SFS 1962:396

620396.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

972

1962 ⬢ Kr 396

Nr 396

IvUMGL. MAJ:TS FC mORDNING

om äntirmg i förorclmiigcn (len 18 dcceinber 1959 (nr 552)

uppbörd av avgifter enligt lagen om försäkring för^^

allmän tilläggspension, m, m.j

given Stockholms slolt den 25 maj 1$62.

Kund. jMai :l har

20,
börd

w

vv

w

-

-

j

skola erhäUa ändrad lydelse på sätt nedan angives, dcZs

rubrik skall lyda som följer.

Till följd härav kommer förordningen den 18 december lOét) att från t<-

jncd den 1 januari 1963 hava följande lydelse"'.

Förordning

angående uppbörd av vissa avgifter enligt Jagen om allmän försäkring, nn D,

Om arbetsgivares avgifter

Inledande stadgandcn

1 §.

Angående (lebitering och uppbörd av avgifter från arbetsgivare enl#

11 om ^lllmMTl

»i 1^ Tn n rT

^vri-tfirf TXT* nil"^T 1 rf of rit*! dr

^

.

_ _

säkring samt avgift för obligatorisk försäkring i

försäkringsverket enligt lagen om yrkesskadeförsäkring jämte I'^aggsarj-

nrfn

14 S låren angäes®

gen om allmän försal

försäkringsverket enligt aagen om yrKessKaaeiorsaitrmg ji-umi.

enligt 39 § sistnämnda lag och avgiftstillägg jämlikt 14 § lagen
omrc'tlnrjnn* nv-vJcco /i-rcöf

ärt., ti innf 1016 (nr .idf'

uu y sistuamnna lag ocn avgiltstiliagg jamiiKi i'± s

Jiur.

omreglcring av vissa ersättningar enligt lagen den 17 jnn? 1916 (nr

försäkring för olycksfall i arbete m. m. ävensom avgift enligt hTordm,

angående byggnadsforskningsavgift skall gälla vad nedan slaclgns.

Avgift jämte tilläggsavgift för frhillig försäkring i riksfor^^;

ket enligt lagen om yrkesskadeförsäkring uppbärcs i dca orani

bestämmer.

2 §.

I denna förordning förstås med

i- a 1 ?

arbetsgivaravgift: summan av arbetsgivarens avgifter cnlig

stycket;

^

Prop. 1GC2: 90; L^U 2 7; Hsk r 250.

, n orh

Gi?oor^^ kVdelse av 1, 3�5. 7�9, 13� 19, 22-^3t, 31�35, 3S. -H

' Angående Ikr arLträdandc- och ovcr gångshcsluminelsct se 1959: 552.

¬

background image

1962 . Nr 396

973

..�SfSs�r''

⬢ 1 § «-ta SI,.,.,,

cn ocii försäkringen för tilläggspension slfall^nippr

sjukförsäkring-

ordning förstås jämväl sådan crsäUi^^nrsot inS S l?n

sisfa p unkten eller 11 kap. 2 § andra

^

anses såsom inkomst av anställning.

nllmän försäkring

' '1

m. m.

Avgiftsnnaerlag och nppgifisskyldigket

3 §.

Avgiflsimderlag bestämmes av riksförsäkringsverket och angives i hela

hundratal kronor, så all överskjutande belopp, som icke uppgår till helt

hundratal kronor, bortfaller.

Avlider arbetsgivare, skall för det nlgiftsår, då dödsfallet inträffade, av­

giftsunderlag besUlDimas för dödsboet efter honom och avse både lön, som

den a vlidne utgivit, och lön, som utgivits av dödsboet.

4§.

Vid bestämmande av avgiftsunderlag skall utöver vad som framgår av

de i 1 § angivna författningarna samt förordningen angående redares av­

gifter i rissa fall enligt lagen om allmän försäkring gälla följande.

