SFS 1993:1559 Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter / SFS 1993:1559 Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
SFS 1993_1559 Lag om ändring i lagen (1981_691) om socialavgifter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1559
Utkom från trycket
den 29 december 1993

Lag
om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter;

utfärdad den 16 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 1 § samt 3 kap. 1 och 6 §§

lagen (1981:691) om socialavgifter2 skall ha följande lydelse.

2 kap.

1 §3 En arbetsgivare skall på det avgiftsunderlag som anges i 3 � 5 §§ för

varje år betala

1. sjukförsäkringsavgift med 8,43 procent,

2. folkpensionsavgift med 5,86 procent,
3. tilläggspensionsavgift efter den procentsats som anges i särskild lag,
4. delpensionsavgift med 0,20 procent,
5. arbetsskadeavgift med 1,38 procent,
6. arbetsmarknadsavgift med 2,12 procent,
7. arbetarskyddsavgift med 0,17 procent,
8. lönegarantiavgift med 0,20 procent.
Arbetsgivare som avses i 1 kap. 2 § andra stycket skall dock beträffande

ersättning som avses i 11 kap. 2 § första stycket m och femte stycket lagen
(1962:381) om allmän försäkring betala endast tilläggspensionsavgift.

Staten betalar inte arbetsskadeavgift.

3 kap.

1 §4 En försäkrad som avses i 1 kap. 2 § skall på det avgiftsunderlag som
anges i 3 � 5 §§ för varje år betala

1. sjukförsäkringsavgift med 9,12 procent,

2. folkpensionsavgift med 6,03 procent,

3. tilläggspensionsavgift efter den procentsats som anges i särskild lag,

4. delpensionsavgift med 0,20 procent samt
5. arbetsskadeavgift med 1,40 procent.

6 §5 Riksförsäkringsverket får varje år från vederbörlig inkomsttitel i
statsbudgeten tillgodoföra sig ett belopp som motsvarar summan av de
under nästföregående år debiterade egenavgifterna minskad med summan

av de avgifter som under samma år satts ned eller restituerats.

Riksförsäkringsverket får under respektive uppbördsår enligt uppbörds-

lagen (1953:272) som förskott på belopp enligt första stycket tillgodoföra
sig 11 procent av den preliminära skatt som debiterats fysiska personer
före den 1 februari samma år. Förskottet tillgodoförs med en tolftedel
under var och en av uppbördsmånaderna. Riksskatteverket skall varje år

1

Prop. 1993/94:50, bet. 1993/94:SkU15, rskr. 1993/94:108.

2

Lagen omtryckt 1989:633.

3

Senaste lydelse 1992:1707.

4

Senaste lydelse 1992:1572.

5

Senaste lydelse 1992:1178.

3991

background image

SFS 1993:1559

senast den 15 februari lämna Riksförsäkringsverket uppgift om summan
av den före den 1 februari samma år debiterade preliminära skatten för
fysiska personer.

Om Riksförsäkringsverket under ett uppbördsår tillgodoförts förskott

som överstiger beloppet enligt första stycket skall skillnaden regleras ge-
nom avräkning på belopp som närmast därefter skall tillgodoföras enligt
första eller andra stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter som avser

tid före ikraftträdandet.

3. Omfattar ett beskattningsår tid såväl före som efter utgången av år

1993 skall � om den avgiftsskyldige inte visar annat � så stor del av

beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden före utgången av år

1993 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som

infaller före utgången av år 1993 och hela beskattningsåret.

4. Den nya bestämmelsen i 3 kap. 6 § tillämpas första gången i fråga om

uppbördsåret 1994/95. Den del av förskottet som avser uppbördsmånaden
februari 1994 skall dock Riksförsäkringsverket tillgodoföra sig under upp-
bördsmånaden mars samma år.

På regeringens vägnar

BO K�NBERG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

3992

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.