SFS 2000:1100 Lag om ändring i lagen (2000:194) om införande av ny lagstiftning för allmänna pensionsfonder

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:194) om införande av ny lagstiftning för allmänna pensionsfonder / SFS 2000:1100 Lag om ändring i lagen (2000:194) om införande av ny lagstiftning för allmänna pensionsfonder
001100.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:194) om införande av ny
lagstiftning för allmänna pensionsfonder;

utfärdad den 30 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8�10 §§ lagen (2000:194) om in-

förande av ny lagstiftning för allmänna pensionsfonder skall ha följande ly-
delse.

8 §

De tillgångar som vid utgången av år 2000 förvaltas av Första�Fjärde

AP-fonderna enligt lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pen-
sionsfonden skall fördelas mellan fonderna så att de tillförs lika stora vär-
den. Regeringen beslutar närmare hur tillgångarna skall fördelas.

Första stycket gäller inte de tillgångar som avses i 9 §.

9 §

Första AP-fonden skall, avskilt från övriga tillgångar, förvalta Första�

Fjärde AP-fondernas innehav av fordringsrätter som inte är utgivna för all-
män omsättning, med undantag för de fordringsrätter som avses i tredje
stycket 2.

Till Första AP-fondens särskilda förvaltning skall också föras Första AP-

fondens innehav av aktier i Första AP-fonden Renting Aktiebolag.

Fjärde AP-fonden skall, avskilt från övriga tillgångar, förvalta Tredje och

Fjärde AP-fondernas innehav av

1. aktier som inte är noterade vid en börs eller någon annan reglerad

marknad och som inte omfattas av undantagen i 4 kap. 5 § lagen (2000:192)
om allmänna pensionsfonder (AP-fonder), och

2. konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till ny-

teckning, som inte är utgivna för allmän omsättning.

Till Fjärde AP-fondens särskilda förvaltning får också föras Tredje och

Fjärde AP-fondernas innehav av aktier och andra andelar i företag som avses
i 4 kap. 5 § 2 lagen om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).

För de tillgångar som avses i första�fjärde styckena gäller inte 4 kap. 18 §

lagen om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).

10 §

De medel som Första och Fjärde AP-fonderna erhåller för de till-

gångar som enligt 9 § förvaltas avskilt från fondernas övriga tillgångar skall,
efter avdrag för kostnaderna för förvaltningen, varje kvartal fördelas mellan
Första�Fjärde AP-fonderna med en fjärdedel vardera.

1

Prop. 2000/01:14, bet. 2000/01:FiU13, rskr. 2000/01:47.

SFS 2000:1100

Utkom från trycket
den 8 december 2000

background image

2

SFS 2000:1100

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.