SFS 1981:691

810691.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:691

j

om socialavgifter;

utkom från trycket

den 7 juli 1981

I

utfärdad den 18 juni 1981.

"I !|

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

(i

y

1 kap. Inledning

1 § I denna lag ges bestämmelser om avgifter för finansiering av den all­

männa försäkringen och vissa andra sociala ändamål.

!

2 § Avgifterna skall betalas av arbetsgivare samt av den som är försäk­

rad enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och har inkomst av annat
förvärvsarbete som avses i 3 kap . 2 § eller 11 kap. 3 § nämnda lag.

;

Vid tillämpning av denna lag skall den som har utgett sådant bidrag som

avses i 11 kap. 2 § första s tycket m) lagen om allmän försäkring anses som

,

arbetsgivare.

I

2 kap. Arbetsgivaravgifter

|

1 § En arbetsgivare skall på det avgiftsunderlag som anges i 3-5 §§ för

'

varje år betala

1. sjukförsäkringsavgift mtå \0,5QproQ.Qn\.,

{ ,

2. folkpensionsavgift med 8,45 procent,

[i

3. tilläggspensionsavgift efter den procentsats som anges i särskil d lag,
4. delpensionsavgift meåQ,5Qproc&n\,

'

5. barnomsorgsavgift med 2,20 procent,
6. arbetsskadeavgift efter den procentsats som anges i särskild lag,

K

1. arbetsmarknadsavgift med 0,80 procent,

?

8. arbetarskyddsavgift m&åQ,\55pTOcen\.,

\

9. vuxenutbildningsavgift med 0,25 procent samt

10. lönegarantiavgift mQå Q,10 proc &tii.

Arbetsgivare som avses i 1 kap . 2 § andra stycket skall dock betala en-

dast tilläggspensionsavgift.

I

Staten betalar inte arbetsskadeavgift.

"�&

2 § En arbetsgivare som sysselsätter sjömän skall på den ersättning som

^

utgetts till sådana för varje år betala även sjömanspensionsavgift med 0,80
procent.

I fråga om sjömän skall sjukförsäkri ngsavgift och folkpensionsavgift be­

räknas efter de procentsatser som regeringen eller, efter regeringens be­
myndigande, riksförsäkringsverket årligen fastställer. Procentsatserna

skall utgöra den andel av de i 1 § första stycket 1 och 2 angivna procentsat­
serna som svarar mot förhållandet mellan antalet svenska sjömän och hela

'

antalet sjömän på svenska handelsfartyg i medeltal för den 31 oktober de

i

tre år som närmast föregått det år då procentsatserna fastställs. Hänsyn

' Prop. 1980/81:178, SfU 28, rskr 406.

13 1 7

¬

background image

r

ii

ab

SFS 1981:691

skall dän/id inte tas till fartyg med en bruttod

hundra registerton. Procentsatserna beräknas

Med sjöman avses i denna lag den som

i § 1 mom. första stycket lagen (1958; 295) Dhi S

: ^

3 § Underlag för beräkning av av gifterna är summan av y

ren under året har utgett som lön i pengar eller naturaför
kost, bostad eller bi l eller, i fall som avse s i 3 ka p. 2 § andra

pb

(1962: 381) om allmän försäkring, annan ersättning för utfört
som avses i 11 kap. 2 § första stycket m) lagen om allmän fö

ställs med lön.

i',,

4 § Vid bestämmande av avg iftsunderlaget skall bortses frånyj.

1. ersättning till en och samme arbetstagare om den under året .

gått till 50 0 kronor,

p

2. ersättning till arbetstagare som vid årets ingång fyllt 65 år, - 1'' . .
3. ersättning till arbetstagare vid sjukdom eller ledighet för vård

eller med anledning av barns födelse, till den del ersättningen m
sjukpenning eller föräldrapenning som arbetsgivare får uppbära;

kap. 16 § eller 4 kap. 20 § lag en (1962: 381) om allmän försäkring,'

4. uppdragsersättning för vilken bevillningsavgift har erlagts

gen (19 08:128) om bevillningsavgifter fö r särskilda förmåner och
ter,

. -;i)

