SFS 1984:670

840670.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:670

öiti ändring i Jagen (1981:691) om socialavgifter;

utkom från trycket

den 3 juli 1984

Utfärdad den 20 juni 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1981:691) om

socialavgifter

dels att 2 kap. 4 §, 3 kap. 3 och 5 §§ samt 5 kap. 3 § skall ha nedan

angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas två nya p aragrafer, 2 kap. 6 § och 3 kap. 6 §,

av nedan angivna lydelse.

2 kap.

4

Vid bestä mmande av avgiftsunderlaget skall bortses från

1. ersättning till en och samme arbetstagare om den under året inte

uppgått till 1000 kronor,

2. ersättning till arbetstagare som vid årets ingång fyllt 65 år,
3. ersättning till arbetstagare vid sjukdom eller ledighet för vård av barn

eller med anledn ing av barns födelse, till den del ersättningen motsvarar

sjukpenning eller föräldrapenning som arbetsgivare får uppbära enligt

3 kap. 16 § eller 4 kap. 20 § lagen (1962:381) om allmän försäkr ing,

4. uppdragsersättning för vilken bevillningsavgift har erlagts enligt lagen

(1908:128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter,

5. ersättning som en arbetsgivare utgett till barn för arbete som utförts i

hans förvärvsverksamhet i de fall avdrag för ersättningen inte får göras vid
inkomsttaxeringen,

6. ersättning till den del denna motsvarar kostnader i a rbetet som ar­

betstagare haft att täcka med ersättningen,

7. ersättning för tjänstgöring i verkskyd d enligt 47 § tredje st ycket civil­

försvarslagen (1960:74), i den mån ersättningen utgör eller motsvarar

dagpenning,

8. ersättning för arbete som har utförts utomlands, till d en del denna

inte rä knas som lön enligt 11 kap. 2 § första stycket lagen om allmän

försäkring,

9. ersättning för skiljemannauppdrag i fall där parterna i skiljeförfaran­

det är av utländsk nationalitet.

Bestämmelsen i första stycket 6 är tillämplig endast om kostnaderna kan

beräknas uppgå till minst 10 procent av arbetstagarens ersättning från

arbetsgivaren under utgiftsåret. Regeringen eller den myndighet som rege­

ringen bestämmer får fastställa schablon för beräkning av arbetstagares

kostnader i viss verksam het.

I fråga om inkomst från fåmansföretag skall föreskrifterna i punkt 13 av

anvisningarna till 32 § k ommunalskattelagen (1928:370) tillämpas vid be­
stämmande av avgiftsunderlaget.

' Prop. 1983/84:167, SfU 28, rskr 369.

^Senaste lydelse 1983:855.

1461

¬

background image

SFS 1984:670

6 § Arbetsgivaravgifter skall i den mån de inflyter fördelas mellan ojika
avgiftsändamal så som de belöper på dessa enligt arbet sgivarnas redovis­

ning eller beslut om fastställelse enligt lagen (1984:668) om uppbörd av

socialavgifter från arbetsgivare.

Bestämmelserna i första stycket skall tillämpas också på avgifts- och

räntebelopp som utbetalas till arbetsgivare.

Föreskrifter om fördelningen meddelas av regeringen eller, efter rege­

ringens bemyndigande, riksförsäkringsverket.

3 kap.

3 § Egenavgifter beräknas inte för år efter det då d en försäkrade fyllt 65

år.

Andra avgifter än tilläggspensionsavgift betalas inte av den som vid

utgången av inkomståret ej var inskriven hos allmän försäkringskassa.

Sådana avgifter betalas ej heller av den som för någon del av samma år

uppburit hel fö rtidspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäk ring

eller för hela året uppburit hel ålderspension enligt nämnda lag.

Tilläggspensionsavgift betalas inte för år före det då den försäkrade fyllt

16 år eller för det år då den försäkrade avlidit. Sådan avgift betalas ej heller

då den försäkrade för hela året uppburit hel ålderspension enligt lagen om
allmän försäkring.

Avgift betalas inte då avgiftsunderlaget understiger 1000 kronor.

5

Vid b estämmande av avgiftsunderlaget skall bortses från ersättning

förarbete för någon annans räkning, om ersättningen från denne under året

inte uppgått till 1 000 kronor. Vad nu sagts gäller dock inte om ersättningen

utgör inkomst av rör else eller jordbruksfastighet.

Vid bestämmande av avgiftsunderlaget skall vidare bortses från inkomst

som avses i 11 kap. 3 § första stycket d) lagen (1962:381) om allmän
försäkring.

Vid beräkningen av inkomst av annat förvärvsarbete gäller i tillämpliga

delar bestämmelserna i 11 kap. 4 § lagen om allmän försäkring.

6 § Riksförsäkringsverket får varje år från vederbörlig inkomsttitel i
statsbudgeten tillgodoföra sig ett belopp som motsvarar summan av de

under nästföregående år debiterade egenavgifterna minskad med sum man

av de avgifter som under samma år avkortats eller restituerats.

5 kap.

3 § Om uppbörd av avgifter enligt denna lag föreskrivs i lagen (1984:668)
om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare samt i uppbördslagen

(1953:272).

Denna lag träd er i kraft den 1 januari 198 5.
1. �ldre bestämmelser i 2 kap. 4 § gäller fortfarande i fr åga om arbetsgi­

varavgifter som belöper på tid före ik raftträdandet.

1462

' Senaste lydelse 1981: i 164.

¬

background image

�ldre b estämmelser i 3 k ap. 3 och 5 §§ gäller fortfarande i fråga om

SFS 1984:670

egenavgifter för år 1984 eller tidigare år.

3. Bestämmelserna i 3 ka p. 6 § tillämpas första gången i fråga om egen­

avgifter för år 1985.

På regeringens vägnar

G. SIGURDSEN

Gertrud Holmquist
(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.