
åtminstone omfatta att fonderna tar fram gemensamma riktlinjer för
redovisningen.

4 kap.
3 §
Fonden ska samtidigt med att årsredovisning och revisionsberättelse
överlämnas till regeringen enligt 8 § också överlämna en egen utvärdering
av styrelsens förvaltning av fondmedlen (resultatuppföljning) med ut-

1 Prop. 2021/22:146, bet. 2021/22:FiU33, rskr. 2021/22:345.

SFS

2022:787

Publicerad
den

10 juni 2022

background image

SFS

2022:787

2

gångspunkt i de närmare mål för placeringsverksamheten som fastställts
enligt 3 kap. 1 b §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

MAX ELGER

Johan Hedberg
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.