SFS 1962:396

620396.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

972

1962 ⬢ Kr 396

Nr 396

IvUMGL. MAJ:TS FC mORDNING

om äntirmg i förorclmiigcn (len 18 dcceinber 1959 (nr 552)

uppbörd av avgifter enligt lagen om försäkring för^^

allmän tilläggspension, m, m.j

given Stockholms slolt den 25 maj 1$62.

Kund. jMai :l har

20,
börd

w

vv

w

-

-

j

skola erhäUa ändrad lydelse på sätt nedan angives, dcZs

rubrik skall lyda som följer.

Till följd härav kommer förordningen den 18 december lOét) att från t<-

jncd den 1 januari 1963 hava följande lydelse"'.

Förordning

angående uppbörd av vissa avgifter enligt Jagen om allmän försäkring, nn D,

Om arbetsgivares avgifter

Inledande stadgandcn

1 §.

Angående (lebitering och uppbörd av avgifter från arbetsgivare enl#

11 om ^lllmMTl

»i 1^ Tn n rT

^vri-tfirf TXT* nil"^T 1 rf of rit*! dr

^

.

_ _

säkring samt avgift för obligatorisk försäkring i

försäkringsverket enligt lagen om yrkesskadeförsäkring jämte I'^aggsarj-

nrfn

14 S låren angäes®

gen om allmän försal

försäkringsverket enligt aagen om yrKessKaaeiorsaitrmg ji-umi.

enligt 39 § sistnämnda lag och avgiftstillägg jämlikt 14 § lagen
omrc'tlnrjnn* nv-vJcco /i-rcöf

ärt., ti innf 1016 (nr .idf'

uu y sistuamnna lag ocn avgiltstiliagg jamiiKi i'± s

Jiur.

omreglcring av vissa ersättningar enligt lagen den 17 jnn? 1916 (nr

försäkring för olycksfall i arbete m. m. ävensom avgift enligt hTordm,

angående byggnadsforskningsavgift skall gälla vad nedan slaclgns.

Avgift jämte tilläggsavgift för frhillig försäkring i riksfor^^;

ket enligt lagen om yrkesskadeförsäkring uppbärcs i dca orani

bestämmer.

2 §.

I denna förordning förstås med

i- a 1 ?

arbetsgivaravgift: summan av arbetsgivarens avgifter cnlig

stycket;

^

Prop. 1GC2: 90; L^U 2 7; Hsk r 250.

, n orh

Gi?oor^^ kVdelse av 1, 3�5. 7�9, 13� 19, 22-^3t, 31�35, 3S. -H

' Angående Ikr arLträdandc- och ovcr gångshcsluminelsct se 1959: 552.

¬

background image

1962 . Nr 396

973

..�SfSs�r''

⬢ 1 § «-ta SI,.,.,,

cn ocii försäkringen för tilläggspension slfall^nippr

sjukförsäkring-

ordning förstås jämväl sådan crsäUi^^nrsot inS S l?n

sisfa p unkten eller 11 kap. 2 § andra

^

anses såsom inkomst av anställning.

nllmän försäkring

' '1

m. m.

Avgiftsnnaerlag och nppgifisskyldigket

3 §.

Avgiflsimderlag bestämmes av riksförsäkringsverket och angives i hela

hundratal kronor, så all överskjutande belopp, som icke uppgår till helt

hundratal kronor, bortfaller.

Avlider arbetsgivare, skall för det nlgiftsår, då dödsfallet inträffade, av­

giftsunderlag besUlDimas för dödsboet efter honom och avse både lön, som

den a vlidne utgivit, och lön, som utgivits av dödsboet.

4§.

Vid bestämmande av avgiftsunderlag skall utöver vad som framgår av

de i 1 § angivna författningarna samt förordningen angående redares av­

gifter i rissa fall enligt lagen om allmän försäkring gälla följande.

Jfunväl såvitt gäller avgiftsunderlag for avgift enligt lagen om 3nkcs-

skadeförsäkring skall, där fråga ej är om arbetstagare som avses i 1 §

första stjxket förordningen om sjömansskatt, bortses från arbetstagare,

vars lön hos arbetsgi%'aren under året icke uppgått till trehundra kronor,

så ock från annan naturaförmån än kost eller bostad.

Värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad skall uppskattas efter

regler, som fastställas av riksförsäkringsverket. Vad angår dyhka formå-

uer åt arbetstagare, som avses i 1 § första stj'cket förordningen om sjö­

mansskatt, skall dock värdet beräknas efter de grunder,

nm^^

svarande naturaförmåner till ombordanstallt manskap som erla^t sjonan -

skatt värderas vid bestämmande av pensionsgrundande inlmmst.