Jfunväl såvitt gäller avgiftsunderlag for avgift enligt lagen om 3nkcs-

skadeförsäkring skall, där fråga ej är om arbetstagare som avses i 1 §

första stjxket förordningen om sjömansskatt, bortses från arbetstagare,

vars lön hos arbetsgi%'aren under året icke uppgått till trehundra kronor,

så ock från annan naturaförmån än kost eller bostad.

Värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad skall uppskattas efter

regler, som fastställas av riksförsäkringsverket. Vad angår dyhka formå-

uer åt arbetstagare, som avses i 1 § första stj'cket förordningen om sjö­

mansskatt, skall dock värdet beräknas efter de grunder,

nm^^

svarande naturaförmåner till ombordanstallt manskap som erla^t sjonan -

skatt värderas vid bestämmande av pensionsgrundande inlmmst.

Avdrag för kostnader, som arbetstagare haft att av sm

^

ställningen, må göras i den mån ^ii^^^orsaknn^s^

-

upptå till

��?dgivandc°��ä läninas entosl

mmst cn tiondel av lönen samt må a\se

.irlipKla^nre

efter framställning av arbetsgivare, .iss eller vissa arbetstagare.

c

1 " *i "It"�~ 4iil nA'^on lios Jionom iiiisicillu

Arbetsgivare, som under ett år

-j. sk.yfdig att näslföljaiide år

arbetstagare med minst

till ledning för beräk-

ulan anmaning lämna uppgift ^rbeåp

j två exemplar och avfat-

ning av avgifirunderlag. "PPo'"!"

rVksförsäiringsverkct.

fas å blankett enligt formulär, som

^tt exemplar av de kon-

Vid arbetsgivaruppgift

°om. första, andra eller sjunde punk-

trolluppgifter, ^^lka han enligt 37 J 1"

inkomsttaxeringen, aven-

ten taxeringsförordningen

reningen angående beräkning av pen-

som av uppgift som avses i 3 g fororanmo

F

' j

: t

1/

¬

background image

974

1�C2 . Nr 396

Elanketter till arbetsgivariippgift skola kostnadslntt

samma ortlning som dcidarationsblankcttcrna för inkoinstta ⬢

som bos riksförsukringsvcrkcL ocb sjömansskattekontofet.

C §⬢

Arbctsgivamppgift skall av annan arbetsgivaro än som i an?

^

sägs avlämnas till den lokala skallemyiidighet, inom vars ti 1

område han skall laxeras till statlig inkomstskatt eller, om ha

taxeras till sudan skatt, lian bedrivit sin bimidsakliga verksamS I v �

sagts om lokal skattemyndighet skall i Stocldiolin avse överståthåU^

Redare, som har att redovisa sjömansskatt, skall avlämna arbet^oi^

uppgift till sj�mansskattckontnret.

Arbelsgivarnppgift skall vara avlämnad före utgången av januari

eller, i fråga om redare som avses i nästföregående stycke, före

av februari månad året näst efter utgiftsåret.

På ansökan av arbetsgivare, som visar att i följd av särskilda omstaig-v

beter hinder möter att avlämna arbctsgivaruppgift inom föreskriven lii^

myndighet, till vilken arhctsgivarnppgiflen skalL avlämnas, utsätta j uuaa

lid, inom vilken uppgiften skall vara avlämnad,

7 g.

Arbetsgivare, som icke inom föreskriven lid avlämnat arbelsgivanipp^

eller uppgift som avses i 5 § andra stycket, må anmanas att inkomiDaffiy

dc felande handlingarna. �r avlämnad arbetsgivaruppgift of ull ständig, m

arbetsgivaren anmanas alt komplettera densamma.

_

^

Efter anmaning äro arbetsgivare och arbetstagare skyldiga att i den o?'

fattning och inom den tid, som i anmaniiigcn angivits, ineddela de

ningår som finnas erforderliga för heralaiing av avgiftsunderlag för

givaren.

