SFS 1980:314

800314.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

-"-.»---v

:

SFS 1980:314 Lag

Utkom från trycket

den 3 juni 1980

492

om ändring i lagen (1959:552) om uppbörd av vissa

avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m. m.;

utfärdad den 14 maj 1980.

Enligt riksdag ens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1959:552) om upp­

börd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m. m.«

dels att 17 S skall upphöra att gälla.
dels att 18, 19, 30, 36 och 51 §§ skall ha nedan angivna lydelse,

dehV

införas en ny paragraf, 30 a §, av nedan angivna iy-

rbetsgivaravgifterna skall uppbäras av riksförsäkringsverket.

tering. Beräl'^^'"^'"^'^''

^r'nggas under utgiftsåret enligt debi-

preliminär avcUt

uppgå till högst ettusen kronor skall

det eller om

riksförsäkringsverket finner skäl till

⬢ Senaste lydelse av lagens rubrik 19 74; 938.

¬

background image

.Wpifien debiteras i en g emensam post, vilken avrundas till närmast Våg-

rehel'1 krontal, som utan att öretal uppkommer är jämnt delbart med anta­

let inbetalningstilirällen.

pen preliminära avg iften skall inbetalas med lika belopp senast den 18 i

envar av monaderna februari, april. juni. augusti, oktober och december

eller, v id debitering under utgiftsåret, i d e av dessa månader som infaller

underäterstodenavåret.

�ven utan debitering får preliminär avgift, för alt nå bättre överensstäm­

melse med den be räkhade slutliga avgiften, erläggas under utgiftsåret eller

efter utgången därav.

30 § Vad i up pbördslagen (1953:272) och föreskrifter angående tillämp-
nincen av nämnda lag stadgas om restavgift. indrivning och redovisning av
restförd skatt, avkortning och avskrivning av skatt, antagande av ackords­

förslag som rör sk att samt upprättande av balanslängd skall tillämpas ock­
så i fråga om av giftsbelopp som avses i 29 §; dock skall befogenhet, som
enligt 58 § 2 mom. angivna lag tillkommer länsstyrelse eller riksrevisions­
verket, i stället utövas av riksförsäkringsverket. 1 fråga om efterkrav och
preskription ti llämpas föreskrifterna i 70 och 71 §§ uppbördslagen, dock

att va d i 70 ! > 2 mom. nämnda lag sägs beträffande länsstyrelse i stället

skall gälla riks försäkringsverket.

Införsel enligt infö rsellagen (1968:621) får äga rum vid indrivning av av­

gifter som debiteras enligt denna lag.

30 a §

Har någon, i ege nskap av företrädare för arbetsgivare som är juri­

disk person, uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåtit att betala in
arbetsgivaravgift i rä tt tid och ordning, är han tillsammans med arbetsgiva­

ren betalningsskyldig för avgiftsbeloppet och den restavgift som belöper

på detta. Betalningsskyldigheten får jämkas eller efterges om det föreligger

särskilda skäl.

Talan om att ålägga betalningsskyldighet enligt första stycket skall föras

vid allmän d omstol. Talan får inte väckas och åtgärd för indrivning inte
vidtas sedan arbetsgivarens ansvarighet för avgiftsbeloppet har bortfallit

pä grund av preskription. En dom på betalningsskyldighet får dock veik-
slällas inom två år från utgången av det kalenderår då domen vann laga

ftraft. Hos den som har blivit ålagd betalningsskyldighet får indrivning ske

i samma ordning som gäller för arbetsgivaravgift.

Den som har fullgjort betalningsskyldighet för arbetsgivaravgift eller

restavgift enligt första stycket får söka beloppet åter av arbetsgivaren.
Därvid tillämpas b estämmelserna i 76 § uppbörd.slagen (1953: 272).

^

Har en arbetsgivaravgift påförts arbetsgivaren obehörigen eller

"letl oriktigt belopp, får han söka rättelse hos riksförsäkringsverket mom
elt år efter det han erhållit vederbörlig räkning. Då fråga ar om storleken

äv avgiftsunderlaget skall vad nu sagts icke gälla, om arbetsgivaren erhållit

^ädan Underrättelse som avses i 15 § .

De avgiftsbelopp som avses i 29 § skall i den mån de betalas in r e-

^ovisas till riks försäkringsverket av länsstyrelsen.

, ^"<lringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.'

�ndringen innebär bl. a. att första stycket upphävs.

493

I

i;

i

f.s;

¬

background image

SFS 1980:314

P I. mrsHkringsverket får varje år från vederbörlig inkomsttitel i s,a�~.

hudltte^. tillgodoföra sig ett belopp som motsvarar summan av de under

T rtUende år debiterade tilläggspensionsavg.fterna minskad med

siimm-in av de avgifter som under samma år avkortats eller restituerats.

Denna lag träder såvitt avser 30 a 8 i kraft den I juli 1980 och i övri gitvj

veckor efter den dag. då lagen enligt uppgift på den utkommit från trycket i

Svensk författningssamling.

De nya bestämmelserna i 18, 19, 36 och 5\ 88 skall tillämpas första eång.

en i fråga om avgift för utg iftsåret 1979.

Bcstämmekserna i 3 0 a 8 gäller inte i fråga om arbetsgivaravgift som för­

faller till betalning före den 1 juli 1980.

På regeringens vägnar

KARIN S�DER

Björn Sjöberg

(Socialdepartementet)

d)

nicSen'J

jfbeis-

Andr

preftc

ifall di

^nd t

ö,rii g'^

ijjdsfal

Und<

ikiltvt
tidrag
dragfd

el er ef

bildnin

Sinkni

Vidare

nadsin

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.