Avdrag för kostnader, som arbetstagare haft att av sm

^

ställningen, må göras i den mån ^ii^^^orsaknn^s^

-

upptå till

��?dgivandc°��ä läninas entosl

mmst cn tiondel av lönen samt må a\se

.irlipKla^nre

efter framställning av arbetsgivare, .iss eller vissa arbetstagare.

c

1 " *i "It"�~ 4iil nA'^on lios Jionom iiiisicillu

Arbetsgivare, som under ett år

-j. sk.yfdig att näslföljaiide år

arbetstagare med minst

till ledning för beräk-

ulan anmaning lämna uppgift ^rbeåp

j två exemplar och avfat-

ning av avgifirunderlag. "PPo'"!"

rVksförsäiringsverkct.

fas å blankett enligt formulär, som

^tt exemplar av de kon-

Vid arbetsgivaruppgift

°om. första, andra eller sjunde punk-

trolluppgifter, ^^lka han enligt 37 J 1"

inkomsttaxeringen, aven-

ten taxeringsförordningen

reningen angående beräkning av pen-

som av uppgift som avses i 3 g fororanmo

F

' j

: t

1/

¬

background image

974

1�C2 . Nr 396

Elanketter till arbetsgivariippgift skola kostnadslntt

samma ortlning som dcidarationsblankcttcrna för inkoinstta ⬢

som bos riksförsukringsvcrkcL ocb sjömansskattekontofet.

C §⬢

Arbctsgivamppgift skall av annan arbetsgivaro än som i an?

^

sägs avlämnas till den lokala skallemyiidighet, inom vars ti 1

område han skall laxeras till statlig inkomstskatt eller, om ha

taxeras till sudan skatt, lian bedrivit sin bimidsakliga verksamS I v �

sagts om lokal skattemyndighet skall i Stocldiolin avse överståthåU^

Redare, som har att redovisa sjömansskatt, skall avlämna arbet^oi^

uppgift till sj�mansskattckontnret.

Arbelsgivarnppgift skall vara avlämnad före utgången av januari

eller, i fråga om redare som avses i nästföregående stycke, före

av februari månad året näst efter utgiftsåret.

På ansökan av arbetsgivare, som visar att i följd av särskilda omstaig-v

beter hinder möter att avlämna arbctsgivaruppgift inom föreskriven lii^

myndighet, till vilken arhctsgivarnppgiflen skalL avlämnas, utsätta j uuaa

lid, inom vilken uppgiften skall vara avlämnad,

7 g.

Arbetsgivare, som icke inom föreskriven lid avlämnat arbelsgivanipp^

eller uppgift som avses i 5 § andra stycket, må anmanas att inkomiDaffiy

dc felande handlingarna. �r avlämnad arbetsgivaruppgift of ull ständig, m

arbetsgivaren anmanas alt komplettera densamma.

_

^

Efter anmaning äro arbetsgivare och arbetstagare skyldiga att i den o?'

fattning och inom den tid, som i anmaniiigcn angivits, ineddela de

ningår som finnas erforderliga för heralaiing av avgiftsunderlag för

givaren.

:

För kontroll av att arbcl.sgivare fullgjort sin uppgiftsskyldighet eofö

1^

t

^ v. .

J

« mm. .

^

BM

J~k

.IB

- - . _

mm m-.

t'TfVrlinr

iga om verKsiailaiKlet av kontrollen skall g

nämnda moment sägs,

^

,

Anmaning som avses i denna paragraf utfärdas av riksförsäkringsV^

överstatballarambelct, lokal skattemyndighet eller foreståudaren ^

mansskattekontorcL,

1 anmaning må vite föreläggas.

|

öyerslåthållarämbctcl, de lokala ska t temyndighet erna och

kouloret skola på sätt riksförsälaingsverket närmare

I

kontroll av att uppgiftsskyldigliclen enligt denna förordning IUUD |

:-!r.

^�vcrstalhullarämbetet, lokal skallemyndigbct och

t [jest^

åligger att Lill riksförsäkringsverket inom tid ocli på satt

|

mer overlaiuna det ena exemplaret av inkomna arbctsgivarupi't.

:r

é

¬

background image

)

1962 . Nr 396

|

>'

10 §.