5. ersättning som en arb etsgivare utgett till barn för arbete sohi

hans förvärvsverksamhet, i de fall a vdrag för ersättningen inte
vid inkomsttaxeringen ,

.ii

'i

6. ersättning till den del denna motsvarar kostnader i arbetet ]

betstagare haft att täcka med ersättningen, i den mån riksför säkri '
medger detta, samt

v

7. ersättning för tjänstgöring i verkskydd enligt 47 § tred je sty

A-

försvarslagen (1960: 74), i den mån ers ättningen utgör eller mots

penning.

Sl-T

Medgivande enlig t första stycket 6 får lämnas endast om

beräknas uppgå till minst en tiondel av ersättnin gen samt får avs?

gare i viss verksamhet eller, efter framställnin g av arbetsgivarei),;

tiC

vissa arbetstagare.

, .y:

1 fråga om inkomst från fåmansföretag skall föreskrifterna i p

anvisningarna till 32 § komm unalskattelagen (1928:370) tilläm
stämmande av avgiftsunderlaget.

,ti

5 § Vid bestämmande av underlaget för beräk ning av tilläggspc
gift skall bortses från ersättnin gar som inte räknas som inkomst äv

ning enligt 11 kap. 2 § tredje eller fjärde stycket lagen (19 62:3,8;|

^

män försäkring. Vidare skall bortses från e rsättningar till arbets

inte är svenska medborgare och som inte heller är bosatta här,.'

ningarna avser arbete utom riket.

'

Vid bestämmande av underlaget för beräkning av annan nv

läggspensionsavgift skall bortses från e rsättningar till arbets

⬢'

te varit försäkrade enlig t lagen (19 76: 380) om arbetsskadcförs

1318

t

¬

background image

i i

utförts för annans räkning utan att anställning förele-

SFS 1981; 691

n bortses från ersättningar till per soner som varit

)c]

' fört arbetet utom riket.

i kap. Egenavgifter

^ § En försäkrad som avses i I ka p. 2 § skall på det avgiftsunderlag som

'Hnges i 3-5 §§ för varje år betala

' E::I - ⬢ ®

'3 c

"

1. sjukförsä kringsavgift,

2. folkpensionsavgift,

3. tilläggspensionsavgift,

t" t'!; ^ delpensionsavgift,

5. barnomsorgsavgift samt

6. arbetsskadeavgift.

I fråga om avgiftssatserna gäller vad som f öreskrivits i 2 kap. 1 §.

§ En försäkrad för vilken sjukpenningförsäkringen enligt 3 kap. II § la-

iferien (1962:381) om allmän försäkring gäller med karenstid skall dock betala
!l mäijukfbrsäkringsavgift efter den procentsats som regeringen eller, efter re-

festeringens bemyndigande, riksförsäkringsverket fastställer med hänsyn till

rsiiöben inverkan karenstiden bedöms få på försäkringens utgifter.

iO�tciti § Egenavgifter beräknas inte för år efter det då den försäkrade fyllt 65
yfoffli'"-

Andra avgifter än tilläggspensionsavgift betalas inte av den som vid ut-

j^^jj^ången av inkomståret ej var inskriven hos allmän försäkringskassa. Såda-

a I !

avgifter betalas ej heller av den som för någon del av samma år uppburit

el förtidspens ion enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller för

året uppburit hel ålde rspension enligt nämnda lag.

y ^ Tilläggspensionsavgift betalas inte för år före det då den försäkrade fyllt

'5 år eller för det år då den försäkrade avlidit. Sådan avgift betalas ej heller

å den försäkrade för hela året uppburit hel ålderspension enligt lagen om

"llmän försäkring.

Avgift betalas inte då avgiftsunderlaget understiger 500 kronor.

§ Grunden för beräkning av avgift enligt I § I, 5 och 6 utgörs av in-

jiblf^Dmst av annat förvärvsarbete som avses i 3 kap. 2 § lagen (1962: 381) om

L'jai'l� 'lmän försäkring.

