SFS 1991:330

910330.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:330 Lag

Utkom från tricket

oHi ändring i lagcn (1981:691) om socialavgifter;

den 23 maj 1991

utfärdad den 8 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 kap. 7 och 8 §§ lagen

(1981:691) om socialavgifter^ skall ha följande lydelse.

4 kap.

7 § Arbetsmarknadsavgifter fors till staten för finansiering av

1. arbetslö shetsersättning enligt lagen (1973:370) om arbetslöshetsför­

säkring.

' Prop. 1990/91: 100(611.12), AUI2. rskr. 165.

556

' Lagen omtryckll989:633.

v'.

¬

background image

2. bidrag till permitteringslöneersättning,

SFS 1991:330

3. kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen (1 973:371) om kontant ar­

betsmarknadsstöd,

4. utbildningsbidrag till sådan deltagare i arbetsmarknadsutbildning

enligt förordningen (1 987:406) om arbetsmarknadsutbildning eller yrkes­
inriktad rehabilitering enligt förordningen (1987:405) om den arbetsmark­
nadspolitiska verksamheten som uppfyller medlems- och arbetsvillkoren i
6 § lagen om arbetslösh etsförsäkring.

8 § Av influtna arbetarskyddsavgifter enligt 2 kap. 1 § förs 9,7 procent

till staten som bidrag till kostnader för arbetarskyddsstyrelsens och yrkes­
inspektionens verksamhet och 53,3 procent till ett särskilt konto hos
riksgäldskontoret, som disponeras enligt föreskrifter som meddelas av
regeringen.

�&terstoden av influtna arbetarskyddsavgifter enligt 2 kap. I § förs ti ll en

fond, benämnd arbelsmiljöfonden, vars tillgångar skall utgöra bidrag till

1. kostnade r i �vr igt för forskning och utveckling samt utbildning och

information beträffande arbetarskydd,

2. kostnader för forskning och utveckling samt utbildning och informa­

tion beträffande medbestämmande i arbetslivet och arbetslivsfrågor i öv­
rigt,

3. kostnader för skyddsarbete som utförs av skyddsombud som har

utsetts enligt 6 kap. 2 § tredje stycket arbetsmiljölagen (1977:1160),

4. kostnader för utbildning av styrelserepresentanter för de anställda,

5. kostnader för arbetstagarorganisationernas forskningsinitierande

verksamhet.

Influtna arbetarskyddsavgifter enligt 3 kap. 1 § förs i sin helhet till det

särskilda konto som anges i första stycket.

Denna lag träder i kraft den I juli 1991.

På regeringens vägnar

BENGT LINDQVIST

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.