:

För kontroll av att arbcl.sgivare fullgjort sin uppgiftsskyldighet eofö

1^

t

^ v. .

J

« mm. .

^

BM

J~k

.IB

- - . _

mm m-.

t'TfVrlinr

iga om verKsiailaiKlet av kontrollen skall g

nämnda moment sägs,

^

,

Anmaning som avses i denna paragraf utfärdas av riksförsäkringsV^

överstatballarambelct, lokal skattemyndighet eller foreståudaren ^

mansskattekontorcL,

1 anmaning må vite föreläggas.

|

öyerslåthållarämbctcl, de lokala ska t temyndighet erna och

kouloret skola på sätt riksförsälaingsverket närmare

I

kontroll av att uppgiftsskyldigliclen enligt denna förordning IUUD |

:-!r.

^�vcrstalhullarämbetet, lokal skallemyndigbct och

t [jest^

åligger att Lill riksförsäkringsverket inom tid ocli på satt

|

mer overlaiuna det ena exemplaret av inkomna arbctsgivarupi't.

:r

é

¬

background image

)

1962 . Nr 396

|

>'

10 §.

Har nrbelsgivaruppgift ej avlämnats eUer kan, på grund av brister i så­

dan u ppgi^'1

eller 1 antecknmgar om utgivna löner, avgiftsunder-

jajr icke t ill for] illigen beräknas, sk^ avgiftsunderlaget uppskattas efter vad

med hiins yn Ull föreliggande omständigheter såsom verksamhetens art ne.h

au

, ~

uuusKauas eiter vad

med hä nsyn Ull föreliggande omständigheter såsom verksamhetens art och

omfattning finnes skäligt.

11 i

Förekommer anledning att bestämma avgiftsunderlag med avvikelse från

nrkctsgivaruppgift eller annan av arbetsgivare till lednmg för beräkning av

avgiftsniidcrlag lämnad uppgift, skall dar hinder ej möter arbetsgivaren

iteredas t illfälle att yttra sig i frågan. Dock vare detta ej nödigt beträffande

felräkning, misskrivning eller annat uppenbart förbiseende eller då eljest

yttrande av arbetsgivaren uppenbarligen icke är erforderligt för frågans

bedömande.

12 §.

Har arbetsgivaruppgift eller annan av arbetsgivare till ledning för beräk­

ning a v avgiftsunderlag lämnad uppgift icke blivit följd, skall till arbets­

givaren sändas underrättelse om i vilka hänseenden uppgiften frångåtts

samt om skälen härför.

Har avgiftsunderlag bestämts för arbetsgivare, som underlåtit att lamna

uppgift tm ledning for beräkning av sådant underlag, skall underrättelse

om avgiftsunderlaget sändas till arbetsgivaren.

13 §.

Finner riksförsäkringsverket, att avgiftsunderlag blivit onkUgt pa gr^od

av felräkning, missk^l^^ling eller annat uppenbart förbiseende, skall

-

kel, sedan afbelsgivaren erhållit tillfälle all yttra sig,

]a"ct därest felaktigbeten icke är att anse såsom nnga. Vad nu sagts skmi

i'^a''mrvtande fella^prung.

nSrSmsfaf

inkomst belopp, som ingår i avgiftsunderlag, ^

ä-eirisunderlaget,

annat törvilr/smbete elle? belopp, som idie

SSS

ansctls utgöra inkomst av anställning. Om ändringen skall arbetsgivaren

"^�ndring må ieke ske efter btStagrV'illf a^Jtsfn^erilf ickf

arbetsgivaren avlidit, må for

?®^under vilket bouppteckning efter

efter utgången av andra året efter det,

honom blivit ingiven för registrering.