Grunden för beräkning av avgift enligt I § 2 -4 utgörs av inkomst av an­

at förvärvsarbete som avses i 11 kap. 3 § lagen om allmän försäkring.

Vid bestämmande av avgiftsunderlaget skall bortses från inkomst

avses i n kap. 3 § första stycket d) lagen (1962: 381) om allmän för-

,(nS';f'ikring.
(jf/^fS^Vid beräkningen av inkomst av annat förvärvsarbete gäller i tillämpliga

dar bestämmelserna i 11 kap. 4 § lagen om allmän försäkring.

Iicn

>

i

⬢M I

1319

¬

background image

lJ-1

SFS 1981:691

4 kap. Fördelning av influtna avgifter

1 § Sjukförsäkringsavgifter används, i den mån kostnaderna inte skall

täckas med stats bidrag enligt 19 kap . 2 § lagen (1962:381) om allmän för­

säkring, för att täcka

1. kostnader för sjukförsäkringsförmåner enligt lagen om allmän försäk­

ring,

2. kostnader enligt lagen (1974; 525) om er sättning för viss födelsekon-

trollerande verksamhet m, m.,

3. den allmänna försäkringens kostnader för förmåner enligt lagen

''

(1981:49) om begränsning av läke medelskostnader, m. m.,

4. centrala studiestödsnämndens kostnader med anledning av att såda-

na återbetalningspliktiga studiemedel som belöper på en studerandes sjuk­
period enligt studiestödslagen (1973: 349) inte skall återb etalas,

"

5. förvaltningskostnader för de allmänna försäkringskassorna.

För reglering av över- och underskott finns en fond, benämnd allmänna

sjukförsäkringsfonden. Grunderna för överföring av medel till och från

fonden fastställs av regeringen.

2 § Folkpensionsavgifter förs till staten som bidrag till finansieringen av
folkpensioneringen enligt lagen (196 2: 381) om allmän försäkring.

3 § Tilläggspensionsavgifter förs till en fond, benämnd allmänna pen­

sionsfonden, med vars tillgångar kostnaderna för försäkringen för tilläggs­

pension enligt lagen (1 962: 381) om allmän försäkring skall täckas. Fonden

förvaltas enligt grunder som riksdagen fastställer särskilt.

4 § Delpensionsavgifter förs till en fond, benämnd delpensionsfonden,

med vars tillgångar kostnaderna för pensioner enligt lagen (1979:84 ) om

delpensionsförsäkring och motsvarande äldre bestämmelser skall täckas.

Fonden förvaltas enligt grunder som riksdagen fastställer särskilt.

5 § Bamomsorgsavgifter förs till staten för finansiering av statsbidrag till
fbrskole- och fritidshemsverksamhet inom kommunemas bamomsorg.

6 § Arbetsskadeavgifter förs till en fond, benämnd arbetsskadefonden,

med vars tillgångar kostnaderna för ersättningar enligt lagen (1976; 380) om

arbetsskadeförsäkring och motsvarande äldre bestämmelser skall tä ckas.

Fonden förvaltas enligt grunder som riksdagen fastställer särskilt.

C: )

7 § Arbetsmarknadsavgifter förs till staten för finansiering av arbetslös-

l|(i;

hetsersättning enligt lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring och la-
gen (1973: 371) om kontant arbetsmarknadsstöd samt utbildningsbidrag vid

p j ] j

arbetsmarknadsutbildning och yrkesinriktad rehabilitering.

II

8 § Av influtna arbetarskyddsavgifter förs 16,5 procent till staten som bi­

drag till kostnader för arbetarskyddsstyrelsens och yrkesinspektionens

verksamhet.

�&terstoden av influtna arbetarskyddsavgifter förs till en fo nd, benämnd

arbetarslcyddsfonden, vars tillgångar skall utgöra bidrag till

'

1320

1. kostnader i övrigt för forskning och utveckling samt utbildning och

;

information beträffande arbetarskydd,

"

¬

background image

2. kostnader för forskning och utveckling samt utbildning och informa-

SFS 1981:691

tion beträffande medbestämmande i arbetslivet och arbetslivsfrågor i öv­

rigt,

3. kostnader för skyddsarbete som utförs av skyddsombud som har ut­

setts enligt 6 kap. 2 § tredje stycket arbetsmiljölagen (1977; 1160),

4. kostnader för utbildning av styrelserepresentanter för de anställda.

