SFS 1976:1016

761016.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1976:1016

om ändring i lagen (1959: 552) om uppbörd av vissa

utkom f rån tr ycket

avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m. m.;

den 2 3 dec. 1976

utfärdad den 15 december 1976,

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives att 28 § lagen (1959: 552) om

uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m. m.-,

skall ha nedan angivna lydelse.

28 § Arbetsgivaravgift, som uppbäres av riksförsäkringsverket, skall,

där verket ej medgivit annat betalningssätt, erläggas genom inbetalning
till verkets postgirokonto medelst inbetalningskort, vilka skola vara fo­
gade vid räkning som avses i 27 §. Inbetalning medelst sådant kort sker

kostnadsfritt.

Avgiftsbelopp och räntor skola i den mån de inflyta eller utbetalas

till arbetsgivare fördelas mellan avgifter, som avses i 1 § första stycket
eller eljest uppbäras med tiHämpning av denna lag, enligt följande:

preliminär avgift för visst utgiftsår, så som avgifterna ingå i summan

av de under samma utgiftsår debiterade preliminära avgifterna;

kvarstående avgift och överskjutande preliminär avgift, så som a\gif-

terna ingå i summan av motsvarande slutliga avgifter;

tillkommande avgift och avgiftsbelopp, som visst år återbetalas enligt

31 §, så som avgifterna ingå i summan av de slutliga avgifter som på­
förts vid närmast föregående årliga avgiftsdebitering; samt

särskild avgift och ränta, så som fördelning sker av det avgiftsbelopp,

på vilket den särskilda avgiften eller räntan beräknats.

1 Prop. 1976/77: 44, SfU 13, rskr 54.

" Lagen omtryckt 1974: 938.

Senaste lydelse av lagens ru brik 1974: 938.

2193

138-SFS 1976

¬

background image

SFS 1976:1016

lit

h

Ji

Sedan den årliga avgiftsdebiteringen avslutats, skall influten prelimi­

när avgift för utgiftsåret i fråga omfördelas enligt de bestämmelser som

gälla för kvarstående avgift.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977.

Bestämmelserna i 28 § tredje stycket tillämpas första gången i fråga

om preliminär avgift för utgiftsåret 1975.

På regeringens vägnar

RUNE GUSTAVSSON

Björn Sjöberg
(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.