Har arbetsgivare i uppgift eller

och bar meddelan-

räkning av avgiftsunderlag,

^ranlctt att avgiftsunderlag for

det följts eller har eljest ideddelandet f -

honom icke blivit bestämt eller

^mjerlag, som genom berörda fo^

försäkringsvcrimt bestämma det

dock ej bestämmas om

farande imdandragits. Sådant avgiftsuntolag ma
vad som nndandragits är att^anse s

j^^mftsunderlag som avses /

Föreligga sådana omständigheter

^v vad sålunda och r ovngt

gående stycke skall bestämmas och c

liininad uppgift

^räk-

förekommit antagas att av arbetsgi

grund for en

^�tef!

ä»Ser.a.ef

"'"iuvL^iagts Skall äga

259�C2SOOO. Sv^⬢nsh IBrfaitmnossamhng i

i i

¬

background image

f)7ö

⬢ Kr S�G

Avgiftsunderlag som avses i denna paragraf må idcc h i-

ritgångeii av sjätte året efter ntgiftsåret. Har arbetsgivaren ^

dl,

avgifLsnndcrlagcL hans dödsbo, dock att sådan påförin" inrf ^

P^W'

mindre fråga därom prövats inom två ur efter utgången av ri

under vilket houpptoclening efter honom hlivil ii

15 §.

^

-

Underrättelse som avses i 12�14 §§ skall innehålla upplyq «

som skall iakttagas vid anförande av besvär över rikstorsäS,^^

Underrättelse som nyss sagts ävensom sådan anmanln^ onlio^ ^

vite förelagts, skall översändas i rekommenderat brev med nSif'

bevis. �tcrkomraer försändelse som obeställbar och förekommer

antaga all vederbörande kan anträffas, skall underrättelsen elf

ningen delgivas honom i den ordning 54 g taxeringsförordnin^^cn

DeLitcrlng ocli uppbörd

m-

IG §.

Arbetsgivaravgift beräknas av riksförsala-ingsverlcct ock puföres i I w

antal luronor, varvud örctal bortfaller.

17 §.

Arbetsgivaravgift uppgående till högst ettusen kronor skoll, diircst ri k

försäkringsverket icke annat bestämmer, påföras i samband med slrJ.!:

skatt i enlighet med vad som stadgas i uppbördsförordningen. Tad av:;

sagts skall även gälla arbetsgivaravgift överstigande nämnda belopp, däk

verket finner skäl därtill föreligga.

Riksförsidvringsverkct skall särskilt för varje uppbörcisdistrikt, savilip''

ler Stockholm före den 1 augusti och i övrigt före den, 1 september uni.:

året näst efter ulgiftsårct, lämna vederbörande lokala skattcmyndigliet nfi-

gift om de arbetsgivaravgifter som skola påföras i samband med s hilt:

skatt.

^8 §.

. .

Annan arlietsgivaravgift än som avses i 17 g nppbärcs av riksförsaimni^-

verket.

10

Arbetsgivaravgift,

der aret nast clter

a.isv.'iii ommty

^

⬢,

liga avgiften skall arbetsgivaren under ulgiftsårct erlägga

Arbetsgivaravgift, som utöver tidigare pliförd slutlig

på grund av beslut om böjt avgiftsunderlag eller ändrad debitering i

såsom iiUJcoinmande avgift,

^ Preliminär avgift för visst ur skall iiLgu med belopp motsvnrnnA

givarens under nästföregående år debiterade slutliga avgift*

^nmii

f^^uikaudc jirocentsalscrna för avgiftsuttaget enligt

^/tlun''

törsäkring högre eller lägre än procentsatserna för det är som ,

debiterade slutliga avgiften avser, skall Jiänsyn härtill lagas vm

det av den preliminära avgiften.

"

^

Har slutlig avgift som avses i föregående stjmkc icke pm pjirvid

ren, skall särskild beräkning slcc av den preliminära avgnte ' -j �~;ir;i⬢

<Jen prcliuiinära avgiften bestämmas till belopp, vilket beralums .⬢

möjligt le o in ni a uU motsvara den slutliga avgiften.

iU

t, som nppbärcs av riksförsäkringsverket,

j','!,

utgifIsåret såsom slutlig avgift, I a^Täkning a

¬

background image

1962 . Nr 396

21 §.

