SFS 1988:1467

881467.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:1467

om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter;

uikom Wn iryckci

den 23 december 198 8

Utfärdad den 15 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 kap. 1 § lagen (1981:691) om

socialavgifter skall ha fö ljande lydelse.

4 kap.

1 § Sjukförsäkringsavgifter används, i den mån kostnaderna inte skall

täckas med statsbidrag enligt 19 kap. 2§ lagen (1962:381) om allmän

försäkring, for att täcka

1. kostnader for sjukforsäkringsformåner enligt lagen om allmän försäk­

ring,

2. kostnader enligt lagen (1974: 525) om ersättning för viss fodelsekon-

trollerande verksamhet m. m.,

3. den allmänna forsäkringens kostnader for förmåner enligt lagen

(1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.,

4. centrala studiestödsnämndens kostnader med anledning av att såda­

na studielån som belöper på en studerandes sjukperiod enligt studiestöds­
lagen (1973:349) inte skall återbetalas,

5. förvaltningskostnader för de allmänna försäkringskassorna,

6. kostnader enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för

närståendevård.

För reglering av ö ver- och underskott finns en fond, benämnd allmän­

na sjukjorsäkringsfonden. Grunderna f�r överföring av medel till och från

fonden fastställs av regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

På regeringens vägnar

G. SIGURDSBN

(

I!'

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

Prop. 1987/88: 176, 1988/89:SoU6, rskr. 55.

3I99

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.