SFS 1994:1747 Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter / SFS 1994:1747 Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
SFS 1994_1747 Lag om ändring i lagen (1981_691) om socialavgifter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1747
Utkom från trycket
den 29 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 1 §, 3 kap. 1 § och 4 kap.

3 § lagen (1981:691) om socialavgifter2 skall ha föjande lydelse.

2 kap.

1 §3 En arbetsgivare skall på det avgiftsunderlag som anges i 3 - 5 §§ för

varje år betala

1. sjukförsäkringsavgift med 8,43 procent,

2. folkpensionsavgift med 5,86 procent,

3. tilläggspensionsavgift med 13,00 procent,
4. delpensionsavgift med 0,20 procent,
5. arbetsskadeavgift med 1,38 procent,
6. arbetsmarknadsavgift med 2,12 procent,
7. arbetarskyddsavgift med 0,17 procent,
8. lönegarantiavgift med 0,20 procent.

Arbetsgivare som avses i 1 kap. 2 § andra stycket skall dock beträffande

ersättning som avses i 11 kap. 2 § första stycket m och femte stycket lagen
(1962:381) om allmän försäkring betala endast tilläggspensionsavgift.

Staten betalar inte arbetsskadeavgift.

3 kap.

1 §4 En försäkrad som avses i 1 kap. 2 § skall på det avgiftsunderlag som

anges i 3 - 5 §§ för varje år betala

1. sjukförsäkringsvgift med 9,12 procent,

2. folkpensionsavgift med 6,03 procent,
3. tilläggspensionsavgift med 13,00 procent,
4. delpensionsavgift med 0,20 procent samt
5. arbetsskadeavgift med 1,40 procent.

4 kap.

3 § Av influtna tilläggspensionsavgifter förs 7 procent till staten och 11
procent placeras på konto hos Riksgäldskontoret. �&terstoden förs till en

fond, benämnd Allmänna pensionsfonden med vars tillgångar kostnaderna
för försäkringen för tilläggspension enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring skall täckas. Fonden förvaltas enligt grunder som riksdagen
fastställer särskilt.

1

Prop. 1994/95:41, bet. 1994/95:SfU6, rskr. 1994/95:81.

6365

2

Lagen omtryckt 1989:633.

3

Senaste lydelse 1993:1559.

4

Senaste lydelse 1993:1559.

background image

SFS 1994:1747

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

ANNA HEDBORG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

6366

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.