Päförd preliminär avgift må för vinnande av bättre överensstämmelse

nied den påräkueliga slutliga avgiften genom jämkning bestämmas att utgå

nied an nat belopp, därest detta över- eller understiger den påförda prelimi­

nära avgiften med minst en femtedel av densamma. Jämltning må ske även

i annat Ifall än nyss är sagt, om ändringen av den påförda preliminära av-

''Ulen skulle bliva mer betydande eller annan särskUd omständighet före-

^'"jSiiknin^ må icke verkställas efter utgiftsårets utgång med mindre den

nreliminära avgiften därigenom nedsättes. Ansökan om sådan järnkning

skaJl av arbetsgivare ingivas före utgången av april månad året näst efter

utgiCtsåret.

Riksförsäkringsverket äger anmana arbetsgivare alt lämna uppgifter for

med Mgrc .e.opp än som

bestämmes eller jämkning sker.

beräkning av preliminär avgift

Har uppgift, som

lamimt^f^

riksförsäkringsverket, skdl

eller för jämkning av sådan

f

skälen bärför. Beträffande

arbetsgivaren underrättas om a^'^akelsen

sådan underrättelse skall gälla vad i 1 é

g

23 § ⬢

r

Arbetsgivare, vilkens löneutgifter

"jrskyMig^^S snarast till"rilcs-

Unilcr

av savll

Iv"^

rilvsförsäkringsverket,

för året ökad med

�~^,.räkmng

å ena sidan, den prclmiimma avgi

^ andra sidan, den

som d ebiterats under aästforegåe

'njninära avgiften,

mot nämnda slutliga avgift påförda pre

t

18 februari, om det un-

Belopp som avses i 24 § s^al^rläg^^as s^nas^^ sjättedel sena^st^den^^^^^

derstiger trehundra loronor,

augusti,

o

förstnämn-

cnvar'av mänadcrna

senast 4® "'t�nor därvid

dock att de delbelopp, som

^flmast lägre liela antal KFO

da månaderna, skola avrund

december. , , ^et skall erläggas,

åtcrsloclcn skall erläggas sen

under det år, då ^

avgift eller

, Om det i 24 § avsedda

�� däri i?84=f�~?,I'lSpp, sSm äler-

ondras genom beslut n��. jn��

8

avgitt.

^ rilisförsalerings-

om nedlältning av 4=^

° riäggas i

eller senaste In-

sllr alt betala efter

ålnaste inbelalningsoag

verket bestämmer, varvid så

¬

background image

978

30G

giftsuret.

^

^

Tilllioramande avgift skall enligt riksförsäkringsverkets 1

erläggas senast den 18 i månad eller månader, som an^lyac ? p

kctt'dock alt avgiften icke må fördelas till betalning vid'^flpm

lalningstillfailen.

20 g.

Riksförsäkringsverket må, när synnerliga skäl därtill förclkö

giva anstånd lielt eller delvis med criäggande av påfört argiftsliiin

m-

--

erläggas.

Sedan anstånd meddelats, må det av anstimdet oirtfaltadc arrifl^U

icke indrivas under tiden för anståndet, ej heller må rcstavgift lUtaeaTff

beloppet,

^

�r arbetsgivare berättigad att utfå för mycket crlagd arbclsaiyaravröt

må denna tagas i anspråk för gäldande av arbetsgivaravgift, son mod an.

ståndet avses.

Har anslåJidstiden gått till ända utan alt avgiftsbeloppet till fullo gulditi,

skall arbetsgivaren erlägga restavgift å den del av beloppet, som dä återåod

ogulclet.

27 §,

Riksförsäkringsverket liar att utfärda rälcning å arbetsgivarargifl, s«

skali uppbäras av verket.

Räkning å belopp, som avses i 24 §, skall översändas till arbetsgivareo

senast den 18 januari.