Har nrbelsgivaruppgift ej avlämnats eUer kan, på grund av brister i så­

dan u ppgi^'1

eller 1 antecknmgar om utgivna löner, avgiftsunder-

jajr icke t ill for] illigen beräknas, sk^ avgiftsunderlaget uppskattas efter vad

med hiins yn Ull föreliggande omständigheter såsom verksamhetens art ne.h

au

, ~

uuusKauas eiter vad

med hä nsyn Ull föreliggande omständigheter såsom verksamhetens art och

omfattning finnes skäligt.

11 i

Förekommer anledning att bestämma avgiftsunderlag med avvikelse från

nrkctsgivaruppgift eller annan av arbetsgivare till lednmg för beräkning av

avgiftsniidcrlag lämnad uppgift, skall dar hinder ej möter arbetsgivaren

iteredas t illfälle att yttra sig i frågan. Dock vare detta ej nödigt beträffande

felräkning, misskrivning eller annat uppenbart förbiseende eller då eljest

yttrande av arbetsgivaren uppenbarligen icke är erforderligt för frågans

bedömande.

12 §.

Har arbetsgivaruppgift eller annan av arbetsgivare till ledning för beräk­

ning a v avgiftsunderlag lämnad uppgift icke blivit följd, skall till arbets­

givaren sändas underrättelse om i vilka hänseenden uppgiften frångåtts

samt om skälen härför.

Har avgiftsunderlag bestämts för arbetsgivare, som underlåtit att lamna

uppgift tm ledning for beräkning av sådant underlag, skall underrättelse

om avgiftsunderlaget sändas till arbetsgivaren.

13 §.

Finner riksförsäkringsverket, att avgiftsunderlag blivit onkUgt pa gr^od

av felräkning, missk^l^^ling eller annat uppenbart förbiseende, skall

-

kel, sedan afbelsgivaren erhållit tillfälle all yttra sig,

]a"ct därest felaktigbeten icke är att anse såsom nnga. Vad nu sagts skmi

i'^a''mrvtande fella^prung.

nSrSmsfaf

inkomst belopp, som ingår i avgiftsunderlag, ^

ä-eirisunderlaget,

annat törvilr/smbete elle? belopp, som idie

SSS

ansctls utgöra inkomst av anställning. Om ändringen skall arbetsgivaren

"^�ndring må ieke ske efter btStagrV'illf a^Jtsfn^erilf ickf

arbetsgivaren avlidit, må for

?®^under vilket bouppteckning efter

efter utgången av andra året efter det,

honom blivit ingiven för registrering.

Har arbetsgivare i uppgift eller

och bar meddelan-

räkning av avgiftsunderlag,

^ranlctt att avgiftsunderlag for

det följts eller har eljest ideddelandet f -

honom icke blivit bestämt eller

^mjerlag, som genom berörda fo^

försäkringsvcrimt bestämma det

dock ej bestämmas om

farande imdandragits. Sådant avgiftsuntolag ma
vad som nndandragits är att^anse s

j^^mftsunderlag som avses /

Föreligga sådana omständigheter

^v vad sålunda och r ovngt

gående stycke skall bestämmas och c

liininad uppgift

^räk-

förekommit antagas att av arbetsgi

grund for en

^�tef!

ä»Ser.a.ef

"'"iuvL^iagts Skall äga

259�C2SOOO. Sv^⬢nsh IBrfaitmnossamhng i

i i

¬

background image

f)7ö

⬢ Kr S�G

Avgiftsunderlag som avses i denna paragraf må idcc h i-

ritgångeii av sjätte året efter ntgiftsåret. Har arbetsgivaren ^

dl,

avgifLsnndcrlagcL hans dödsbo, dock att sådan påförin" inrf ^

P^W'

mindre fråga därom prövats inom två ur efter utgången av ri

under vilket houpptoclening efter honom hlivil ii

15 §.

^

-

Underrättelse som avses i 12�14 §§ skall innehålla upplyq «

som skall iakttagas vid anförande av besvär över rikstorsäS,^^

Underrättelse som nyss sagts ävensom sådan anmanln^ onlio^ ^

vite förelagts, skall översändas i rekommenderat brev med nSif'

bevis. �tcrkomraer försändelse som obeställbar och förekommer

antaga all vederbörande kan anträffas, skall underrättelsen elf

ningen delgivas honom i den ordning 54 g taxeringsförordnin^^cn

DeLitcrlng ocli uppbörd

m-

IG §.

Arbetsgivaravgift beräknas av riksförsala-ingsverlcct ock puföres i I w

antal luronor, varvud örctal bortfaller.

17 §.

