SFS 1994:240 Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter / SFS 1994:240 Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
SFS 1994_240 Lag om ändring i lagen (1981_691) om socialavgifter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:240
Utkom från trycket
den 26 april 1994

Lag
om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter;

utfärdad den 7 april 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 6 § lagen (1981:691) om

socialavgifter2 skall ha följande lydelse.

4 kap.

6 § Arbetsskadeavgifter förs till en fond, benämnd Arbetsskadefonden,
med vars tillgångar kostnaderna för ersättningar enligt lagen (1976:380)
om arbetsskadeförsäkring och motsvarande äldre bestämmelser samt
förvaltningskostnader skall täckas. Fonden förvaltas enligt grunder som
riksdagen fastställer särskilt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

BO K�NBERG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1993/94:100 (bil. 6), bet. 1993/94: SRJ23, rskr. 1993/94:204.

2

Lagen omtryckt 1989:633.

444

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.