28 §.

Arbct.sgivaravgift, som uppbärcs av riksförsäkringsverket, skall, öar

verket ej medgivit annat betalningssätt, erläggas genom inbetalnmg till

verkets postgirokonto medelst inbetalningskork viika skola -vara f ogade

vid räkning som avses i 27 §. Inbetalning medelst sådant kort sker k ost-

midsfritt,

29 g.

Efter den 18 i envar av dc i 25 g första stycket angivna inåaadenia Al gficf

pkslorsäkringsvcrket att upprätta och till vederbörande IfmssljTOJ

för indrivning överlämna uppgift i tre exemplar över avgiftsbclopp '

skolat inbetalas till verket men icke crlagls inom föreskriven tid ellefi

anstånd beviljats, före anståndstidens utgång,

Ogiildcn del av arbetsgivaravgift skall anses omfatta avgifter, _s

i 1

i samma proportion som avgifterna ingå i arbetsgivoravg'

^Vad i nppbördsförordningcn ocli föreskrifter angående

a?

näminla förordning stadgas om rcstavgift, indrivning och

reslförd skatt, avkorlning och avskrivning av skatt samt

o v;
vt

ii ^

^

låiisstyrcise i stället skall gälla riksförsäkringsverket.

¬

background image

1962 . Kr 396

979

31 §.

Till arlietsgivare, \ilken vinner nedsättning ; n T, ,

påförd arbetsgivaravgift som uppburits av rilfsförSilL

l;et utan särskild ansökan återbetala vad denne

Häflar arbetsgivaren för reslfSrd ihåts�vJ» S''?,'

vad som överstiger det oguldna beloppet^ämte därå h

/ allenast

�&terstoden skall gottskrivas bonom

V�de^v

givaravgiften jämte restavgift.

oguldna arbets-

" �ger a rbetsgivare på grund av nedsättning av slutlia avrdft

i 24 j avsett belopp etter det därav oeb stier äterbetatjng Sler

del a r varunder beloppet strotat erläggas, straU a rbetsgivien £ö? Idten frC

ecb m ed den 1 januari nasttotjande är tUt octi med den dag, dä äte?belal-

mng slrer ertiältn ranta efter fem procent för är å vad InS äger utfå av

beloppet Uppltommer oretal vid bertUming av sädau ränta, steSt ränlebe-

toppct jamnas titt nannast högre hela trrontal. Ränta sitall dooli et ut»é

om ränt cbeloppet skulle understiga fem kronor.

° '

Vid återbetalning av tillkommande avgift skall vad i tredje stycket sägs

aga m otsvarande tillämpning, vanid skall iakttagas att, därest avgiften be­

talts i flera poster och återbetalningen avser allenast \iss del av det sam­

manlagda avgiftsbeloppet, det för mycket erlagda beloppet awäknas mot

det elle r de belopp som sist guldils.

Särskilda bestämmelser

32 §.

Bestämmelserna i denna förordning äga icke tillämpning å arbetsgivar­

avgift, som staten har att erlägga i sin egenskap av arbetsgivare. Dylik av­

gift beräknas och redovisas enli^ föreskrifter, vilka meddelas av Konungen.

33 §.

Den som i handling till ledning för beräkning av avg^tsunderlag upp-

såtligcn eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift, ägnad att for lio-

nom e ller den han företräder leda till frihet från arbetsgivarav^ft dier all

för låg sådan, domes till böter eller fängelse i högst sex mä»ader. Botenm

skola vid uppsåtlig gärning bestämmas tiU högst fem

genom d en oriktiga uppgiften undandragits eller, om uppgiften foljt^

hava undandragits, dock minst etthundra toonor. I fråga o��

begås av grov oalctsamhet, skola böterna beslammas til

g

vad nvss sagts, men likväl ej lägre än femtio kronor.