Arbetsgivaravgift uppgående till högst ettusen kronor skoll, diircst ri k

försäkringsverket icke annat bestämmer, påföras i samband med slrJ.!:

skatt i enlighet med vad som stadgas i uppbördsförordningen. Tad av:;

sagts skall även gälla arbetsgivaravgift överstigande nämnda belopp, däk

verket finner skäl därtill föreligga.

Riksförsidvringsverkct skall särskilt för varje uppbörcisdistrikt, savilip''

ler Stockholm före den 1 augusti och i övrigt före den, 1 september uni.:

året näst efter ulgiftsårct, lämna vederbörande lokala skattcmyndigliet nfi-

gift om de arbetsgivaravgifter som skola påföras i samband med s hilt:

skatt.

^8 §.

. .

Annan arlietsgivaravgift än som avses i 17 g nppbärcs av riksförsaimni^-

verket.

10

Arbetsgivaravgift,

der aret nast clter

a.isv.'iii ommty

^

⬢,

liga avgiften skall arbetsgivaren under ulgiftsårct erlägga

Arbetsgivaravgift, som utöver tidigare pliförd slutlig

på grund av beslut om böjt avgiftsunderlag eller ändrad debitering i

såsom iiUJcoinmande avgift,

^ Preliminär avgift för visst ur skall iiLgu med belopp motsvnrnnA

givarens under nästföregående år debiterade slutliga avgift*

^nmii

f^^uikaudc jirocentsalscrna för avgiftsuttaget enligt

^/tlun''

törsäkring högre eller lägre än procentsatserna för det är som ,

debiterade slutliga avgiften avser, skall Jiänsyn härtill lagas vm

det av den preliminära avgiften.

"

^

Har slutlig avgift som avses i föregående stjmkc icke pm pjirvid

ren, skall särskild beräkning slcc av den preliminära avgnte ' -j �~;ir;i⬢

<Jen prcliuiinära avgiften bestämmas till belopp, vilket beralums .⬢

möjligt le o in ni a uU motsvara den slutliga avgiften.

iU

t, som nppbärcs av riksförsäkringsverket,

j','!,

utgifIsåret såsom slutlig avgift, I a^Täkning a

¬

background image

1962 . Nr 396

21 §.

Päförd preliminär avgift må för vinnande av bättre överensstämmelse

nied den påräkueliga slutliga avgiften genom jämkning bestämmas att utgå

nied an nat belopp, därest detta över- eller understiger den påförda prelimi­

nära avgiften med minst en femtedel av densamma. Jämltning må ske även

i annat Ifall än nyss är sagt, om ändringen av den påförda preliminära av-

''Ulen skulle bliva mer betydande eller annan särskUd omständighet före-

^'"jSiiknin^ må icke verkställas efter utgiftsårets utgång med mindre den

nreliminära avgiften därigenom nedsättes. Ansökan om sådan järnkning

skaJl av arbetsgivare ingivas före utgången av april månad året näst efter

utgiCtsåret.

Riksförsäkringsverket äger anmana arbetsgivare alt lämna uppgifter for

med Mgrc .e.opp än som

bestämmes eller jämkning sker.

beräkning av preliminär avgift

Har uppgift, som

lamimt^f^

riksförsäkringsverket, skdl

eller för jämkning av sådan

f

skälen bärför. Beträffande

arbetsgivaren underrättas om a^'^akelsen

sådan underrättelse skall gälla vad i 1 é

g

23 § ⬢

r

Arbetsgivare, vilkens löneutgifter

"jrskyMig^^S snarast till"rilcs-

Unilcr

av savll

Iv"^

rilvsförsäkringsverket,

för året ökad med

�~^,.räkmng

å ena sidan, den prclmiimma avgi

^ andra sidan, den

som d ebiterats under aästforegåe

'njninära avgiften,

mot nämnda slutliga avgift påförda pre

t

18 februari, om det un-

Belopp som avses i 24 § s^al^rläg^^as s^nas^^ sjättedel sena^st^den^^^^^

derstiger trehundra loronor,

augusti,

o

förstnämn-

cnvar'av mänadcrna

senast 4® "'t�nor därvid

dock att de delbelopp, som

^flmast lägre liela antal KFO

da månaderna, skola avrund

december. , , ^et skall erläggas,

åtcrsloclcn skall erläggas sen

under det år, då ^

avgift eller

, Om det i 24 § avsedda

�� däri i?84=f�~?,I'lSpp, sSm äler-

ondras genom beslut n��. jn��

8

avgitt.

^ rilisförsalerings-

om nedlältning av 4=^

° riäggas i

eller senaste In-

sllr alt betala efter

ålnaste inbelalningsoag

verket bestämmer, varvid så

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.