9 § Vuxenutbildningsavgifter förs till staten och används för finansiering
av timstudiestöd, dagstudiestöd och särskilt vuxenstudiestöd enligt studie­
stödslagen (1973:349) samt vuxenutbildning enligt bestämmelser som re­
geringen meddelar.

10 § Lönegarantiavgifter förs till en fond, benämnd lönegarantifonden,

med vars tillgångar kostnaderna för ersättningar enligt lagen (1970:741) om

statlig lönegaranti vid konku rs skall täckas.

11 § Sjömanspensionsavgifter används för beredande av pension åt sjö­

män vilka som manskap varit för utrikes fart påmönstrade svenskt han­

delsfartyg. Riksdagen fastställer särskilt de grunder som skall gälla för an­

vändningen av sjömanspensionsavgifter.

12 § Fonder som avses i detta kapitel förvaltas, i den mån ej annat före­

skrivs, enligt grunder som regeringen fastställer.

5 kap. �vriga bestämmelser
1 § Har den som är skyldig att betala annan egenavgift än tilläggspen­

sionsavgift avlidit, skall 75 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928: 370) till-

lämpas beträffande befrielse från skyldighet att betala avgiften.

I fråga om befrielse i vissa fall från skyldighet att betala egenavgift för

tilläggspension gäller särskilda bestämmelser.

2 § Har annan arbetsgivare for sjöman än redare fast driftställe i riket ba­

ra på fa rtyg, svarar redaren for att arbetsgivaren fullgör sina förpliktelser

enligt denna lag som o m förpliktelserna ålegat redaren själv. Har redaren

till följd härav betalat avgiftsbelopp, får han fordra tillbaka beloppet av sjö­
mannens arbetsgivare.

3 § Om debitering och uppbörd av avgifter enligt denna lag gäller särskil­

da bestämmelser i lagen (1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt la­

gen (1981: 691) om socialavgifter samt i uppbördslagen (1953: 272).

4 § Regeringen bemyndigas att efter överenskommelse med främmande

makt meddela föreskrifter om utsträckt tillämpning av denna lag eller om
undantag i vissa fall från lagens bestämmelser.

3-

i; j

⬢I'

5'!'

5 -

Denna lag träd er i kraft den 1 januari 1982. Genom lagen u pphävs
1. lagen (I960: 77) om byggnadsforskningsavg ift,

2. lagen (1961: 300) om avgift för sjöfolks pensionering,

1321

llf

⬢ - '

¬

background image

\

SFS 1981:691

3. lagen (1970; 742) om lönegarantiavgift,

iV

(1

4. lagen (1971: 282) om arbetarskyddsavgift,
5. lagen (1975:358) om vuxenutbildningsavgift,
6. lagen (1981:15) om finansiering av statsbidrag till förskole- och fri-

tidshemsverksamhet samt

1. lagen (1981: 552) om arbetsgivaravgift till arbetslöshetsersättning och

öi?

utbildningsbidrag.

�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter som belöper på

tid före ikraftträdandet.

Den för vilken u ndantagande från försäkringen för tilläggspension gäller

betalar inte egenavgifter til! tilläggspensioneringen och arbetsskadeförsäk-
ringen. För den som nu sagts beräknas sjukförsäkringsavgiften efter den

'

procentsats som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, riksför-

säkringsverket fastställer med hänsyn till den inverkan undantagandet be-
döms få på utgifterna för sjukförsäkringen.

Förekommer i lag e ller annan författning hänvisning till en föreskrift

som har ersatts av en bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya

bestämmelsen.

På regeringens vägnar fe??

THORBJ�RN F�LLDIN

itre

KARIN S�DER

ais

(Socialdepartementet)

fs'iuri

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.