Den s om frivilligt rättar orildxg uppgift "^are

att ciUda

Den som försIcy^Ut f ängelse

dandragits eller kunde

strnfffiiTrtift

nartct irA fTå-nner d et belopp, som undan

g

Den som förskydlt fängelse

/^er omstän^ghetem^

straffavgift med högst tre gånger

belopp, so^^

hava undandragits. �&d�md s traffavgift tillfaller kr

Har arbetsgivare, som öi" skyldig att

fSSmven tidf'eller

^ippgift. icke beh�rigen avlanmat såd^ uppg^^ inBebåil att den uppen-

avlamuar han arbetsgivaruppgift med sa

npräkning av avgiftsunderlag,

harligen icke är ägnld att ligga m

beräkning

straffes med böter, högst D-ehuni^a toonor.

arbetsgivare

Till påföljd, som i första stycket

arbetsgivamppgift foga

Som ej fullgör skyldighet att atan

civcket.

sådan uppgift -varom fönnnles i 5 § ^�~nna wiragraf, ursäktlig eller cijest

. Finnes tarsuinnielse,_ som avses i denna pmagr

ringa, må från straff frias.

⬢t'..

¬

background image

�30

19C2 ⬢ Nr 39G

Brott, som i ficnna paragraf sägs, må av åklagare åtalas ea^Pc^ ,

älaii av riksförsäkringsverket.

in

35

Yitc, som förclägges enligt denna förordning, må ej bcslmm

etthundra kronor eiler över fcnituscii kronor.

'

tinr],..

um. imagitinjt; iiv

c^ujviini^svcrKec alt r"

ställan hos vederbörande åklagare. Ulan sådan. heinstäJlan

^^Ualan ,:

36 §.

elJ(

kel inom ett är etter det nan crnaitit vcacrtiortig clclietsedel elkr td7"'

Då fråga är om storleken av avgiftsunderlag skall vad nu sagts icbe S

om arbetsgivaren erhållit underrättelse som avses i 12�14 ggf

^ ⬢

Ingår arhetsgivaravgiften i slutlig skatt må ansökningen om rä Uelse b

givas till den lokala skatlemyndighct, som verkställt debiteringen av éil

ten. Mjmdighetcii har alt med eget yttrande översända ansökningen ii ;

riksförsäkringsverket.

37 §.

Over beslut, varigenom vite förelagts, ävensom över beslut rörande r e-

stånd med avlämnande av arhetsgivaruppgift må Idagan icke föra s.

38 §.

över annat beslut, av riksförsäkringsverket enligt denna förordning j;

i 37 § avses må klagan föras' hos försäkringsdomstolcn genom besvär. Ev-

svären skola ingivas eller insändas Lill riksförsäkringsverket. Den o mstir.'

dighelen, alt besvären ingivits eller insänts direkt till försäkringsdomsk-

len, utgör ej hinder tor besvärens upptagande till prövning, därest de b-

kommit till domstolen före hesvärstidcns utgång.

Piiksförsäkringsverkets heslut ma, såframt beslutet ar av beskaffeDkf'

att kunna överklagas, av verket underställas försäkringsdornstoleDS p rov­

ning, om det för enliellig lagtolkning eller rätlslillämpning är av svuaerk-

vikt att saken prövas av domstolen cllcr eljest särskilda skäl förcfiiiBas w

sådan prövning.

^

Riksförsäkringsverkets beslut länder till efterrättelse utan hinder a-

besvär anförts eller förordnande om underställning meddelats.

Om försäkrads egen avgift

TO §

Till äggspensionsavgift enligt 19 kap. 3 § lagen om aliinan

skall, med iakttagande av vad i 40 § sägs, debiteras och uppbäras

med vad som stadgas i uppbörds förordningen.

40 §⬢

.

Tilläggspensionsavgift skall vara crlagd före den 1 oktober m .riljpfU-

taxeringsåret eller, såvitt gäller i tillkommande skatt

⬢sionsavgift, inom fyra månader efter utgången av den niåm"|>

i'

den sista av de för skatteinbetalningen bestämda iippbordsier

fallit.

°

sMt

_ Ilar tilläggspcnsionsavgifl, som ingår i slutlig eller

^0^'

le.kc till fullo erlagls inom tid, som i första stycket sags, ska

och den tillkommande skatten omdebilcras med uleshilantic

¬

background image

1962 . Nr 396

Innan om deb i tering

skall den försäkrade beredas tillfälle att

,11ra =is- 0��,yY

."""ä^Stenng skall den fdrsäkrada uSälto

Sä,lan im derrnttelse sMl mnehälla upplysning on. vad som skall SS

nd anförande av hesvar over beslutet oeh skall belrälfande nnderrättSsen

i ö^Tigt galla vad i 15 § andra stycket stadgas.

41 §.

Skall enligt 11 kap. 6 § första stycket lagea om allmän försäkring pen­

sionspoäng för visst års inkomst av annat förvärvsarbete tillgodoräknas den

försäkrade, oaktat tilläggspensionsavgiit för året icke till fullo erlägges inom

tid som angives i 40^ § första stycket,^ må riksförsäkringsverket efter fram-

stfdlning från den försäkrade eller dödsboet efter honom medgiva befrielse

från erfäggande helt eller delris av avgiften, därest ömmande omständig­

heter förehgga.

42 §.

över beslut om sådan omdebilering som avses i 40 § andra stycket må

besvär anföras i den ordning, varom stadgas i 85 § 1 mom. och 86 § upp-

hördsförordningen.

Gemensamma liestammelset

&dt��^�nl.s fl f^tjd S

S5tofsoS'nvl31�

Den som. tagit del av handling, som i f

tiänst offentliggöra eller

ej i ridare mån än som erfordras för utövning av tjänst ottentii,,

yppa innehållet i sådan handling.

� r,.STi -ir#>ftprbörlic inkomsttitel å

Riksförsäkringsverket^ äger for

,g,^,^j.ande skillnaden mellan sum-

rlksstalen tillgodoföra sig_ e lt

j x7 § andra stycket sags un­

man av de arbetsgivaravgifter, soDie »

slutlig skatt, och vad som av

der året anmälts för påföring i

fastställda grunder berälmas bliva

dessa avgifter lean enligt av

Beloppet skall fördelas mellan

avskrivet på grund av

proportion som avgifterna mgå i ny .

avgifter, som avses i 1 §> i samm p r

nämnda avgiftssiimma-

. , .

jnån de inflyta av ve

.

Avgitlsbliopp som ?vs es i 29 § stota

r'nlonortion

de länsstyrelse redovisas till

gom j 1 § sags i

^ehherade

risst år, skall fördelas mellan

nästföregående år d

som avgifterna ingå i stimman av de un

slutliga avgiflernm

camma ordning

de under näst-

Riksförsäkringsverket

motsvarande

med summan

vatjo är tmgodofea sig <=«^SeSion\avgitlen.a »Jf�f

föregående år debiterade ftllaog P

.^itortats eller restitu

av de avgifter som under sam

¬

background image

982

1902 ⬢ K"r 39G och 397

45 §.

De närmare föreskrifter, som finnas erforderliga fur iMi-

denna förordning, meddelas av Konungen eller, cfier Knn�~,,

gande, av riksförsäkringsverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 19C3.

Vid debitering enligt 20 § första stycket av arbets"ivar,-Q

..

avgifter för ärcii lOGä och 10G4 skall hänsyn tagas till ölcnW ^

underlaget kan antagas Icomma att undergå till följd av

lagen om allmän försäkring.

Det alla som vcderhör hava sig hörsamligen att cfterrätta. Till

\'isso liava Vi delta med egen hand underskrivit och med Vårt kiihrri^'''

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 25 maj 10G2.

GUSTAF ADOLF.

<L. S.)

(Socialdcparlemcnlet)

TORSTCN k hissos

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.